Achtergrond

De middelen voor het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (pdf, 2,8 MB) zijn beschikbaar gesteld door het Rijk, toen de aanleg van de geplande spoorlijn (de Zuiderzeelijn) niet doorging. Het geld moet worden ingezet om een economische impuls in Noordelijk Flevoland te realiseren. Voor Noordelijk Flevoland is het belangrijk dat er meer werkplekken komen, dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking omhoog gaat en de innovatiekracht stijgt. Ook een beter vestigingsklimaat voor bedrijven is belangrijk voor de economie van het gebied.

Versterking sterke sectoren

Provincie Flevoland heeft daarom, samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder, het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland opgezet. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant (pdf, 1,1 MB). Om de economische structuur wezenlijk te verbeteren wordt in het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland gefocust op initiatieven die (innovatieve) kennis en ondernemerschap aan elkaar koppelen. Ook duurzaamheid is een belangrijk aspect. De inzet van Zuiderzeelijnmiddelen richt zich vooral op grootschalige investeringen, die bijdragen aan versterking van de sterke economische sectoren in de regio (agrofood-, vis- en maritieme sector, maar ook high-tech systemen en materialen) en van de toeristisch-recreatieve sector. De beoogde aanleg van een maritieme servicehaven in Noordelijk Flevoland is een voorbeeld van zo’n grootschalige investering die uitstekend past binnen deze kaders.

Regionale en landelijke opgaven

Met de programmamiddelen worden impulsen tot stand worden gebracht binnen de voor de regio belangrijke sectoren (agro-food, visserij en composieten). Maar deze impulsen dragen ook bij aan het topsectorenbeleid van het Rijk. Zo sluit de aanleg van een maritieme servicehaven bijvoorbeeld aan op de maritieme strategie van het Rijk. Maar we zoeken bijvoorbeeld ook naar combinatiemogelijkheden met natuurontwikkelingsprojecten in de Noordoostpolder. De Flevolandse opgave om nieuwe natuur te ontwikkelen kan juist hier kansen creëren voor de toeristisch-recreatieve sector in Noordelijk Flevoland.

Meer informatie