Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de (milieu-)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die grote schade aan het milieu veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voldoende.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank veroorzaakt.

Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding bij de gemeente te doen. Dit geldt voor bedrijven die aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen. Een klein aantal bedrijven veroorzaakt weinig of geen milieuschade. Dit soort bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld kantoren, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning milieu zijn de gemeente, de provincie en het Rijk verantwoordelijk. Als vuistregel kunt u aanhouden dat u bij de provincie voor de vergunning moet zijn in de volgende situaties:

  • Het gaat om RIE-bedrijven. RIE staat voor Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC). Dat zijn bijvoorbeeld chemische fabrieken, energiecentrales, afvalverwerkers, huisvuilverbrandingsinstallaties of grote metaalproducenten.
  • Het gaat om BRZO-bedrijven. BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

De provincie kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Hierin kunnen voorwaarden staan om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om beschermde planten- of dierensoorten te beschermen.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

De termijn is wettelijk bepaald en kan ofwel binnen 8 weken na indiening van de aanvraag, of binnen 6 maanden zijn.

In alle gevallen kan de provincie de termijn verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Als de procedure van 6 maanden geldt, dan legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Nadat het besluit is genomen worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

 

Hoe werkt het?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een luchtkwaliteitsonderzoek
  • een plattegrond en/of
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-02-2023