Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen. U hoeft niets te doen als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dan vraagt u bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Product aanvraagformulier(en)

Welke regels gelden voor u?

U vraagt een wijzigingsvergunning aan, als 1 of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De verandering in het bedrijf leidt tot een situatie die in strijd is met de milieuvergunning.
  • De verandering brengt andere of grotere nadelige gevolgen met zich mee voor het milieu dan door de vergunning is toegestaan.
  • De verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.

U doet een melding, wanneer aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • De verandering brengt een situatie die niet overeenstemt met de vergunning, maar leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de vergunning toelaat.

U hoeft geen wijzigingsvergunning of melding te doen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De wijziging in het bedrijf is niet in strijd met de vergunning, ook al nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe.
  • Een voorgenomen uitbreiding of verandering van het bedrijf is al in de vergunning opgenomen en wordt binnen 3 jaar uitgevoerd.

Contact

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het omgevingsloket. In het loket kunt u de vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

Hoe werkt het?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Laatst aangepast: 23-10-2020