Wet natuurbescherming Natura 2000-Gebied

De meest actuele informatie over de PAS, is te vinden op de website van BIJ12.

Binnen de provincie Flevoland zijn dit de Natura 2000-gebieden:

 • IJsselmeer
 • Markermeer & IJmeer
 • De Wieden
 • Zwarte Meer
 • Ketelmeer & Vossemeer
 • Veluwerandmeren
 • Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
 • Oostvaardersplassen
 • Lepelaarplassen

Deze gebieden zijn beschermd via de Wet natuurbescherming. Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de doelen van het Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van aangewezen plant- en diersoorten en habitattypen in het gebied. Een voorbeeld is veehouderij, met als gevolg de uitstoot van ammoniak en de depositie van die ammoniak op voor verzuring gevoelige habitattypen op Natura 2000-gebieden in Nederland. Maar ook andere activiteiten, zoals grondwateronttrekking, industriële uitstoot van stikstofverbindingen of het organiseren van evenementen in of rond Natura 2000-gebieden, kunnen vergunning plichtig zijn De vergunning vraagt u aan bij de provincie. Een prioritair project is een project of handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. U kunt een actueel overzicht van de prioritaire projecten vinden in bijlage 1 van de Regeling Natuurbescherming.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

Product aanvraagformulier(en)

Welke regels gelden voor u?

U moet een vergunning aanvragen als:

 • U een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelen in een Natura 2000-gebied.
 • Het project niet onder de vrijstelling valt van de vergunningplicht waarvoor mogelijk ook een melding moet worden ingediend.
 • Niet van te voren kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren.
 • Niet van te voren kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
 • Deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit? In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding en is een vergunning niet nodig (vergunningsvrij). Informatie daarover vindt u op de website BIJ12 (Interactieve Wegwijzer van BIJ12). De melding kunt u indienen met behulp van de AERIUS Calculator hiervan krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Daarmee is uw melding geaccepteerd en kunt u aan de slag met uw project.

Wanneer er toch sprake is van een vergunningplicht dan kunt u bij ons een vergunning aanvragen.

Contact

Als u een algemene vraag heeft over dit onderwerp of over de Wet natuurbescherming, mail deze dan naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het cluster natuur, telefoonnummer 0320- 265 346. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen. Gaat het om een complex project? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. U kunt het formulier ook tussentijds opslaan en terugvinden op uw persoonlijk internet pagina van provincie Flevoland.

Meer informatie

Laatst aangepast: 25-06-2019