Boekjaarsubsidie aanvragen

Bij provincie Flevoland kunt u jaarlijks subsidie aanvragen, specifiek bedoeld voor bepaalde organisaties. Deze subsidies zijn vastgelegd in de programmabegroting van de provincie, waarin uw organisatie met naam en het maximale beschikbare bedrag (subsidieplafond) vermeld staan.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Bij het indienen van uw aanvraag via het digitale aanvraagformulier vragen wij u om de volgende zaken toe te voegen:

  • Een inhoudelijk plan, waarin u de subsidieaanvraag gedetailleerd beschrijft. Dit plan bevat het doel van de activiteiten, de locatie en het tijdstip ervan, de relatie met de provinciale beleidsdoelstellingen, en de verwachte resultaten omvatten.
  • Een begroting van inkomsten en uitgaven voor de gesubsidieerde activiteiten. Hierbij dient u ook aan te geven of u andere subsidies of vergoedingen heeft aangevraagd bij andere instanties of particulieren, inclusief de huidige status daarvan. Als het om een meerjarige subsidie gaat, moet u de verdeling over de jaren van inkomsten en uitgaven specificeren.
  • Een verklaring waaruit blijkt dat uw bedrijf of organisatie niet failliet is verklaard en geen surseance van betaling heeft verkregen. U kunt dit aangeven op de pagina 'verklaring' van het digitale aanvraagformulier.
  • Als u voor het eerst een aanvraag indient, voeg dan ook de statuten of akte van oprichting, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe als bijlagen aan het aanvraagformulier. Voeg tevens een kopie van het bankafschrift toe waarop het rekeningnummer (IBAN) en de naam van de rekeninghouder vermeld staan.
  • Als u geen BTW kunt terugvorderen, voeg dan ook een verklaring van de belastingdienst toe.

Dit zijn de benodigde documenten en informatie die wij vragen bij het indienen van uw subsidieaanvraag via ons digitale aanvraagformulier.

Contact

Heeft u vragen over deze subsidieaanvraag? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar subsidieaanvragen@flevoland.nl. Of bel 0320 265613.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie moet vóór 1 oktober van het voorgaande jaar worden ingediend. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een subsidie wilt ontvangen voor het jaar 2025, u de aanvraag uiterlijk op 1 oktober 2024 moet indienen. Beslissingen hierover worden uiterlijk op 31 december van het indieningsjaar genomen, op voorwaarde dat de aanvraag tijdig en volledig is ingediend.

Bij een boekjaarsubsidie moet de verantwoording uiterlijk voor 1 mei worden ingediend na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, tenzij anders bepaald in de subsidieverlening.

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier, waarvan u automatisch een afschrift ontvangt. Binnen vier weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag bevestigen wij of deze aan alle indieningsvereisten voldoet. Indien nodig geven wij u op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. Hiervoor stellen wij een redelijke termijn van meestal 14 dagen.

Vanaf 1 juli 2024 kunt u gebruikmaken van ons klantportaal, waarin u de voortgang van uw aanvraag kunt volgen. U kunt na het indienen van een aanvraag vragen stellen en eventuele extra informatie aan ons doorgeven. Na het verstrekken van de beschikking zullen wij via dit klantportaal aangeven welke vervolgstappen van u worden verwacht, zoals het indienen van verantwoording, jaaropgaves en andere zaken die zijn vastgelegd in uw beschikking. Het is daarvoor belangrijk dat u aangeeft bij u aanvraag dat u wijziging in mijn zaken wil ontvangen via e-mail.

Meer informatie

Laatst aangepast: 30-06-2024