Meetlat

Om initiatiefnemers te helpen bij het opstellen en verder uitwerken van een projectidee heeft de provincie een aantal randvoorwaarden en criteria opgesteld. Het geheel van criteria noemen we ‘de meetlat’. Aan de hand van de meetlat zijn de ingediende projectideeën kwalitatief beoordeeld en gerangordend. De meetlat bestaat uit 4 criteria met elk een aantal deelaspecten.

Criterium: Belevingswaarde

Deelaspecten:

 • In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op?
 • In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor economische ontwikkeling?
 • Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen?

Criterium: Ecologische waarde

Deelaspecten:

 • In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het robuuster maken van Flevolandse natuur?
 • In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid?
 • In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld?

Criterium: Multiplier

Deelaspecten:

 • In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares (i.v.v. extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)?
 • In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur?

Criterium: Zekerheid

Deelaspecten:

 • In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het project?
 • Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden?
 • In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn?
 • In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe wordt hiermee omgegaan?