Spelregels

Algemene bepalingen

 1. Deze spelregels zijn van toepassing op de challenge ‘Eet als een pionier’ in het kader van het project Growing Green Proteins, georganiseerd door een samenwerkingsverband van provincie Flevoland, de Floriade, Foodhub en Dutch Cuisine (‘de challenge’). Deze spelregels zijn onder andere te raadplegen via de website eetalseenpionier.nl.
 2. De challenge wordt georganiseerd ter promotie van plantaardige eiwitten, waaronder met name soja (Edamame) en paddenstoelen.
 3. De challenge bestaat uit een kookwedstrijd waarbij restaurants uit de regio Flevoland worden uitgenodigd een kok af te vaardigen, die vervolgens aan de hand van een eigen recept met daarin in ieder geval Soja en Paddenstoelen, kans maakt op een plek in de finale in oktober 2019 waar een ‘cook off’ zal plaatsvinden en waar door een onafhankelijke jury een uiteindelijke winnaar zal worden aangewezen en prijzen zullen worden uitgereikt.

Fase 1: inzending van 1 juni tot en met september 2019

Deelnamebepalingen

 1. Aan de challenge mogen personen deelnemen (de ‘deelnemers’) die achtereenvolgend:
  1. 16 jaar of ouder zijn;
  2. Handelingsbekwaam zijn;
  3. In Nederland woonachtig zijn;
  4. Professioneel kok, dan wel aspirant-kok, werkzaam bij een (leer)bedrijf, zijn;
  5. Werkzaam zijn bij een restaurant (met een keuken in Flevoland) dat de Deelnemer toestemming heeft verleend voor deelname.
 2. Aan de challenge mogen niet deelnemen, personen die:
  1. Geen toestemming of medewerking hebben verkregen van het restaurant/leerbedrijf waar zij werkzaam zijn;
  2. Medewerkers of opdrachtnemers zijn van de organiserende partijen;
  3. Direct of indirect aan de organisatie van de challenge verbonden zijn;
  4. Familieleden tot in de tweede graad van de hiervoor genoemde categorieën van personen.
 3. De enkele deelname aan de challenge is gratis. Kosten die gemaakt worden om de gerechten te bedenken, te ontwikkelen, samen te stellen, uit te proberen e.d. zijn voor rekening van de Deelnemers of de restaurants waar zij werkzaam zijn of opleiding krijgen.
 4. Deelnemers kunnen deelnemen aan de Challenge door één gerecht in te dienen, dat:
  1. Schriftelijk in de vorm van een recept is uitgewerkt;
  2. Voor minimaal 80% is opgebouwd uit plantaardige producten;
  3. In ieder geval is gemaakt met Edamame (verse soja) en paddenstoelen, en daarnaast bij voorkeur één of meerdere van de navolgende 7 andere producten (‘polderhelden’) bevat: aardappel, appel, biet, lam, lof (wit of rood), kip en walnoot;
  4. Bij voorkeur is opgebouwd uit minimaal 80% aan Flevolandse producten (in Flevoland geteeld);
  5. In september/oktober 2019 tenminste 3 weken op de menukaart gezet wordt van het restaurant/leerbedrijf waar de deelnemer werkzaam is of opgeleid wordt.
 5. Na aanmelding op de website eetalseenpionier.nl en verstrekking van contactgegevens, leeftijd, functieomschrijving en de naam en locatie het betreffende restaurant/leerbedrijf, ontvangt de Deelnemer een deelnameformulier. Dit formulier dient volledig in de Nederlandse taal te worden ingevuld en, voorzien van een foto van het betreffende gerecht, te worden verzonden aan: eetalseenpionier@flevoland.nl.
 6. Het volledig ingevulde deelnameformulier dient te zijn ingediend vóór dinsdag 17 september 2019 tot 23:59 uur.
 7. Er mag slechts één gerecht per deelnemer worden ingezonden.
 8. Het deelnameformulier bevat:
  1. De voor- en achternaam van de deelnemer en het betreffende restaurant/leerbedrijf;
  2. De naam van het gerecht;
  3. Soort gerecht
  4. Toelichting over de bereidingswijze van het gerecht (maximaal 120 woorden);
  5. Een lijst van de ingrediënten van het gerecht met daarin opgenomen de hoeveelheden en verhoudingen en de herkomst;
  6. De uitleg van het tot stand komen van het recept van het gerecht (max 120 woorden);
  7. Een lijst van de ingrediënten van het gerecht met daarin opgenomen de hoeveelheden en verhoudingen en de herkomst;
  8. Indien van toepassing, informatie over duurzaamheidsaspecten van het gerecht;
  9. Een foto van het gerecht;
  10. De consumentenprijs van het gerecht.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor aanmeldingen zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
 10. Het deelnameformulier is ten aanzien van de in punt 11.a, b, c, d, e en f beschreven informatie niet zichtbaar op de website eetalseenpionier.nl.
 11. Eenmaal ingediende deelnameformulieren zijn definitief en kunnen niet meer worden aangepast.
 12. Indien een deelnemer om welke reden dan ook zijn deelname beëindigt zal deze deelnemer in overleg met de organisatie trachten zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
 13. Door inzending van het deelnameformulier gaat de deelnemer onherroepelijk akkoord met de toepasselijkheid van alle bepalingen uit deze spelregels.
 14. (Potentiële) deelnemers en/of de restaurants/leerbedrijven waarbij zij werkzaam zijn kunnen gedurende de challenge zonder nadere motivering door de organisatie van deelname worden uitgesloten, indien zij naar opvatting van de organisatie: a. niet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement; b. op enige wijze in strijd handelen met regels van openbare orde of goede zeden, of: c. zich anderszins op ontoelaatbare wijze gedragen.

Toestemming deelnemer aan organisatie

 1. De deelnemers geven de organisatie van de challenge toestemming de recepten, afbeeldingen of andere informatie omtrent het door hen in te sturen gerecht in de ruimste zin des woords te gebruiken. De organisatie zal ernaar streven daarbij waar redelijkerwijs mogelijk en relevant een deugdelijke naamsvermelding te (doen) plaatsen.
 2. De deelnemers geven de organisatie van de challenge toestemming de naam en het adres van het restaurant, de titel en de prijs van het gerecht op de website eetalseenpionier.nl te plaatsen ten behoeve van de publieksjurering. Binnen afzienbare tijd na afloop van de challenge wordt deze informatie door de organisatie verwijderd.
 3. De deelnemers zijn bereid desgewenst mee te werken aan persmomenten en kunnen tijdens de challenge gefotografeerd of gefilmd worden. Zij geven de organisatie toestemming tot het gebruik van hun portret.
 4. De deelnemers staan er voor in dat de restaurants waarvoor zij werkzaam zijn en/of de leerbedrijven waar zij worden opgeleid eveneens onverkort akkoord zijn met de bepalingen uit deze spelregels.

Privacy

 1. De door de deelnemer in verband met de deelname aan de challenge te verstrekken persoonsgegevens worden door de organisatie verwerkt met inachtneming van de AVG en het privacystatement zoals te vinden op de website eetalseenpionier.nl.
 2. De deelnemer geeft de organisatie toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de challenge.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en volledige informatie. De organisatie kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Worden de gegevens niet volledig of correct verstrekt, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op een prijs.
 4. Deelnemers kunnen worden benaderd met de vraag mee te werken aan promotionele activiteiten in het kader van de challenge.
 5. (Persoons)gegevens van deelnemers zullen niet met andere partijen gedeeld worden, anders dan de in deze spelregels genoemde partijen die deel uit maken van de organisatie, of indien deze gegevens door instanties worden opgevraagd.

Fase 2: restaurantweek en finale

17 september tot 16 oktober 2019

 1. De deelnemers van de challenge zetten in de gedurende de periode van maandag 23 september tot en met zondag 13 oktober 2019 het ingediende gerecht op de kaart.
 2. De deelnemers dienen in de restaurantweek gebruik te maken van de beschikbaar gestelde promotiematerialen om de zichtbaarheid van de challenge uit te stralen.

Selectie om door te gaan naar de cook-off finale

 1. 7 geselecteerde deelnemers gaan door naar de finale op basis van het oordeel van een onafhankelijk en professioneel juryrapport, opgesteld door een jury.
 2. 1 deelnemer gaat door naar de finale op basis van het resultaat van een publieksjurering.
 3. De professionele jury selecteert de deelnemers voor de finale (‘finalisten’) op basis van de aangeleverde informatie in het deelnameformulier en de wijze waarop het gerecht wordt aangeboden aan de consument. De te hanteren beoordelingscriteria zijn:
  1. Presentatie op de menukaart (onder andere storytelling);
  2. Presentatie op het bord;
  3. Prijs-kwaliteitverhouding;
  4. Bijdrage aan innovatie (zowel qua bereidingswijze als upstream in keten);
  5. Originaliteit;
  6. Toepassing van in Flevoland geteelde / geproduceerde producten;
  7. Bijdrage aan duurzaamheid.
 4. De professionele jury geeft voor ieder criterium een afzonderlijk rapportcijfer.
 5. Het gemiddelde rapportcijfer is de eindscore van de jury. Er wordt geen weging toegepast. De hoogste gemiddelde eindscores bepalen de ranking en daarmee de 7 finalisten. Aspirant-koks krijgen bij deze eindscore 1 punt opgeteld.
 6. De publieksjury selecteert de 8ste finalist op basis van een bezoek aan de deelnemende horeca, waarbij het betreffende gerecht besteld en geproefd zal worden. De te hanteren beoordelingscriteria zijn:
  1. Smaakervaring;
  2. Presentatie op de menukaart (onder andere storytelling);
  3. Presentatie op het bord;
  4. Prijs-kwaliteitverhouding;
  5. Aantal malen dat de specifieke, door de organisatie te plaatsen post met het gerecht van de Finalist door derden wordt ‘geliket’ op Facebook.
 7. De publieksjury geeft voor criteria 1 tot en met 4 een rapportcijfer. Het hier te baseren gemiddelde rapportcijfer bepaalt voor 90% de eindscore. De overige 10% wordt bepaald door criterium 5). Op basis van deze 2 gemiddelden wordt een definitieve totaalscore bepaald. Deelnemers zullen zich onthouden van het (doen) manipuleren van het resultaat uit criterium g). Overtreding hiervan leidt tot uitsluiting van verdere deelname.
 8. De hoogste totaalscore bepaalt de ranking en daarmee de 8ste finalist. Aspirant-koks krijgen bij deze eindscore 1 punt opgeteld.
 9. Over de beoordeling door de jury kan niet worden gecorrespondeerd en hiertegen is geen beroep mogelijk.
 10. De finalisten worden bekendgemaakt op maandag 14 oktober 2019 via een mail naar het opgegeven e-mailadres van de deelnemer.

Finale cook-off

 1. De finaleronde wordt gespeeld in de vorm van een “cook-off” waarbij de finalisten hun gerecht ter plekke zelf zullen bereiden. De finale vindt in aanwezigheid van publiek en (lokale) media plaats op een nader te bepalen locatie in Flevoland op 16 oktober 2019.
 2. De finalisten hoeven voor deelname aan de finale geen keukengerei of ingrediënten mee te nemen, maar dit mag wel. Daarnaast zal door de organisatie voor kookfaciliteiten gezorgd worden.
 3. De winnaar van de cook off wordt gekozen door een onafhankelijke en professionele jury.
 4. De professionele jury maakt de beoordeling en selecteert de winnaar van de challenge op basis van de volgende beoordelingscriteria:
  1. Smaakervaring;
  2. De wijze waarop de finalist het recept heeft vertaald naar praktische toepasbaarheid door de consument (de finalisten krijgen dit als extra opdracht mee);
  3. Presentatie op het bord;
  4. Bijdrage aan innovatie (zowel qua bereidingswijze als upstream in keten);
  5. Originaliteit;
  6. Bijdrage aan de Smaak van Flevoland;
  7. Bijdrage aan duurzaamheid.
 5. De jury kent aan alle criteria een rapportcijfer toe. Het gemiddelde hiervan bepaalt de eindscore en dus de ranking en de winnaar van de challenge. Aspirant koks krijgen bij deze eindscore 1 punt opgeteld.
 6. Over de beoordeling door de jury kan niet worden gecorrespondeerd en hiertegen is geen beroep mogelijk.

Prijzen

 1. Alle finalisten ontvangen een workshop fermenteren door fooddesigner Christian Weij. Zij zullen tijdig in kennis worden gesteld van de datum waarop deze workshop zal plaatsvinden.
 2. De winnaar van de challenge mag een volledige dag meelopen met masterchef Luc Kusters van Bolenius Restaurant te Amsterdam. De datum zal op een later moment door de organisatie in samenspraak met de winnaar worden bepaald.
 3. Alle prijzen zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld, goederen of diensten.
 4. Indien een finalist weigert zijn prijs te verzilveren of hij/zij deze wegens een andere, niet aan de organisatie van de challenge te wijten omstandigheid niet benut, staat het de organisatie vrij de prijs aan een andere deelnemer te geven, dan wel deze in het geheel niet ter beschikking te stellen.

Overige bepalingen

 1. De organisatie van de challenge is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voorvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de challenge, promotie, de toekenning van prijzen of de ontvangst daarvan, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de organisatie.
 2. De deelnemers vrijwaren de organisatie voor iedere vorm van aansprakelijkheid als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door of met het door hen ingediende gerecht;
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor de challenge op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of bepaalde onderdelen van deze spelregels zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot het merken- en handelsnaamrecht, auteursrecht onder andere op de teksten, afbeeldingen en ander materiaal op de website www.eetalseenpionier.nl en vervat in het promotiemateriaal komen toe aan de organisatie. Niets hiervan mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd zonder de de voorafgaande toestemming van de organisatie.
 5. Op deze spelregels is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Download

Open het privacystatement

pdf - 110.73 kB
Open de pdf