Besluitenlijst 28 september 2021

1. Flevolandse bijdrage aan Natuurtop 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Instemmen met de provinciale cofinanciering aan de vierde Natuurtop, die in 2022 plaatsvindt in de provincie Flevoland.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • aan de Egalisatiereserve beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038) een bedrag van € 75.000 wordt onttrokken;
  • dit bedrag wordt ingezet voor de organisatie van de vierde Natuurtop in 2022;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.
 3. Provinciale Staten te informeren over de organisatie van de Natuurtop in Flevoland en over de provinciale financiële cofinanciering met bijgevoegde Statenmededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Natuurtop 2022 mede te organiseren en daarvoor provinciale cofinanciering beschikbaar te stellen. Deze vierde Natuurtop staat in het teken van de Agenda Natuurinclusief en zal plaatsvinden op het terrein van de Floriade.
 

2. Concept Jaarprogramma 2022 Fonds Verstedelijking Almere

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het concept Jaarprogramma 2022 Fonds Verstedelijking Almere.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met het concept Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2022 als onderdeel van het programma Almere 2.0. In het jaarprogramma zijn 28 sleutelprojecten benoemd, met een totale investering van € 40,8 mln. Deze projecten dragen bij aan de ontwikkeling van een goed woon- en werkklimaat in Almere en de regio. Provincie Flevoland stelt, na definitieve besluitvorming in het najaar 2021, € 6,7 mln. beschikbaar voor 2022. Daarnaast dragen het Rijk en gemeente Almere bij aan het Fonds Verstedelijking Almere.
 

3. Intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Instemmen met de Intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland.
 2. Kennisnemen van het Plan van Aanpak op hoofdlijnen voor het Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland.
 3. Instemmen met de mededeling aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot ondertekening van de intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland. In het gebiedsproces werken het waterschap, de boeren, de gemeente NOP, de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf samen. Het gebiedsproces focust op oplossingen voor het landgebruik op de lange termijn. De boeren en andere belanghebbenden uit het gebied worden actief betrokken in het gebiedsproces.
 

4. Antwoorden Statenvragen - D66 - Bedienhuisje Ketelsluis

Portefeuillehouder

Reus, J. de, Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van D66 van 2 september 2021 over bedienhuisje Ketelsluis.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 2 september 2021 heeft D66 schriftelijke statenvragen gesteld over bedienhuisje Ketelsluis. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 september 2021.
 

5. Antwoorden statenvragen - VVD - Jacobskruiskruid

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van VVD van 24 augustus 2021 over Jacobskruiskruid.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 24 augustus 2021 heeft VVD schriftelijke statenvragen gesteld over Jacobskruiskruid. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 september 2021.
 

6. Regionaal Mobiliteitsprogramma: effecten van lopend en gepland duurzame mobiliteitsbeleid (deel 2 onderzoek CE Delft / TNO)

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het onderzoek van CE-Delft/TNO naar de effecten van lopende en voorgenomen maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot door mobiliteit.
 2. Het onderzoek te benutten om met Flevolandse gemeenten en andere partijen de mogelijkheden te verkennen voor verdergaande reductie van de CO2-uitstoot door mobiliteit.
 3. Provinciale Staten te informeren over het onderzoek via bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

De onderzoeksbureaus CE-Delft en TNO hebben voor Noord-Holland en Flevoland berekend welke vermindering van CO2-uitstoot door mobiliteit kan worden bereikt met het lopende en geplande beleid en ambities van gemeenten, provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Uit dit onderzoek blijkt dat de minimale doelstelling uit het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland voor vermindering van de CO2-uitstoot in potentie wordt gehaald als partijen ook daadwerkelijk hun beleid realiseren. De streefwaarde uit het RMP van 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 wordt niet gehaald. Daarvoor is verdergaand landelijk en/of Europees beleid nodig. Wel zijn er ook voor gemeenten en provincies nog mogelijkheden om meer maatregelen te nemen ter vermindering van de CO2-uitstoot door mobiliteit.
 

7. Subsidiebeschikkingen Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) subsidie toe te kennen aan:
  • gemeente Lelystad voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Oostvaardersplassen Poort Lelystad (Knardijk-Hollandse Hout)’ van maximaal € 1.250.000;
  • gemeente Almere voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Oostvaardersplassen Almeersepoort’ van maximaal € 1.250.000;
  • Staatsbosbeheer voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Natuuronderzoek Oostvaardersplassen’, onderdeel Begrazingsbeheer eutrofe wetlands van maximaal € 280.000;
  • Universiteit van Amsterdam (UvA) voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Natuuronderzoek Oostvaardersplassen’, onderdeel Energie- en nutriëntenkringloop in het grazige deel van maximaal € 460.000;
  • Wageningen University & Research (WUR) voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Natuuronderzoek Oostvaardersplassen’, onderdeel Diergezondheid vrij levende grote herbivoren van maximaal € 460.000;
  • Natuurmonumenten voor de uitvoering van het IBP-VP-project ‘Natuuronderzoek vogels en vissen Marker Wadden’ van maximaal € 400.000, en voor de uitvoering van het IBP-VPproject ‘Onderzoek ontwikkeling dynamische kusten’ van maximaal € 120.000.
 2. Het totale bedrag van € 4.220.000 als volgt te dekken:
  • € 4.020.000 te dekken ten laste van de specifieke uitkering van het ministerie van LNV;
  • € 100.000 voor het ‘Natuuronderzoek Oostvaardersplassen’, onderdeel Begrazingsbeheer eutrofe wetlands uit het budget Natura2000;
  • € 100.000 voor het ‘Natuuronderzoek Oostvaardersplassen’, onderdeel Diergezondheid vrij levende grote herbivoren uit het budget Oostvaardersplassen.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging vast te stellen, waardoor zowel de baten als de besteding van de specifieke uitkering in de programmabegroting opgenomen worden.
 4. Voor de afspraken over de verantwoording van de subsidie door gemeente Lelystad en gemeente Almere gebruik te maken van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, zodat de in het programma Vitaal Platteland voorgeschreven verantwoording via SiSa1 mogelijk wordt.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben subsidie verstrekt aan gemeente Almere, gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research voor in totaal € 4.220.000 voor de uitvoering van het gebiedsplan Nationaal Park Nieuw Land in het kader van het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP). In het IBP-gebiedsplan staan zes projecten: Oostvaardersplassen Almeerse Poort, Oostvaardersplassen Poort Lelystad, natuuronderzoek in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer, de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research, natuuronderzoek vogels en vissen Marker Wadden en onderzoek ontwikkeling dynamische kusten door vereniging Natuurmonumenten en onderzoek natuurinclusieve landbouw A6-oostzijde door de provincie Flevoland. Deze projecten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, aan (kennis over de ontwikkeling van) de natuurgebieden binnen de grenzen van het nationaal park en geven mede invulling aan de kennis- en onderzoeksagenda van Nationaal Park Nieuw Land. De provinciale subsidie is mede mogelijk doordat het ministerie van LNV een specifieke uitkering ter beschikking heeft gesteld aan de provincie voor de uitvoering van het gebiedsplan.
 

8. Vaststelling Programmabegroting 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De concept Programmabegroting 2022 en Productenraming 2022 vast te stellen.
 2. Het bijbehorende Statenvoorstel met betrekking tot de Programmabegroting 2022 vast te stellen.
 3. Provinciale Staten middels bijgevoegd separaat Statenvoorstel voor te stellen de zevende wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen en daarmee het opcenten tarief met 1% te verhogen per 1 januari 2022.
 4. Gelijktijdig met de Programmabegroting de volgende stukken aan Provinciale Staten aan te bieden: a. Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur 2022 (MBVI) ter kennisname.
 5. De portefeuillehouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen.
 6. De Statengriffie te verzoeken om de begrotingsstukken, tezamen met bijgevoegde mededeling, beschikbaar te stellen aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de concept Programmabegroting 2022 besproken en vastgesteld. Het college biedt voor 2022 aan Provinciale Staten een sluitende begroting aan, waarin de doelen en activiteiten die gepland staan voor 2022 zijn terug te vinden, alsmede een overzicht van de daartoe benodigde middelen. Vaststelling door Provinciale Staten is voorzien op 10 november 2021.
 

9. Zesde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschap 2016 (SVNL16)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De zesde wijziging van de Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 vast te stellen, waarmee de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
  • Aanpassing aan (gewijzigde) Europese regelgeving en nationale wetgeving;
  • Aanpassing ten behoeve van de wijziging van het subsidiepercentage voor natuurbeheer van 75% naar 84% van de standaardkostprijs;
  • Aanpassing waardoor Gedeputeerde Staten de optie hebben om in het openstellingsbesluit onder specifieke omstandigheden open te stellen voor een periode van minder dan de gebruikelijke zes jaar;
  • Aanpassing waardoor een beschikking Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) maximaal 20% mag worden uitgebreid gedurende de looptijd, conform nieuwe Europese regelgeving.
 2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde mededeling te informeren over dit besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de zesde wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 vastgesteld. De wijzigingen komen voort uit in Interprovinciaal Overleg (IPO) vastgestelde benodigde aanpassingen. Door middel van de aanpassingen voldoet de verordening aan (gewijzigde) Europese- en nationale wetgeving.
 

10 Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 - BVOV 2021

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op grond van de ‘Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021’ (bvov2021) een aanvraag in te dienen voor het verstrekken van een beschikbaarheidsvergoeding aan openbaar vervoerbedrijven over het jaar 2021;
 2. Deze specifieke uitkering, zodra die door de minister schriftelijke toegekend is, zo spoedig mogelijk in de vorm van een subsidie op grond van de ontvangen aanvragen over het jaar 2021 te beschikken aan de OV-concessiehouders OV Regio IJsselmond en Arriva Personenvervoer Nederland;
 3. Het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid en diens formele plaatsvervanger te mandateren c.q. machtigen om de aanvraag in te dienen, de benodigde besluiten te nemen c.q. uitvoeringshandelingen te verrichten en de subsidies te beschikken aan de concessiehouders begrensd tot het bedrag dat de minister van IenW zal uitkeren. 4.
 4. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) in het kader van deze specifieke uitkering vast te stellen, inhoudende dat:
  • de van de minister van Infrastructuur en Waterstaat te ontvangen specifieke uitkering van € 2.820.066 in het begrotingsjaar 2021 als baat wordt geraamd;
  • provincie Flevoland in staat is de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2021 (bvov2021) voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in de vorm van een subsidie aan de concessiehouders van de OV-concessie IJsselmond (Flevolands deel) en OV-concessie Lelystad tot maximaal het van de minister te ontvangen bedrag te kunnen verstrekken, inhoudende dat:
   • een bedrag van € 1.846.355 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2021 gelijktijdig als negatieve baat uit hoofde van reizigersopbrengsten OV Regio IJsselmond wordt begroot;
   • een bedrag van € 789.653 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2021 in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de gemeente Lelystad gelijktijdig als last wordt begroot; o een bedrag van € 184.058 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2021 gelijktijdig als last wordt begroot ter (gedeeltelijke) compensatie voor gemaakte kosten van maatregelen die door concessieverlener en concessiehouders zijn overeengekomen in verband met het voorkomen van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. 
 5. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) is de afspraak gemaakt dat het Rijk de financiële tekorten in het OV als gevolg van de Corona-pandemie grotendeels zal compenseren. Provincie Flevoland zal bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op grond van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021, een aanvraag indienen voor het verstrekken van een beschikbaarheidsvergoeding voor de concessie IJsselmond en de concessie Lelystad. Gedeputeerde Staten stemmen ermee in dat de van de minister te ontvangen specifieke uitkering tot maximaal het te ontvangen bedrag zal worden aangewend om de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2021 voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in de vorm van een subsidie aan de concessiehouder van de OV-concessie IJsselmond en OV-concessie Lelystad te verstrekken. Hierop zal de provinciale begroting 2021 worden aangepast.
 

11. Deelname Metropoolregio Amsterdam (MRA) Green Deals/ Afspraken Duurzaamheid Top 2021

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met deelname aan de MRA Green Deals/ Afspraken Houtbouw, Circulair textiel, Fietsmetropool, Niet herbruikbaar plastic en Circulair inkopen.
 2. Mandaat te geven aan de bestuurders die de provincie vertegenwoordigen tijdens de Duurzaamheid Top op 15 oktober aanstaande om de afspraken te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het informeren van Provinciale Staten over dit besluit met een Mededeling.
 4. In te stemmen met het verzenden van de brief aan de voorzitter van het MRA PHO Duurzaamheid over uw besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in Metropoolregio Amsterdam (MRA) verband deel te nemen aan vijf Green Deals/ Afspraken. Het gaat om de afspraken: Houtbouw, Circulair textiel, Fietsmetropool, Niet herbruikbaar plastic en Circulair inkopen. Met de afspraken wordt een concrete invulling en impuls gegeven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. Op 15 oktober 2021 worden de MRA Green Deals/ Afspraken met de MRA partners bekrachtigd op de Duurzaamheid Top.
 

12. Definitieve vaststelling ‘Nadere regels ‘Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025’

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De nadere regels ‘Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025’ definitief vast te stellen, waarbij ten opzichte van de ontwerp nadere regels ter verduidelijking ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht in de artikelen 9, 10 en 13.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stellen de nadere regels ‘Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025’ definitief vast. Op het ontwerp van de regeling zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn ambtshalve enkele aanpassingen doorgevoerd gericht op redactionele verbetering en (juridische ) verduidelijking. Met deze nadere regels wordt invulling gegeven aan provinciaal en landelijk beleid op het gebied van bibliotheekinnovaties, een wettelijke provinciale taak.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 155.72 kB
Open de pdf