Veelgestelde vragen

Elk jaar in de periode maart tot mei vindt het werkgelegenheidsonderzoek plaats. Flevolandse bedrijven en instellingen krijgen een korte vragenlijst toegestuurd (via e-mail of post). Onderwerpen die aan bod komen zijn de bedrijfsgegevens en het aantal arbeidsplaatsen. Provincie Flevoland voert het onderzoek uit in samenwerking met de Flevolandse gemeenten en rapporteert in verschillende publicaties over de uitkomsten.

Overzicht veelgestelde vragen

 1. Is het verplicht deel te nemen aan dit onderzoek?
 2. Hoe komt u aan mijn gegevens?
 3. Ik werk alleen. Ik heb geen personeel in dienst. Is het zinvol deel te nemen aan dit onderzoek?
 4. Wij zijn geen commercieel bedrijf. Is het zinvol deel te nemen aan dit onderzoek?
 5. Zijn deze gegevens niet uit andere bronnen te verkrijgen?
 6. Wat gebeurt er met deze gegevens?
 7. Komt mijn privacy in gevaar als ik deelneem aan dit onderzoek?
 8. Kost het me niet teveel tijd om hieraan mee te werken?
 9. Waarom krijg ik een herinneringsbrief/mail als ik niet reageer?
 10. Verkoopt u ook adressenbestanden?
 11. Waarom word ik doorverwezen naar flevoland.premiumsurvey.datacoll als ik op de link klik?

1. Is het verplicht deel te nemen aan dit onderzoek?

Er bestaat geen wettelijke verplichting om deel te nemen aan dit onderzoek. De provincie verzoekt u wel vriendelijk deel te nemen om de volgende redenen:

 • Er bestaan geen bronnen in Nederland die dezelfde informatie kunnen of mogen leveren.
 • De informatie stelt ons in staat om, in samenwerking met regionale partners, te werken aan verbetering van het economisch klimaat van de provincie.
 • Bovendien worden de gegevens, binnen de grenzen van de privacywetgeving, mede gebruikt door andere overheden voor tal van beleidsdoeleinden, steeds met als voornaamste doel het optimaliseren van woon- en werkomstandigheden in provincie Flevoland.

2. Hoe komt u aan mijn gegevens?

Van alle adresgegevens in het werkgelegenheidsregister komt 89% uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De overige gegevens zijn in de loop der jaren opgebouwd uit openbare bronnen. Wanneer bedrijven ophouden te bestaan worden de privacygevoelige gegevens zoals contactpersonen en e-mailadressen uit het systeem verwijderd.

3. Ik werk alleen. Ik heb geen personeel in dienst. Is het zinvol deel te nemen aan dit onderzoek?

Ja. Er zijn in de provincie Flevoland duizenden ondernemers die zelfstandig werken (o.a. zzp'ers). Het doel van dit onderzoek is een volledig beeld te krijgen van omvang, samenstelling en structuur van de werkgelegenheid. Het aandeel van kleine bedrijven kan daarbij niet gemist worden. Bovendien komt het vaak voor dat kleine bedrijven groeien. Dit soort ontwikkelingen zijn voor ons van belang om te signaleren omdat het een beeld geeft van het Flevolandse bedrijfsleven. Het is dus de bedoeling, bij invulling van het onderzoek uzelf als zelfstandige ondernemer mee te tellen ook als u geen personeel heeft.

4. Wij zijn geen commercieel bedrijf. Is het zinvol deel te nemen aan dit onderzoek?

Ja. De bedoeling van het onderzoek is om een totaalbeeld van betaalde arbeid te krijgen en de trend door de jaren heen. Dat betekent dat ook niet-commerciële bedrijven of instellingen gevraagd wordt mee te werken aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat 30% van de totale werkgelegenheid plaats vindt in niet-commerciële instellingen zoals overheid, onderwijs, zorg.

5. Zijn deze gegevens niet uit andere bronnen te verkrijgen?

Heel beperkt. Er zijn in Nederland diverse (overheids)-instellingen die sociaal-economische gegevens verzamelen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel en dergelijke. In al deze gevallen gaat het om gegevens die om een ander doel worden verzameld of die op een ander abstractieniveau worden gepubliceerd. Provincie Flevoland maakt gebruik van de adresgegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en soms ook van de aanduiding van de werkgelegenheid ter ondersteuning van het werkgelegenheidsonderzoek. Het CBS beschikt over een eigen bedrijvenregister maar publiceert geen gedetailleerde regionale gegevens over werkgelegenheid. Wij maken gebruik van de CBS-statistieken om een vergelijking te maken met werkgelegenheidstrends voor heel Nederland of andere informatie betreffende arbeidsmarkt, zoals werkloosheid, beroepsbevolking. De gegevens die u levert zijn daarmee uniek en bij uitstek geschikt voor lokaal en regionaal onderzoek en beleid.

6. Wat gebeurt er met deze gegevens?

De gegevens die door middel van dit onderzoek worden verzameld, worden opgeslagen in een computersysteem dat voldoet aan de wettelijk vereiste veiligheidsnormen. Uit het register worden deelbestanden geleverd aan gemeenten en andere (semi)-overheden, die de gegevens gebruiken voor hun eigen beleidsdoeleinden. Ten slotte worden gegevens geleverd aan het Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen en vestigingen (LISA). De stichting LISA levert geaggregeerde statistische producten op regionaal of nationaal niveau aan aanvragers ten behoeve van economisch beleid en ruimtelijke ordening. Er worden geen gegevens van individuele bedrijven of instellingen geleverd aan commerciële bedrijven.

7. Komt mijn privacy in gevaar als ik deelneem aan dit onderzoek?

Nee. Wij houden ons aan de regel dat gevoelige informatie van individuele vestigingen van bedrijven of instellingen niet gepubliceerd wordt en aan derden beschikbaar gesteld. Daartegenover staat dat veel bedrijven die zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven, de naam hebben van een natuurlijk persoon. In veel gevallen is er sprake van openbare informatie. Namen van contactpersonen en e-mailadressen worden verwijderd bij die vestigingen die hebben aangegeven niet meer actief te zijn. Wij verkopen geen adresinformatie aan commerciële bedrijven.

8. Kost het me niet teveel tijd om hieraan mee te werken?

In de meeste gevallen is het formulier in enkele minuten in te vullen. Het werkgelegenheidsonderzoek van de provincie is nooit groter geweest dan één A4-tje. Op de voorzijde staan de standaardvragen over adressering en werkgelegenheid. Op de achterkant kunnen jaarlijks wisselende themavragen gesteld worden. Heeft u een uitnodiging via de e-mail ontvangen dan is het onderzoek binnen enkele minuten in te vullen op internet.

9. Waarom krijg ik een herinneringsbrief/mail als ik niet reageer?

Voor betrouwbare onderzoeksresultaten is het van belang de beschikking te krijgen over zoveel mogelijk gegevens. Alleen dan is het mogelijk uitspraken te doen op regionaal en lokaal niveau. Gemeenten gebruiken de gegevens om de werkgelegenheidssituatie op wijk, buurtniveau te bestuderen. Voor de provincie is het van belang om in te kunnen zoomen op het niveau van gemeenten, bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

10. Verkoopt u ook adressenbestanden?

Nee. Het adresmateriaal is bedoeld als basis voor het verzamelen van statistische gegevens over de arbeidsmarkt. Voor adresmateriaal ten behoeve van commerciële mailings verwijzen wij naar onder andere stichting LISA (www.lisa.nl) of de Kamer van Koophandel.

11. Waarom word ik doorverwezen naar flevoland.premiumsurvey.datacoll als ik op de link klik?

Provincie Flevoland maakt gebruik van de beveiligde software van het bedrijf Survalyzer voor het uitzetten van het onderzoek.