Achtergrond

In het programma Nieuwe Natuur werkt provincie Flevoland , samen met partners Staatsbosbeheer en Flevolandschap, ondernemers, particulieren, gemeenten en Natuurmonumenten aan de verbetering van de natuur in Flevoland. Het doel is om door middel van een bottom-up proces, waarbij iedereen die dat wil een idee voor nieuwe natuur mag aandragen, toegankelijke natuur te realiseren, met ruimte voor recreatie. Daarbij staan de vier kijkrichtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving -vitale, beleefbare, functionele en inpasbare natuur- centraal. Met het beschikbare budget en binnen de geldende kaders wil de provincie de toegevoegde waarde van natuur voor mensen zo groot mogelijk maken. Veel aandacht wordt daarom besteed aan het ontwikkelen van natuur dicht bij de stad.

Verweving natuur en andere functies

Toen Flevoland werd ingericht zijn de functies natuur, landbouw en bebouwing vaak strikt van elkaar gescheiden. Nu de dorpen en steden zich steeds verder ontwikkelen, groeit bij de inwoners de wens om natuurgebieden te beleven en recreatief te gebruiken. Het programma Nieuwe Natuur biedt nadrukkelijk ruimte aan initiatieven die de natuurlijke verweving tussen functies bevorderen en de eerder aangebrachte strakke scheidslijnen tussen landbouw, natuur en bebouwing doorbreken.

De toegevoegde waarde van natuur

Bij de realisatie van de natuur is de ecologische waarde ervan belangrijk. Maar de natuur die binnen het programma Nieuwe Natuur wordt gerealiseerd is ook beoordeeld op een aantal andere aspecten, zoals de belevingswaarde, het draagvlak in de omgeving voor de realisatie van het natuurproject en de kans dat het voorgestelde natuurproject ook binnen een acceptabele periode gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het mogelijke domino-effect van de voorgestelde natuurprojecten meegewogen: Ideeën die mogelijk leiden tot aanvullende investeringen in de natuur zelf of in voorzieningen in en om het natuurproject hebben -natuurlijk- een streepje voor.