Regeling niet-productieve investeringen water

Vanaf maandag 3 september 2018 9.00 uur tot en met vrijdag 23 november 2018 17.00 uur kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water in het landelijk gebied van Flevoland. Deze subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren in het kader van de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor de landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Werken aan waterkwaliteit

Door het verbeteren van de waterkwaliteit te stimuleren wil Flevoland bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen ook in Flevoland bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water. De aanleg van natuurvriendelijke oevers helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen om afspoeling van bodem en percelen te minimaliseren zijn bijvoorbeeld de aanleg van droge of natte bufferstroken of infiltratiegreppels. Erfafspoeling kan worden verminderd door herinrichting van het erf met bijvoorbeeld voorzieningen, opvang en zuivering van bedrijfswater. Dergelijke investeringen op het erf zijn alleen subsidiabel wanneer ze verder gaan dan wettelijk verplicht is in de betreffende situatie. Een strip over de slootwaterkwaliteit in Flevoland

De regeling

Voor initiatieven met bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit kan in de openstellingsperiode een aanvraag worden ingediend. Voorwaarde daarbij is wel dat de investeringen altijd een directe link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Te denken valt aan projecten die leiden tot het verlagen van het grondstofgebruik en een gesloten kringloop waardoor minder milieubelastende stoffen in bodem, lucht en grond- of oppervlaktewater terecht komen. Ook initiatieven op het gebied van klimaatadaptie passen binnen deze regeling. Het is de tweede keer dat deze subsidiemaatregel wordt opengesteld. Let op: de criteria voor het aanvragen van subsidie zijn sinds de eerdere openstelling in het najaar van 2017 iets aangepast. Bekijk voor actuele informatie de toelichting in het openstellingsbesluit van deze subsidieregeling.

Hoogte van de subsidie

Er is in totaal 1.900.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen in het kader van de maatregel 'Niet-productieve investeringen water'. De subsidieregeling biedt bij toekenning een 100% vergoeding van de subsidiabele kosten. De aangevraagde subsidie moet tenminste 250.000 euro bedragen.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en provincie. Er mag ook in een samenwerkingsverband van deze partijen een subsidieaanvraag worden ingediend. Daarbij moet tenminste één van de deelnemers in het samenwerkingsverband landbouwer, grondeigenaar of grondgebruiker zijn. Om aanvragen in samenwerkingsverband te faciliteren is de openstellingsperiode 12 weken. Via het loket van RVO kunt u inloggen en gedurende de gehele openstellingsperiode, 3 september 09.00 uur tot 23 november 17.00 uur, subsidie aanvragen. Begin op tijd met het indienen van uw aanvraag: op 23 november 2018 sluit het loket stipt om 17.00 uur!

Relevante documenten voor de aanvraag

Voor iedere openstelling in het kader van POP3 stelt provincie Flevoland formats beschikbaar. De formats helpen u om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om uw aanvraag te beoordelen.
Let op: sommige formats zijn specifiek gemaakt voor een bepaalde openstelling. Gebruik daarom geen oude formats, maar altijd de formats die op de webpagina bij de regeling worden aangeboden. Dat voorkomt problemen in de afhandeling van uw aanvraag.

Voortoets

Wij realiseren ons dat het tijdig indienen van een goede aanvraag ingewikkeld kan zijn. Om de kans op een technisch goede aanvraag te vergroten, bieden wij bij deze regeling de mogelijkheid van een zogenaamde voortoets aan. Door middel van een vrijwillige voortoets kunt u laten checken of uw aanvraag nog aanscherping nodig heeft voordat deze definitief wordt ingediend. Tot en met vrijdag 9 november kunt u door middel van het voor deze regeling specifieke voortoetsformulier een voortoets laten uitvoeren. Realiseert u zich dat een goede voortoets geen garantie op subsidie biedt, omdat toekenning van subsidie niet alleen afhankelijk is van een juiste aanvraag maar ook van de score van uw aanvraag in relatie tot de scores van andere aanvragers.

Subsidieverstrekking

De behandeling van de subsidieaanvragen loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. Het is dus belangrijk om een volledige en duidelijk aanvraag in te dienen. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting in het voorjaar van 2019.

Europees programma, provinciale invulling

De maatregel 'Niet-productieve investeringen water' is één van de negen maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In deze periode is voor de provincie Flevoland maximaal 3,75 miljoen euro beschikbaar om bij te dragen aan de internationale waterdoelen (KRW) via de regeling 'Niet-productieve investeringen water'.

Relevante links

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling