Besluitenlijst 2 november 2021

1. Zesde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De Zesde wijziging van de legesverordening provincie Flevoland 2016 ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voorleggen van de Zesde wijziging van de legesverordening Flevoland 2016 aan Provinciale Staten. In deze Zesde wijziging worden tarieven aangepast als gevolg van indexering.
 

2. Natuurthermometer Markermeer-IJmeer 2020

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De Natuurthermometer 2020 ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering van de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid middels bijgesloten mededeling aan Provinciale Staten toe te zenden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Natuurthermometer 2020 voor het Markermeer – IJmeer en ter kennisname aan Provinciale Staten verzonden. De Natuurthermometer geeft de stand van zaken aan van de Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en doelen voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Markermeer – IJmeer. Uit de recente editie blijkt dat het de goede kant op gaat met de ecologie, maar ook dat er nog steeds een forse opgave ligt.
 

3. Steunverklaring doorontwikkeling Marker Wadden Nationaal Groeifonds

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de steunverklaring voor het initiatief voor doorontwikkeling van Marker Wadden zoals opgenomen in de propositie ‘Doorontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land’ van Vereniging Natuurmonumenten en Markerzand v.o.f. in het kader van het Nationaal Groeifonds;
 2. De steunverklaring middels bijgesloten brief aan Vereniging Natuurmonumenten kenbaar te maken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten een steunverklaring af te geven voor het voorstel van doorontwikkeling van Marker Wadden zoals opgenomen in de propositie ‘Doorontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land’, dat door Vereniging Natuurmonumenten en Markerzand v.o.f. ingediend wordt bij het Nationaal Groeifonds. Met dit voorstel willen initiatiefnemers een volgende stap zetten om de ecologische kwaliteit van het gebied verder te verbeteren.
 

4. Samenwerkingsovereenkomst provincie/gemeente Lelystad Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef tussen de provincie en de gemeente Lelystad.

Samenvatting

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad maken in een samenwerkingsovereenkomst afspraken over de vervolgstappen voor de Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef. In september 2021 hebben zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad van Lelystad ingestemd met de voorkeursoplossing in de verkenning. Na dit besluit kan de vervolgfase worden gestart en zal de samenwerking tussen de provincie en de gemeente Lelystad worden voortgezet.

Met de aanleg van de Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef wordt een nieuwe rondweg vanaf de nieuwe aansluiting 9 (A6) Lelystad-Zuid naar de Westerdreef aangelegd. Deze vormt ook een rechtstreekse toegangsweg naar het Nationaal Park Nieuw Land aan de zijde van Lelystad. Door aanleg van de rondweg zal ook de verkeersveiligheid op bestaande wegen worden verbeterd en wordt aansluiting 10 (A6) Lelystad Centrum ontlast.
 

5. Bestuursovereenkomst hoogwaardig openbaar vervoer Randstad 2021-2028

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Vast te stellen dat alleen gemeente Almere partij is bij de Bestuursovereenkomst hoogwaardig openbaar vervoer Randstad 2021-2028. 2. Gemeente Almere hierover per brief te informeren.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland heeft besloten dat het college van B&W van gemeente Almere de Bestuursovereenkomst hoogwaardig openbaar vervoer Randstad 2021-2028 kan ondertekenen als gedelegeerd opdrachtgever voor het openbaar vervoer. In deze overeenkomst maken de betrokken partijen afspraken over de bussen die rijden onder productformule R-net in de Randstad.
 

6. Provinciale zienswijze Mobiliteitsvisie 2050 gemeente Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde zienswijze op de mobiliteitsvisie 2050 gemeente Noordoostpolder.

Samenvatting

Gemeente Noordoostpolder heeft de Provincie Flevoland uitgenodigd om een zienswijze in te dienen op de concept Mobiliteitsvisie 2050 gemeente Noordoostpolder.

Het college van GS heeft besloten om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze is opgenomen dat geconstateerd is dat duurzaamheid prominent is meegenomen in de hogere doelen en als rode draad in de visie. Het is verheugend te constateren dat er zowel aandacht is voor het verminderen, veranderen als het verschonen van mobiliteit met daarbij onder andere aandacht voor deelmobiliteit en het benutten van nieuwe vormen van vervoer. Dit sluit goed aan op het provinciale beleid.

Enkele kritische kanttekeningen zijn er ten aanzien van de financiële consequenties voor de provinciale wegen door extra beheer & onderhoud als gevolg van het ontmoedigen of weren van verkeer op buitenwegen.

Daarnaast is er zorg ten aanzien van de globale businesscase die is gemaakt (en de aannames die daarbij zijn gedaan) voor de vernieuwing in het openbaar vervoer.
 

7. Jaarverslag Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) 2020

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van EEF (Stichting DE-on);
 2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 de voorziening oninbare leningen (V037) te verhogen met € 10.923 ten laste van de Brede bestemmingsreserve, oormerk Achtervang lening DE-on.
 3. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarverslag van EEF met bijgevoegde Staten-mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van het Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) en informeren Provinciale Staten hierover met een mededeling.
 

8. Openstellingsbesluit Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De aanvraagperiode voor de subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland (SVNL) voor subsidie natuurbeheer vast te stellen op de periode 15 november tot en met 31 december 2021.
 2. Een subsidieplafond vast te stellen van € 250.000,- per jaar voor nieuwe aanvragen (voor een periode van maximaal vier jaar (2022 t/m 2025)).
 3. De lopende SNL beschikkingen binnen de huidige termijn m.i.v. 2021 ambtshalve aan te passen als gevolg van het aanpassen van de standaardkostprijs naar 84%. Hiervoor is € 600.000,- geraamd.
 4. De tarieven voor natuur- en landschapsbeheer vast te stellen.
 5. De openstellingskaart vast te stellen.
 6. Provinciale Staten te informeren via de bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dat in de periode 15 november 2021 tot en met 31 december 2021 aanvragen kunnen worden ingediend voor beheersubsidie voor natuurterreinen en landschapselementen. Een voorwaarde is dat de terreinen voorkomen op de openstellingskaart behorend bij het besluit.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 118.38 kB
Open de pdf