Nieuwe stuw voor reset moeras Oostvaardersplassen

13 mrt 2020

Met het bedekken van twee buizen aan weerszijde van de stuw markeren gedeputeerde Michiel Rijsberman en gebiedsmanager Staatsbosbeheer Susan Bonekamp een belangrijke mijlpaal in de moerasreset. De nieuwe stuw kan het waterpeil in de Oostvaardersplassen regelen. Daarmee kunnen we dit leefgebied voor moerasvogels beter beheren. Vogels zijn namelijk de eerste prioriteit in de Oostvaardersplassen. De reset is een belangrijk onderdeel van het Natura2000- beheerplan.

Nieuw rietmoeras

Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Een groot aantal moerasvogels heeft rietland nodig als broed- en foerageergebied. De reset van het moeras moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Zo komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor andere vogelsoorten.

Reset

Door de hoogte van het waterpeil met de stuw aan te passen kunnen wij de grote plas van het moerasgedeelte gecontroleerd leeg laten lopen. Het westelijk deel van het moerasgebied zal de komende jaren droogvallen. Daarna moet de plas weer vollopen met regenwater. Het gehele proces duurt ten minste 6 jaar. In deze tijd komt het jonge riet tot ontwikkeling. Daarna volgt een natuurlijker beheer van het waterpeil. We werken toe naar meer rietland en een beter leefgebied voor de moerasvogels.

Samenwerking

In het project werkt Staatsbosbeheer samen met provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.