Wet natuurbescherming Natura 2000-Gebied

De meest actuele informatie over stikstof, is te vinden op de website van BIJ12.

Binnen de provincie Flevoland zijn dit de Natura 2000-gebieden:

 • IJsselmeer
 • Markermeer & IJmeer
 • De Wieden
 • Zwarte Meer
 • Ketelmeer & Vossemeer
 • Veluwerandmeren
 • Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
 • Oostvaardersplassen
 • Lepelaarplassen

Deze gebieden zijn beschermd via de Wet natuurbescherming. Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de doelen van het Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van aangewezen plant- en diersoorten en habitattypen in het gebied. Een voorbeeld is veehouderij, met als gevolg de uitstoot van ammoniak en de depositie van die ammoniak op voor verzuring gevoelige habitattypen op Natura 2000-gebieden in Nederland. Maar ook andere activiteiten, zoals grondwateronttrekking, industriële uitstoot van stikstofverbindingen of het organiseren van evenementen in of rond Natura 2000-gebieden, kunnen vergunning plichtig zijn de vergunning vraagt u aan bij de provincie.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

Welke regels gelden voor u?

U moet een vergunning aanvragen als:

 • U een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelen in een Natura 2000-gebied.
 • Het project stikstofuitstoot heeft te berekenen via AERIUS calculator.
 • Niet van te voren kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren.
 • Niet van te voren kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
 • Deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Contact

Als u een algemene vraag heeft over dit onderwerp of over de Wet natuurbescherming, mail deze dan naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen. Gaat het om een complex project? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u zaken aanvullen, gebruik dan het formulier aanvullen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 29-09-2022