PowerParking

PowerParking is een innovatief concept met als doel om (grote) parkeerlocaties te ontwikkelen tot geïntegreerde ‘lokale energiecentrales’. De parkeerplaatsen worden uitgerust met een dak van zonnepanelen. De opgewekte zonne-energie wordt lokaal gebruikt, maar bij een overschot kan de energie worden opgeslagen in de accu’s van elektrische voertuigen en in de geïnstalleerde batterijopslag voor later gebruik. Door de koppeling met een ‘smart grid’ en het toepassen van 'smart charging' gebeurt dit op een efficiënte wijze. Smart grid is een intelligent energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. Smart charging betekent het slim op- en ontladen van de elektrische auto's, waardoor de noodzaak van een zwaarder elektriciteitsnet wordt voorkomen.

Testlocaties

PowerParking is het eerste voorbeeld van een geïntegreerd decentraal energiesysteem met toepassing van gelijkstroom, waarbij energie decentraal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt in een grootschalige, bedrijfsmatige omgeving. Het concept wordt getest op twee locaties: Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark.

Belang van PowerParking voor de provincie

PowerParking past vanuit verschillende invalshoeken naadloos in de provinciale ambities:

 • het draagt bij aan het aandeel hernieuwbare energie.
 • het draagt bij aan het duurzaam gebruik van grond, omdat door PowerParking de ruimte een dubbele functie krijgt.
 • het stimuleert elektrische mobiliteit.
 • het draagt bij aan de ambitie van het college om Lelystad Airport zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen.
 • als aandeelhouder van OMALA, heeft de provincie als doel om Lelystad Airport Businesspark  op een innovatieve en duurzame manier te ontwikkelen.

Projectpartners

Het project PowerParking is ontwikkeld door het samenwerkingsverband van de volgende partijen: Provincie Flevoland, Lelystad Airport, Schiphol Nederland B.V, Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen.

Financiering van het project

Voor het project is een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro aangevraagd bij het EFRO-programma Kansen voor West II en bij de provincie Flevoland. Beide subsidies (in totaal ruim 1,7 miljoen euro) zijn toegekend. De partners betalen de overige kosten van 1,4 miljoen euro.

Projectdoelen

 1. Ontwikkelen van een technisch model en een businesscase voor PowerParking om het opschaalbaar en uitrolbaar te maken naar andere locaties.
 2. Onderzoeken wat nodig is om het gebruik van de autoaccu’s voor tijdelijke opslag tot een succes te maken.
  Naarmate het aanbod aan duurzame energie groeit en de vraag naar stroom voor elektrisch laden toeneemt, wordt de behoefte aan flexibiliteit in het energienetwerk groter. De accu’s van elektrische auto’s vormen een groot potentieel om tijdelijk energie op te slaan. Zeker wanneer een auto langere tijd geparkeerd staat, zoals op Lelystad Airport, en het tijdstip van vertrek bekend is, kan de auto deel uitmaken van een slim lokaal energiesysteem. Maar… waarom zou een auto-eigenaar toestemming geven om zijn/haar accu te gebruiken? Wat moet je hiertegenover stellen? Hoe zit het nu echt met de achteruitgang van de accu? Hoe denken leasemaatschappijen over het gebruik van de accu voor energieopslag? Deze vragen komen aan bod in een gebruikersonderzoek.
 3. Uitvoeren van 2 pilots op Lelystad Airport (LA) en Lelystad Airport Businesspark (LAB). Kenmerken van deze pilots:
  • Overkapping van 100 parkeerplaatsen per locatie (200 totaal)
  • Installatie van 0,5 mWp zonnepanelen
  • Plaatsing van 60 laadpunten + 2 snelladers
  • Installatie van 250 kWh aan vaste opslag
  • Ontwikkeling smart besturingssysteem
  • Zoveel mogelijk op gelijkstroom (DC)
  • Gebruik van auto accu’s voor tijdelijke energieopslag
  • Draagconstructie van recyclebare composiet
  • Aansluiting op (openbare) LED verlichting, koppeling aan andere toepassingen op LA/LAB

Planning

Het project loopt van 1 januari  2017 tot en met 31 december 2019 en is grofweg verdeeld in een onderzoeks- en ontwikkelingsfase (2017), een uitvoeringsfase (2018) en een monitoring- en evaluatiefase (2019). Het projectteam is inmiddels gestart met het technisch ontwerp. Parallel aan deze ontwikkeling wordt het businessmodel verder ontwikkeld en een gebruikersonderzoek uitgevoerd.