Besluitenlijst 5 oktober 2021

1. Antwoorden Statenvragen - PvdD, GL, SP, PvdA, DENK, CU, D66 - Realiseren extra opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan

Portefeuillehouder

Verbeek, L. en Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PvdA, DENK, ChristenUnie, D66 van 30 augustus over het realiseren van extra opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 30 augustus 2021 heeft de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PvdA, DENK, ChristenUnie en D66 schriftelijke statenvragen gesteld over het realiseren van extra opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28 september 2021.
 

2. Antwoorden Statenvragen - PVV - Oeverwerkzaamheden Hoge Vaart

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PVV van 1 september 2021 over Oeverwerkzaamheden Hoge Vaart.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 1 september 2021 heeft PVV schriftelijke statenvragen over Oeverwerkzaamheden Hoge Vaart. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28 september 2021.
 

3. Antwoorden statenvragen - VVD - Waterbronnen voor agrarisch gebruik

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van VVD van 2 september 2021 over waterbronnen voor agrarisch gebruik.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 2 september 2021 heeft VVD schriftelijke statenvragen gesteld over waterbronnen voor agrarisch gebruik. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28 september 2021.
 

4. Human Capital Agenda Zorg&Welzijn Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met deelname van de provincie Flevoland aan de Human Capital Agenda Zorg&Welzijn Flevoland.
 2. In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsverklaring.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om deel te nemen aan de Human Capital Agenda Zorg&Welzijn Flevoland. CMO/Zowelwerk heeft samen met werkgevers uit zorg en welzijn, onderwijsinstellingen, overheden en diverse andere instellingen (o.a. UWV) deze Human Capital Agenda Zorg&Welzijn opgesteld. De activiteiten in de agenda richten zich op het vergroten van de instroom, het behoud van medewerkers en het anders organiseren van het werk (bijvoorbeeld door inzet van technologie). Het tekort aan personeel in de sector Zorg&Welzijn in Flevoland is groot en door deel te nemen aan de Human Capital Agenda Zorg&Welzijn willen Gedeputeerde Staten bijdragen aan het terugdringen van dit tekort.
 

5.OV-verbinding Lelystad - Enkhuizen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Hoewel volgens het onderzoek ‘De ‘Houtribbus’: een goed idee?’ een buslijn LelystadEnkhuizen kansrijk is, de mogelijke (her)introductie uit te stellen totdat OV-sector weer financiële armslag heeft om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
 2. Provinciale Staten te informeren met een Statenmededeling over de uitkomsten van het onderzoek ‘De ‘Houtribbus’: een goed idee?’

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een nieuwe, verbeterde busverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Provincie Noord-Holland, laat zien dat daarvoor wel mogelijkheden bestaan. Op de lange termijn (2040) zouden naar verwachting 600 reizigers per werkdag gebruikmaken van de verbinding. Hierbij is de opening van Lelystad Airport meegenomen. Het onderzoek is gedaan door een aantal studenten van Hogeschool Windesheim Almere. Ook is duidelijk geworden dat zo’n nieuwe buslijn er voor de komende jaren niet in zit. De sector van het openbaar vervoer moet eerst de negatieve (financiële) effecten van COVID-19 te boven zien te komen. Met de Provincie Noord-Holland is daarom afgesproken het idee voor de buslijn weer op te pakken zodra er sprake is van herstel in de ov-sector en de voorbereidingen voor de volgende aanbesteding van de concessie Noord-Holland-Noord moeten starten.
 

6.Subsidievaststelling Stichting Transitie IJsselmeer 2016-2020

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De subsidie voor Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) 2016-2020 lager vast te stellen op een bedrag van € 200.496,03;
 2. Hierbij akkoord te gaan met de door STIJ in 2018, 2019 en 2020 extra gemaakte organisatiekosten ten bedrage van € 50.344,07 en deze als subsidiabel aan te merken;
 3. De door STIJ niet bestede middelen ten bedrage van € 49.503,97 voor zover bij voorschot verstrekt terug te vorderen en in totaliteit aan te wenden voor een door STIJ in te dienen incidentele subsidieaanvraag voor duurzame visserij in het IJsselmeer in 2021.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de subsidiebeschikking voor Stichting Transitie IJsselmeer voor de periode 2016-2020 vast te stellen. In de eindafrekening zijn tevens de organisatiekosten van STIJ voor 2018, 2019 en 2020 betrokken. Het oorspronkelijk aan STIJ toegekende subsidiebedrag is niet volledig benut en het resterende bedrag ad € 25.000 valt vrij ten gunste van de provinciale exploitatie. Daarnaast kan STIJ in 2021 een nieuwe subsidie aanvragen voor projecten die te maken hebben met de herstructurering van de IJsselmeervisserij.
 

7.Mededeling PS inzet Klimaatakkoord

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de mededeling inzake de provinciale inzet voor het Klimaatakkoord.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten medegedeeld, dat zij een provinciaal Klimaatplan gaan voorbereiden. In dit Klimaatplan zullen maatregelen worden voorgesteld die de uitstoot van broeikasgassen verder verlagen. Het Klimaatplan zal begin 2023 aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden aangeboden.
 

8. Toekenning Spuk Cultuur Impuls versterking regionale Culturele infrastructuur Flevoland

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Stichting StrandLAB Almere, penvoerder van het ‘verbond’ FlevoLAB een incidentele meerjarige subsidie van € 333.330 per jaar voor de jaren 2021-2024 op grond van artikel 4.23, derde lid sub d van de Algemene wet bestuursrecht toe te kennen voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de regionale culturele infrastructuur, onder het voorbehoud dat voor de jaren 2022 tot en met 2024 voldoende middelen op de begroting beschikbaar zijn.
 2. Daarbij met toepassing van de hardheidsclausule van de ASF de al in 2021 gemaakte kosten subsidiabel te achten.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de van het Rijk ontvangen vanuit de Spuk Verbreding en vernieuwing voor 2021 ad. € 333.330 wordt geraamd op begrotingspost #40984 Regionale Culturele Infrastructuur;
  • deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de versterking van de regionale culturele infrastructuur;
  • Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging. 
 4. De te ontvangen middelen vanuit de Spuk Verbreding en vernieuwing voor 2022 tot en met 2024 te verwerken in de ontwerpbegroting 2022.

Samenvatting

Het ministerie van OCW heeft een uitkering beschikbaar gesteld om de regionale culturele infrastructuur te versterken. Gedeputeerde Staten hebben besloten om deze rijksmiddelen beschikbaar te stellen aan Stichting StrandLAB, penvoerder van Flevolands samenwerkingsverband FlevoLAB voor de periode 2021-2024. FlevoLAB is een samenwerkingsverband ten behoeve van de hele provincie Flevoland. Zij betrekt als samenwerkingspartners onder andere Prins te Paard, Land Art Flevoland, Lab32 Marknesse en Apollo Ensemble.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 128.49 kB
Open de pdf