17 agendapunten

Op de Agenda Vitaal Platteland staan in totaal 17 punten. Ieder met een uiteenlopende urgentie, tijdshorizon, complexiteit en onderlinge samenhang. Op sommige plaatsen in het landelijk gebied van Flevoland is er sprake van een stapeling van meerdere vraagstukken, op andere plekken is nog weinig aan de hand. Alle agendapunten staan in de Agenda Vitaal Platteland. Van de in totaal 17 benoemde kwesties zijn dit de meest urgente:

  • Leefbaarheid: Hoe houden we bijvoorbeeld de leefbaarheid en voorzieningen, ook in de kleine kernen, op peil?
  • Erf Zoekt Kans: welke oplossingen en maatregelen zijn nodig met het oog op het groeiende aantal vrijkomende erven?
  • Ontsluiting: wat is de provinciale inzet ten aanzien van de fysieke en digitale ontsluiting van het landelijk gebied?
  • Bodemdaling: hoe komen we in de bodemdalingsgebieden tot vormen van landgebruik die aansluiten op de veranderende omstandigheden?
  • Keten: hoe zorgen we ervoor dat de agrarische bedrijvigheid zich het beste kan ontwikkelen?
  • Pionieren 2.0: welke economische kansen liggen er met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe kunnen we deze kansen het beste benutten?
  • Veehouderij: hoe scheppen we ruimte voor de veehouderij? Terwijl we daarbij rekening houden met bijvoorbeeld dierwelzijn en natuur.
Download

Open de Agenda Vitaal Platteland

pdf - 11.38 MB
Open de pdf
Download

Open de Startnotitie

pdf - 158.41 kB
Open de pdf