Regeling niet-productieve investeringen water

In de periode van 16 oktober tot en met 10 december 2017 kon een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water in het landelijk gebied van Flevoland. Deze subsidie is bedoeld om investeringen te stimuleren in het kader van de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor de landbouw-, water- en klimaatdoelen. Ideeën en initiatieven met bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit waren welkom, mits ze voldeden aan de  voorwaarden dat de investeringen altijd een directe link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben.

De regeling

Er is in totaal 1.000.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen die tussen 16 oktober en 10 december 2017 worden ingediend in het kader van deze regeling. De subsidieregeling biedt een 100% vergoeding van de subsidiabele kosten bij toekenning van de subsidie. De aangevraagde subsidie moest tenminste 20.000 euro bedragen.

Werken aan waterkwaliteit

Door het verbeteren van de waterkwaliteit te stimuleren wil Flevoland bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen ook in Flevoland bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Een strip over de slootwaterkwaliteit in FlevolandDe aanleg van natuurvriendelijke oevers helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen om afspoeling van bodem en percelen te minimaliseren zijn bijvoorbeeld de aanleg van droge of natte bufferstroken of infiltratiegreppels. Erfafspoeling kan worden verminderd door herinrichting van het erf met bijvoorbeeld voorzieningen, opvang en zuivering van bedrijfswater. Dergelijke investeringen op het erf zijn alleen subsidiabel wanneer ze verder gaan dan wettelijk verplicht is in de betreffende situatie.

Termijn voor subsidie aanvragen beëindigd

Subsidie kon worden aangevraagd vanaf maandag 16 oktober 2017 tot en met zondag 10 december (17.00 uur). Omdat de termijn is verstreken kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. Het is dus belangrijk om een volledige en duidelijk aanvraag in te dienen. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting voor de zomer van 2018.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel 'Niet-productieve investeringen water' is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In deze periode is voor de provincie Flevoland maximaal 3,75 miljoen euro beschikbaar om bij te dragen aan de internationale waterdoelen (KRW) via de regeling 'Niet-productieve investeringen water'.

Relevante links

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling