Een ding is zeker: Flevoland ziet er in 2030 anders uit. De opgaven uit de Omgevingsvisie werken we de komende jaren uit. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we ervoor dat de uitwerking typisch Flevolands is? Onze provincie is anders dan elke andere provincie in Nederland. Niet alleen in haar verschijning met haar lange strakke polderlijnen en polders die unieke tijdsbeelden laten zien. Ook de manier waarop we met elkaar omgaan en in het leven staan is anders.

Optimistische visie

Typisch voor Flevoland is onze ontwikkelingsgerichte houding. Onze optimistische visie op de toekomst heeft Flevoland tot Flevoland gemaakt. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen decennia ook geleerd. Niet eerder is in Nederland en zelfs in de hele wereld in zo´n korte tijd op zo’n grote schaal land uit water gemaakt. Vervolgens hebben we dit ingericht tot een thuis voor ruim 400.000 mensen.

Inspiratie en richting

Vanuit het besef wie we zijn en wat we hebben geleerd, werken we de opgaven uit de Omgevingsvisie verder uit. Dit maken we concreet met de Flevo-principes. Deze principes geven inspiratie voor en richting aan de uitwerking van de Omgevingsvisie. De Flevo-principes gebruiken we bij iedere opgave door deze als startpunt te nemen en toe te passen in de praktijk.

1. Werk opgavegericht

Vanuit de Omgevingsvisie werken we aan maatschappelijke opgaven voor de lange termijn. Opgaven die van belang zijn voor de toekomst van Flevoland. Dat doen we met optimisme en focus. Optimisme omdat we de overtuiging hebben dat ontwikkelingen nieuwe kansen bieden aan inwoners en bedrijven in Flevoland. Focus omdat we ons met partners richten op een select aantal vraagstukken. Vraagstukken die een lange adem vragen en waarbij we als provincie de ambitie hebben het verschil te maken voor de Flevolanders.

2. Verrijk met eigenheid

Het Flevolandse polderlandschap is de enige in zijn soort: met zijn omvang en zijn herkenbare ontwerp. Het is het erfgoed van de toekomst. Deze eigenheid brengt een verantwoordelijkheid mee. Niet om het gebied in beton te gieten. Wel om nieuwe kansen te omarmen en dit te verbinden met het eigene van Flevoland. Ken het verleden en maak de toekomst. Elke plek in Flevoland heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen gemeenschap. Bij nieuwe vraagstukken vormen deze verhalen de basis. Juist door het verrijken met de eigenheid, wordt van nieuwe ontwikkelingen iets bijzonders gemaakt.

3. Doe mee en draag bij

De toekomst van Flevoland wordt door velen gemaakt: organisaties, inwoners, instellingen, bedrijven en overheden. Het is de publieke taak van de provincie om de regio voor te bereiden op de toekomst. Vele ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door gezamenlijke inzet. Hierbij is meepraten niet voldoende. Het gaat verder: samenwerken op basis van concrete bijdragen. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en inzet. Alleen dan kunnen we de opgaven uit de Omgevingsvisie succesvol aanpakken en het verschil maken voor Flevolanders en Flevoland.

4. Durf te vernieuwen

Flevoland is anders dan andere delen van Nederland. Bij de inrichting waren culturele en institutionele kaders van een andere orde dan op het ‘oude land’. Dit gaf en geeft vrijheid en ruimte om te komen tot andere inzichten en oplossingen. We treden nog steeds buiten de gebaande paden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat op basis van eigentijdse inzichten betere oplossingen mogelijk zijn. Morgen weten we immers meer dan vandaag. We hebben het lef om het anders en beter te willen doen: een karakteristieke, ietwat eigenwijze, werkwijze van de jongste provincie van Nederland.

5. Wees betekenisvol

De provincie zet in op vraagstukken waar ze een betekenisvol verschil kan maken. Geen cosmetische oplossingen, maar duurzame verbeteringen. We leggen de samenhang tussen de sociale, economische en fysieke systemen. We kijken hierbij nadrukkelijk over de dijken heen. Opgaven strekken zich uit over de provinciegrenzen. Bij het ontwerpen van duurzame oplossingen onderzoeken we de oorzaak en de samenhang van het vraagstuk. Op basis van deze inzichten ontwikkelen we positieve en betekenisvolle oplossingen voor Flevoland, die fysiek, sociaal en economisch duurzaam zijn voor mens en natuur.

6. Mensen maken Flevoland

Flevoland is gevormd door de grote rol van de overheden in de beginperiode van de polders. Maar mensen zijn de drijvende kracht in de Flevoland. Flevoland biedt volop mogelijkheden voor inwoners, organisaties en ondernemingen om hun dromen waar te maken en kansen te benutten. Hierdoor wordt Flevoland gevarieerder, levendiger en spannender. De provincie ondersteunt, waar mogelijk, het streven van de Flevolanders om hun unieke wensen te verwezenlijken. U doet toch ook mee om Flevoland te maken?