Besluitenlijst 26 oktober 2021

1. Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2022-2026, Meerjarenprogramma Beheer en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur 2022 (MBVI) en PMIRT subsidies.

Portefeuillehouder

Reus, J, de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2022-2026;
 2. Geheimhouding op te leggen op de Maatregelenlijst beheer, onderhoud en vervanging infrastructuur 2022-2026 op grond van artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur;
 3. Het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur 2022 vast te stellen (MBVI 2022).
 4. Het vastgestelde MBVI 2022 ter kennisname als bijlage bij de Programmabegroting 2022 te verzenden aan Provinciale Staten.
 5. De subsidieplafonds vast te stellen voor 2022 tot en met 2025 voor het uitvoeren van de ‘Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer’, conform bijgaande bijlage.

Samenvatting

GS hebben het Meerjarenprogramma en de Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2022-2026 vastgesteld. In deze periode wordt een groot aantal maatregelen uitgevoerd aan de Flevolandse infrastructuur.
 

2. Antwoorden statenvragen - PvdD - dode vissen Oostvaardersplassen

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren van 21 september 2021 over dode vissen Oostvaardersplassen;
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 21 september 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over dode vissen Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 oktober 2021.
 

3. Antwoorden statenvragen - JA21 - Windows7 gemeente Almere

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 20 september 2021 over Windows7 gemeente Almere;
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 20 september 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over Windows7 gemeente Almere. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 oktober 2021.
 

4. Rapportage programma Nieuwe Natuur

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De ‘Rapportage programma Nieuwe Natuur’ vast te stellen;
 2. De ‘Rapportage programma Nieuwe Natuur’ middels bijgesloten mededeling aan Provinciale Staten ter informatie aan te bieden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemt in met de ‘Rapportage programma Nieuwe Natuur’. Het document wordt aan Provinciale Staten aangeboden, als onderlegger bij programmabegroting. De Rapportage beschrijft de voortgang van het programma in de periode januari 2020 tot en met juni 2021.
 

5. Kwetsbare Groepen Corona-Dashboard

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Besluiten geen (corona-)dashboard voor kwetsbare groepen op te stellen naar aanleiding van de conclusies uit de bijgevoegde memo ‘Samenvatting Verkenning Kwetsbare Groepen Corona-Dashboard’ onder Flevolandse gemeenten en onderzoekspartners.
 2. In te stemmen met het advies om het thema kwetsbare groepen, waar mogelijk, verder te integreren in al lopende initiatieven.
 3. In te stemmen met de bijgevoegde Provinciale Staten mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van de verkenning naar de behoeften van een kwetsbare groepen coronadashboard onder Flevolandse gemeenten en (onderzoeks-)partners. Op dit moment is er geen behoefte aan een kwetsbare groepen coronadashboard bij de Flevolandse gemeenten en (onderzoeks-)partners. Het advies is om het thema ‘kwetsbare groepen’, waar mogelijk, verder te integreren in al lopende initiatieven.
 

6. Verlenging Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het nu geldende Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen te verlengen met zes jaar dan wel - in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld- tot die datum.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen verlengd met zes jaar. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit de Wet Natuurbescherming. Door de verlenging kan er beter afgestemd worden op de ontwikkelingen en is er meer tijd om de effecten van de uitgevoerde maatregelen uit het huidige beheerplan terug te zien in de natuurwaarden. Er is al gestart met de voorbereiding van een nieuw beheerplan, waarbij er naar gestreefd wordt om het beheerplan in 2022, uiterlijk in 2023, vast te stellen.
 

7. Jaarverantwoording Windesheim 2020

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording Windesheim 2020.
 2. In te stemmen met de mededeling aan Provinciale Staten over de Jaarverantwoording Windesheim 2020.

Samenvatting

In 2010 hebben het ministerie van OCW, de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie Flevoland (de financiers) een bedrag van € 72 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Windesheim (Zwolle) voor de opbouw van een brede hogeschool in Flevoland. Over de inzet van deze middelen zijn afspraken gemaakt. In 2019 zijn deze financieringsafspraken beëindigd en is afgesproken dat het restantbedrag ingezet moet worden voor de exploitatie van Windesheim Flevoland. Windesheim moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet van dit restantbedrag. Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van de Jaarverantwoording 2020 van Windesheim en vastgesteld dat in 2020 middelen uit het restantbedrag ingezet zijn voor de exploitatie van Windesheim Flevoland. Daarmee heeft Windesheim voldaan aan de gemaakte afspraken.
 

8. Voorgenomen besluit tot verstrekking obligatielening ter versterking kapitaalstructuur Alliander N.V.

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Als reactie op het d.d. 31 mei 2021 ontvangen verzoek Alliander N.V. schriftelijk te informeren over het voorgenomen collegebesluit om aan de vennootschap een omgekeerde converteerbare hybride obligatielening te verstrekken voor een bedrag naar rato van Flevolands aandelenbezit, namelijk € 276.900 en voornemens te zijn om daarvoor bijgevoegde leningovereenkomst aan te gaan;
 2. Hiervoor af te wijken van het op 8 november 2016 door Gedeputeerde Staten genomen besluit, om op grond van de evaluatie verbonden partijen uit 2016 het aandeelhouderschap in Alliander N.V. te beëindigen. Deze beëindiging is evenwel nog niet in gang gezet;
 3. Hiervoor éénmalig af te wijken van de door Gedeputeerde Staten in 2016 vastgestelde Beleidslijn "Ondergrens rentetarief bij uitlenen van middelen", waarin een vereist te hanteren ondergrens in de te ontvangen rente van 0,00% (exclusief opslagen) is opgenomen;
 4. Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s vanuit de reserve Duurzame energie een bedrag van € 21.000 te storten in de Algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging gelijktijdig met het definitief besluit tot verstrekking van de lening in mandaat (GS-B) vast te stellen;
 5. Als blijk van voorgenomen instemming met het verzoek van Alliander, ter uiting van het voornemen om op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 december 2021 de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen als gevolg van een mogelijke conversie van de obligatielening het ingevulde format “Bijlage 3A - Mededeling voorgenomen collegebesluit” door portefeuillehouder te laten ondertekenen en uiterlijk op 15 oktober 2021 per e-mail te versturen aan Alliander;
 6. Provinciale Staten voor te stellen geen wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen voor zover het betreft het in beslispunt 1 bedoelde voorgenomen besluit tot het verstrekken van een lening en daarvoor bijgevoegde leningovereenkomst aan te gaan;
 7. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder om redactionele aanpassingen te doen en het definitieve besluit namens Gedeputeerde Staten te nemen wanneer de wensen en bedenkingen niet leiden tot wezenlijke wijzigingen;
 8. De Commissaris van de Koning na het definitieve besluit te verzoeken om format “Bijlage 3B - Mededeling definitief collegebesluit”, met de bindende toezegging de lening namens Provincie Flevoland aan te zullen gaan, te ondertekenen en aansluitend de in de bijlage opgenomen leningovereenkomst aan te gaan.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een voorgenomen besluit genomen tot het verstrekken van een omgekeerde converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V. met een hoofdsom van € 276.900 om op deze wijze medewerking te verlenen voor de kapitaalversterking van deze netbeheerder. Alliander heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie en andere aandeelhouders. Gedeputeerde Staten zien een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkelingen van de netinfrastructuur voor de toekomst van Flevoland. Deze kapitaalversterking dient gezien te worden als een stimulerende en belang-herkennende bijdrage daaraan. Het voorgenomen besluit zal voor het uiten van wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan Provinciale Staten, waarna Gedeputeerde Staten een positief besluit nemen.
 

9. Reactie op verzoek opzegging huurovereenkomst OFGV

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Ruimte te geven aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor zorgvuldige besluitvorming met inachtneming van de rechten en plichten van de provincie door het moment van opzegging van de huurovereenkomst met 3 maanden te verschuiven en daarmee tevens de huurovereenkomst met 3 maanden te verlengen tot en met 14 februari 2023.
 2. De Algemeen Directeur te mandateren de onder beslispunt 1. genoemde aanpassingen van het hiertoe benodigde addendum op de huurovereenkomst te ondertekenen.

Samenvatting

Het verlenen van 3 maand uitstel van de opzegtermijn aan de OFGV aangaande het gehuurde bouwdeel van het provinciehuis. Dit echter met het behoud van de 12 maand opzegtermijn waardoor effectief de overeenkomst met 3 maand wordt verlengd tot en met 14 februari 2023.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 114.78 kB
Open de pdf