Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding

Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

  • schade aan gewassen
  • aan veedrenkputten
  • aan bossen 
  • aan gebouwen
  • aan ecologische waarde

Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie een verzoek doen om een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG) advies te laten uitbrengen. Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van een dergelijk onderzoek.

In sommige situaties kan er niet duidelijk vastgesteld worden wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Kan er ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) een veroorzaker vastgesteld worden? Dan kan de provincie op verzoek de schadevergoedingskosten vergoeden.

Welke regels gelden voor u?

U kunt de schadevergoeding aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent eigenaar van niet-verplaatsbare goederen of heeft recht op het gebruik of het genot hiervan.
  • U heeft schade geleden als gevolg van de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
  • De onttrekking of infiltratie vindt plaats volgens de regels voor onttrekking van grondwater of infiltratie van water, zoals bedoeld in de Waterwet.
  • De onroerende zaak ligt in een gebied waar de grondwaterstand beïnvloedt wordt door meerdere onttrekkingen.
  • De door de provincie ingeschakelde commissie van deskundigen kan niet of niet snel genoeg vaststellen wie de veroorzaker van de schade is.

Contact

U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de provincie waarin de niet-verplaatsbare goederen liggen. Stuur uw verzoek aan infopunt@flevoland.nl.

Laatst aangepast: 15-11-2022