Geluidsbelasting

Open de interactieve geluidsbelastingkaart. 26 juni 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten Flevoland de geluidsbelastingkaarten 2012 vastgesteld voor provinciale wegen waar in 2011 minimaal 3 miljoen voertuigen zijn gepasseerd. De verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten is opgenomen in artikel 118 van de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor het in 2013 opgestelde actieplan. In het actieplan worden de maatregelen aangegeven die de provincie als wegbeheerder voornemens is te nemen om de geluidbelasting te verlagen bij woningen waarvan de geluidbelasting 60 decibel of meer bedraagt.