De projectverantwoording, waar moet die precies aan voldoen?

Hiervoor is een format voorhanden, dit zal uitgebreid worden toegelicht in een startgesprek met gehonoreerde projectindieners. De hoofdlijnen zijn:
- facturenoverzicht;
- betaalwijzen;
- redelijkheid van kosten;
- realisatiebewijzen.

Advies: bouw voort op eerdere verantwoording, met name aansluiting op eerder ingediende facturenoverzichten.

Naast de hardware in een project kunnen er ook bijvoorbeeld promovendus-kosten worden begroot?

Dit hangt af van het project. Als de promovendus een bijdrage levert aan een fysieke investering die past binnen deze maatregel is dit in theorie denkbaar. In de praktijk is de verwachting dat een promovendus wellicht langer aan een onderzoek bezig is dan het project duurt, wat de declaratie van uren in het kader van zijn onderzoek niet eenvoudig maakt.

Hoe werk urendeclaratie precies?

Via formats die zo zijn opgesteld dat ze goed aansluiten bij de projectbegroting. Deze wordt ook toegelicht in het startgesprek.

 

Wat als na beschikken de kosten hoger uitpakken door een veranderende markt?

Als de kosten hoger uitpakken dan beschikt is dit voor rekening van de projectindiener. Als de kosten lager uitpakken dan wordt afgerekend op de werkelijke kosten en zal de vaststellingsbeschikking lager zijn dan het oorspronkelijke bedrag.

 

Wanneer kan ik starten met het project?

In principe na het moment van indienen van de subsidieaanvraag, dit is dan wel voor risico van de aanvrager (omdat dan nog niet bekend is of de subsidie wordt toegekend).

Kost het punten in de beoordeling als je al gestart bent met het project?

Nee.

Wat betekent het voor een project als er vertraging optreedt door bijvoorbeeld vertraging in het vergunningstraject?

Provincie Flevoland wil graag een tijdige realisatie binnen 2 jaar na beschikken. Mocht uitstel plaatsvinden dan dient dat kenbaar te worden gemaakt aan RVO met een onderbouwd en aannemelijk wijzigingsverzoek. Er is in principe ruimte om goed onderbouwde en aannemelijke vertraging op te vangen met uitstel tot maximaal 1 jaar.  

Welk type innovatie is brede uitrol van innovatieprojecten?

Het gaat om bewezen technologie die ingezet wordt bij anderen (brede uitrol), het idee hiervan is dat ingezet wordt op verspreiding van innovatie in niet op experimenten.

Mogen koepelprojecten in M2?

Nee, samenwerkingsverbanden mogen wel. Advies: denk goed na over aansprakelijkheid.

Hoe werkt de ranking van de projecten precies?

Een onafhankelijke commissie beoordeelt op basis van de projectplannen en de criteria uit het openstellingsbesluit de projecten en deelt punten uit. Deze worden vermeningvuldigd met de wegingsfactoren uit het openstellingsbesluit en daarna opgeteld. Zo ontstaat een ranking aan de hand van gescoorde punten, die in ieder geval boven het minimaal gevraagde aantal punten moet liggen voor eventuele honorering.