LEADER 2015-2022

In de periode van 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 kan een subsidieaanvraag worden ingediend in het kader van LEADER 2015-2022. Het gaat hierbij om een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied van Flevoland. Op de website leaderflevoland.nl vindt u meer informatie.

Stimulering plattelandsontwikkeling

Een groot deel van Flevoland bestaat uit landelijk gebied. Het is belangrijk dat het platteland zich blijft ontwikkelen om te zorgen dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft. LEADER is één van de beschikbare instrumenten waarmee op provinciaal niveau de ontwikkeling van het landelijk gebied wordt gestimuleerd.

Flevolandse doelstellingen

De focus van LEADER in Flevoland is vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie en ligt de komende jaren op duurzame ontwikkeling van het platteland via economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de (agro)toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd.

Vanuit de samenleving

Het programma LEADER hanteert een zogenaamde 'bottom-up' benadering: Er wordt gezocht naar initiatieven die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Eind 2018 hebben 9 projecten die vanuit de samenleving zijn geïnitieerd een LEADER-subsidie ontvangen.

Speciale website

De Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Flevolandse LEADER-programma en het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor is een speciale website ingericht. Hierop is de regeling te vinden met de criteria en randvoorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage vanuit LEADER. Ook de aanvraag zelf kan via deze website worden ingediend.

Europese middelen

LEADER maakt deel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor LEADER-projecten is een bijdrage vanuit overheden beschikbaar van maximaal 60% van de projectkosten, waarvan de helft afkomstig is  vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft moet door andere (lokale) overheidsinstanties worden ingebracht.

Aanmelden voor POP3

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven