Besluitenlijst 16 november 2021

1. Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land per oktober 2021

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de bijgesloten Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land per oktober 2021.
 2. Provinciale Staten te informeren over de Stand van zaken van Nationaal Park Nieuw Land met als oplegger een memo beeldvorming ten behoeve van de commissie RND van 24 november 2021.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land en deze Stand van zaken toegezonden aan Provinciale Staten.
 

2. Begrotingswijziging besteding Fonds Verstedelijking Almere – onderdeel Floriade

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J. en Reus, J. de

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
  • a. de van gemeente Almere te ontvangen bijdrage van € 1.542.500 wordt geraamd;
  • b. deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de projecten met betrekking tot de Floriade, en
  • c. Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst geïnformeerd worden over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Provincie Flevoland voert een aantal projecten uit met betrekking tot de Floriade. Daartegenover ontvangt de provincie bijdragen vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Het college heeft een begrotingswijziging vastgesteld waarmee de te ontvangen bijdragen en de besteding daarvan zijn geraamd, voor een bedrag van € € 1.542.500.
 

3. Besluit tot het vervangen van de Beleidsregels intern en extern salderen 2019 door Beleidsregels salderen provincie Flevoland en het instellen van een stikstofbank en een doelenbanken voor prioritaire projecten

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De Beleidsregels intern en extern salderen 2019 in concept in te trekken;
 2. De concept Beleidsregels salderen provincie Flevoland vast te stellen;
 3. Het concept Instellingsbesluit stikstofbank vast te stellen;
 4. Het concept Instellingsbesluit voor doelgebonden (stikstof)depositiebank prioritaire projecten Flevoland vast te stellen;
 5. De besluiten ter inzage te leggen en daarna de definitieve versies opnieuw voor te laten leggen voor besluitvorming;
 6. Voorbereidingen te treffen voor het nemen van het Instellingsbesluit voor doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-vrijstellingen provincie Flevoland;
 7. Voorbereidingen te treffen voor het nemen van het Instellingsbesluit voor doelenbank gebiedsgerichte aanpak Flevoland;
 8. De Mededeling vervangen beleidsregels stikstof en instellen stikstofbank vast te stellen en aan PS te verzenden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de regels die gebruikt worden voor het beoordelen van natuurvergunningaanvragen voor stikstofemissies te vervangen. De manier van beoordelen blijft het zelfde, maar een aantal wijzigingen waren nodig om weer precies de zelfde regels te gebruiken als de andere provincies. Ook maakt Gedeputeerde Staten een digitale bank waarmee stikstofruimte gespaard kan worden voor belangrijke projecten.

 

4. Betaling financieel voorschot in verband met definitief onteigeningsvonnis over een te saneren windmolen

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Hoge Raad waarin het beroep tegen het onteigeningsvonnis wordt verworpen
 2. Het vastgestelde voorschot van € 280.794 over te maken op de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de van Windpark Zeewolde BV ontvangen bijdrage voor € 280.794 wordt geraamd;
  • deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de schadeloosstelling aan de eigenaar van het perceel;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

De Hoge Raad heeft op 1 oktober jl. in cassatie het beroep tegen het onteigeningsvonnis van een te saneren windmolen in het plangebied van het Windpark Zeewolde verworpen. Het onteigeningsvonnis wordt ingeschreven in de openbare registers. Voorafgaand daaraan dient het vastgestelde financiële voorschot op de definitieve schadeloosstelling te worden uitbetaald aan de onteigende partij. Met deze onteigening wordt ruimte gecreëerd voor verdere realisatie en exploitatie van het windpark Zeewolde.
 

5. Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025 definitief vast te stellen. 2. In te stemmen met de mededeling aan Provinciale Staten over het vaststellen van de regeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de "Nadere regels publiek-private samenwerking 2021- 2025" definitief vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden een publiek-private samenwerking in Flevoland een subsidie aan kan vragen om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-arbeidsmarkt infrastructuur in Flevoland te versterken.
 

6. Gewijzigd voorstel tot aanwijzing geografisch gebied regionale steunkaart

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het gewijzigd voorstel van de lidstaat Nederland om de gemeente Lelystad en gemeente Zeewolde op te nemen op de regionale steunkaart 2022-2027 en ten opzichte van het eerste voorstel de gemeente Dronten te laten vervallen als regionaal steungebied.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben ingestemd met het gewijzigde voorstel van de lidstaat Nederland om gemeente Lelystad en gemeente Zeewolde op te nemen op de regionale steunkaart. Definitieve plaatsing op de regionale steunkaart is afhankelijk van goedkeuring door de Europese Commissie. Aangewezen gebieden op de regionale steunkaart hebben meer mogelijkheden om geoorloofd staatssteun te verlenen om zo economische ontwikkelingen in deze regio's te bevorderen.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 122.22 kB
Open de pdf