Projectplan voor dijkversterkingen, goedkeuring vragen

Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

Contact

De beheerder van de waterkering legt het definitieve projectplan ter goedkeuring voor aan de provincie. In verband met zijn coördinerende taak betrekt de beheerder de provincie vroegtijdig bij de voorbereiding van het projectplan. Vragen kunt u mailen aan infopunt@flevoland.nl.

Hoe werkt het?

De beheerder dient een projectplan in bij de provincie voor het wijzigen of het aanleggen van een primaire waterkering. Het plan bestaat in ieder geval uit:

  • een beschrijving van de werkzaamheden en de manier waarop de beheerder die gaat uitvoeren en
  • een beschrijving van de manier waarop de beheerder nadelige gevolgen van de werkzaamheden beperkt of ongedaan maakt.
Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 03-06-2022