Regeling Samenwerking voor innovaties

In de periode van 1 juli 2019 (09:00 uur) tot en met 27 september 2019 (17:00 uur) kon er een aanvraag worden ingediend voor het verder brengen van de proeftuinen aanpak in provincie Flevoland: samenwerkingsverbanden die duurzame innovaties in de Flevolandse landbouwsector ontwikkelen en testen. De subsidiemaatregel heeft betrekking op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op de productie of handel, (of weg) op het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema's. Subsidie kan worden verstrekt voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en het verder brengen van de proeftuinen aanpak in provincie Flevoland. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor , het binnen een samenwerkingsverband, uitvoeren van een Innovatieproject, waarbij tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt, deelneemt binnen het samenwerkingsverband.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting begin 2020.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel 'Samenwerking voor innovaties' is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt door provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Informatiebijeenkomst 9 juli 2019

Op dinsdag 9 juli 2019 was de informatiebijeenkomst over de maatregel 'Samenwerking voor innovaties'. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse presentaties gegeven over de maatregel, de proeftuinen van Landbouw Meerdere Smaken en de belangrijke aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie. U kunt in de paragraaf hieronder de presentaties downloaden voor meer informatie.

Presentaties

Relevante links