Begroting maakt ruimte voor brede financiële impuls

13 okt 2020

Provinciehuis Flevoland

De komende jaren willen Gedeputeerde Staten voor circa 25 miljoen euro extra bijdragen aan de verdere ontwikkeling van provincie Flevoland. De focus ligt daarbij op majeure opgaven zoals het verzachten van de economische gevolgen van corona en de aanpak van het stikstofdossier. Daarnaast zet de provincie nadrukkelijk in op het verbeteren van de ‘brede welvaart’. Anders gezegd: ze wil het welbevinden en welzijn van haar inwoners vergroten door te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en oog te hebben voor de sociale opgaven. Dit staat in de Najaarsnota 2020 die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden hebben. Provinciale Staten bespreken de Najaarsnota en de bijbehorende begroting 2021 op woensdag 28 oktober 2020. Bekijk en download de volledige Najaarsnota 2020 en begroting 2021.

De uitdagingen van nu

Gedeputeerde Harold Hofstra, portefeuillehouder financiën, zegt : “Het is noodzakelijk dat wij, juist in deze tijden van economische en maatschappelijke onzekerheid, blijven investeren en ruimte bieden aan onze inwoners en de toekomst van Flevoland.” Daarom stellen Gedeputeerde Staten voor om tot en met 2024 in totaal ruim 14 miljoen euro incidenteel in te zetten voor de belangrijkste opgaven waar de provincie voor staat. Daarnaast is er 1,3 miljoen euro incidenteel nog niet ingevuld. Zodat er ook ruimte is voor initiatieven vanuit Provinciale Staten. Tot en met 2025 is er ook ruim twee miljoen euro per jaar extra aan structurele begrotingsruimte gevonden en ingevuld.

Economie en ecologie

Bij het zoeken naar financiële ruimte is kritisch gekeken naar bestaande budgetten, reserves en voorzieningen, waarbij de ambities van het coalitieakkoord overeind zijn gebleven met oog voor de uitdagingen van nu. De economische effecten van de coronacrisis en de aanpak van het stikstofprobleem zijn belangrijke opgaven. Oplossingen binnen het stikstofdossier moet ruimte bieden aan ontwikkelingen binnen Flevoland. Met aandacht voor zowel economie als ecologie. Flevoland is in beeld voor de bouw van 100.000 woningen. Ook daar wil het provinciebestuur werk van maken. Naast ruimte voor ontwikkelingen zet Flevoland sterk in op het verbeteren van de kwaliteit van wonen, werken en recreëren. Met aandacht voor een natuur-inclusieve samenleving en het versterken van de brede welvaart.

Gedeputeerde Staten samen met Provinciale Staten

Vanwege de coronapandemie en de onzekerheid die de crisis op alle fronten met zich meebracht, heeft Flevoland er voor gekozen om dit jaar eenmalig een initiatiefrijke Najaarsnota en een beleidsarme begroting 2021 uit te brengen. Op deze manier werd tijd en ruimte gecreëerd om de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in kaart te brengen. Zo zijn de zomermaanden gebruikt om, samen met Provinciale Staten, de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te bezien, en de rol van de provincie daarin. Dit is verwerkt in de najaarsnota.

Crisis is nog niet voorbij

Hoewel de onduidelijkheid minder groot is dan in het voorjaar, is nog steeds veel onzeker. De crisis is nog niet voorbij, de maatschappelijke gevolgen zijn groot, maar deels ook nog onbekend. Daar komt bij dat ook aan de inkomstenkant onzekerheden bestaan. Onder meer vanwege de uitkering uit het Provinciefonds en inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Desalniettemin is de begroting voor 2021 sluitend, alsmede de meerjarenraming.