Telling grote grazers Oostvaardersplassen

31 okt 2019

Eind oktober 2019 zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld door Staatsbosbeheer. Deze tellingen vanuit een helikopter vinden jaarlijks in het najaar plaats. De afgelopen 9 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trend van de aantalsontwikkelingen van de populaties grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling kan de jaarlijkse opgave voor het populatiebeheer vastgesteld worden.

Drie telmomenten

Tijdens 3 telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een foutmarge. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet zichtbaar zijn. De getelde aantallen zijn gemiddeld en afgerond.

Tellingen oktober 2019

  • Edelherten: 1525
  • Konikpaarden: 490
  • Heckrunderen: 280

Tijdens de tellingen van oktober 2018 waren dit:

  • Edelherten: 2320
  • Konikpaarden: 610
  • Heckrunderen: 200

Beleid Oostvaardersplassen

In juli 2018 heeft provincie Flevoland het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Dit beleid geeft richting aan het beheer van dit bijzondere vogelgebied. De betekenis van het gebied als Natura 2000-gebied staat hierbij voorop. De komende jaren wordt er gewerkt aan een aantal grote opgaven, waardoor er een afwisselend en divers landschap in de Oostvaardersplassen ontstaat. Eén van de maatregelen is het verminderen van het aantal grote grazers in het natuurgebied met het doel om de populatie tussen de 1100 en 1500 dieren te houden.

Opdracht

Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer, als onderdeel van de uitvoering van het beleidskader, met het verminderen van het aantal edelherten in het natuurgebied. Tijdens het broedseizoen en tijdens de bronst van de edelherten vond er geen afschot plaats. Tot 25 oktober 2019 zijn er in totaal 1785 edelherten geschoten. De opdracht van de provincie is om het aantal edelherten terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten. Door natuurlijke aanwas betekent dit dat er jaarlijks afschot plaats zal vinden. Voor de konikpaarden is de opdracht geweest om in 2019 het totale aantal paarden terug te brengen tot 450 dieren. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 210 paarden uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet te worden verminderd. In het momenteel in ontwikkeling zijnde managementplan wordt uitgewerkt hoe het populatiebeheer van de paarden en runderen in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Hervatting afschot

In november 2019 wordt het afschot van edelherten weer hervat. Het getelde aantal van 1525 edelherten betekent dat er de komende winter 1035 edelherten moeten worden geschoten om het streefaantal van 490 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de gewenste doelstand van 490 herten niet voor 1 januari 2020 bereikt zal worden. Het afschot mag onder de nieuwe vergunning na 1 januari 2020 worden gecontinueerd om het aantal edelherten op ongeveer 500 te houden.