Besluitenlijst 12 april 2022

1 Tweede Addendum Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds en vaststellen ontwerp ‘Tweede wijziging van de nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’.

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

  1. In te stemmen met het aangaan van het ‘Tweede Addendum Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds’.
  2. De ‘Tweede wijziging van de nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’ in ontwerp vast te stellen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met het aangaan van het “Tweede Addendum Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds en de Tweede wijziging nadere regels voor de besteding van het Luchthavenfonds in ontwerp vastgesteld. Hiermee blijft het mogelijk om tot 30 juni 2025 gebruik te kunnen maken van het fonds. Daarnaast is een aanpassing van de nadere regels nodig in verband met het verhogen van het subsidieplafond met € 250.000,-. De nadere regels maken de voorwaarden duidelijk voor een subsidieaanvraag voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische kansen op en rondom Lelystad Airport bevorderen. De nadere regels worden voor een periode van zes weken digitaal ter inzage op de website van de provincie onder het kopje ‘Ter inzage’.

2 Opheffen geheimhouding

Portefeuillehouder:

Verbeek, L

Beslispunten:

1. Het statenvoorstel Opheffen geheimhouding vast te stellen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Provinciale Staten een voorstel voor te leggen tot opheffing van geheimhouding op aan Provinciale Staten verstrekte documenten in de periode 2018 tot en met 2021. Dit op grond van het vervallen van de uitzonderingen voor openbaarmaking, zoals opgenomen in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

3 Wob verzoek Financiële vergoedingen LTO

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

  1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
  2. De documenten gelijktijdig met het besluit per E-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting:

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Financiële vergoedingen LTO, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

4 Jury Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. Voor de tweede editie van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland die plaatsvindt in 2022 te benoemen:

a. tot leden van de jury: - de heer E. Plate, economische geograaf; - mevrouw E. Vriend, historicus; - mevrouw H. Blank, stedenbouwkundige; - de heer B. Buijs, adviseur omgevingskwaliteit/ruimtelijke kwaliteit;

b. tot voorzitter van de jury: de heer J.de Reus, gedeputeerde.

2. Daarvoor bijgevoegd benoemingsbesluit vast te stellen.

Samenvatting:

Met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland wil de provincie initiatieven stimuleren die bijdragen aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland, krijgt € 15.000 uitgereikt. Gedeputeerde Staten hebben een deskundige jury benoemd. Deze jury gaat de ingediende initiatieven beoordelen. Vervolgens reikt de voorzitter van de jury op 17 november 2022 de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022 uit.

5 Beschikbaarstelling rapportages onder geheimhouding MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. Geheimhouding op te leggen op de volgende deelrapportages van het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area:

a. Amsterdam Bay Area, rapportage businesscase Alternatieven (edocs 2931993)

b. Amsterdam Bay Area, Bijlagenboek bij businesscase alternatieven (edocs 2931994)

c. Amsterdam Bay Area, gevoeligheden businesscase (edocs 2931995)

d. SSK-raming ABA D01 2021110 extra wegen (edocs 2931990)

e. SSK-raming ABA 2 alternatieven D02 20211122 (70%brug-30%tunnel) (edocs 2931991)

f. SSK-raming ABA 3 alternatieven D02 2021122 (edocs 2931992)

2. PS voor te stellen in de eerstvolgende vergadering de geheimhouding te bekrachtigen op de in beslispunt 1 genoemde deelrapportages van het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area.

3. PS voor te stellen de geheimhouding op de navolgende rapporten op te heffen

a. Concept Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Amsterdam Bay Area (edocs 2880611)

b. Concept Bereikbaarheidsonderzoek (edocs 2880825)

4. Het statenvoorstel ‘Bekrachtigen en opheffen geheimhouding rapporten Amsterdam Bay Area’ vast te stellen.

5. Bijgevoegde PS mededeling vast te stellen

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen om voor een deel van de rapportages van het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area geheimhouding op te leggen omdat hierin aanbestedingsgevoelige informatie is opgenomen. De hoofdrapportage en openbare deelrapportages zijn eerder al via een mededeling beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten.

6 Accountantsverslag 2021

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2021 van Ernst & Young Accountants LLP (EY).

2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie bij het Accountantsverslag 2021;

3. De gedeputeerde Financiën te mandateren om na uw bespreking (redactionele en financiële) wijzigingen aan te brengen in de nu aangeboden stukken

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Accountantsverslag 2021 van Ernst & Young Accountants LLP (EY) en ingestemd met de bestuurlijke reactie daarop. Het accountantsverslag en de bestuurlijke reactie worden aangeboden aan Provinciale Staten en zullen worden toegelicht in de beeldvormende sessie van 13 april 2022.

7 Vaststelling Jaarstukken 2021

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De Jaarstukken 2021, de Productenrealisatie 2021 (inclusief Statenmededeling) vast te stellen met een positief rekeningresultaat van € 16,3 miljoen en de stukken, inclusief bijlagen, aan te bieden aan Provinciale Staten;

2. In te stemmen met het Statenvoorstel, waarin op hoofdlijnen een onderbouwing van het resultaat en de duiding daarvan is opgenomen;

3. In te stemmen met de, in de bijlagen van het Statenvoorstel aangedragen, voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2021;

4. Het accountantsverslag en de bestuurlijke reactie daarop separaat tegemoet te zien;

5. De gedeputeerde Financiën te mandateren om na uw bespreking redactionele en financiële wijzigingen aan te brengen in de nu aangeboden stukken.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken kennen een positief resultaat van € 16,3 miljoen. De jaarstukken zijn aangeboden aan Provinciale Staten en zullen worden besproken in de commissievergadering van 11 mei 2022. Vaststelling is voorzien op 25 mei 2022.

8 Aanbieding jaarverslag 2021 Bezwarencommissie Provincie Flevoland

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Bezwarencommissie Provincie Flevoland

Samenvatting:

De bezwarencommissie is een onafhankelijke commissie en behandelt bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS en PS. leder jaar maakt de commissie een jaarverslag. Het jaarverslag bevat alle bij de commissie binnengekomen en behandelde zaken en is aangevuld met informatie over bestuurlijke (hoger) beroepszaken bij de rechtbank en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van zaken die eerder bij de commissie zijn geweest.

9 Invoering Wet open overheid

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Onder voorbehoud van financiering in te stemmen met de meerjarige programmatische aanpak voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) op basis van verschillende plateaus en projecten.

2. In te stemmen met het nader uitwerken van het uitvoeringsplan 1e plateau (2022-2023).

3. In te stemmen met het aanstellen van een Woo-contactpersoon (0,5 fte, schaal 10) per 1 mei 22, te financieren vanuit de Rijkscompensatie voor Woo 2022.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten besluiten een contactpersoon Wet open overheid aan te stellen. Alsook onder voorbehoud van financiering, een meerjarig programma met plateaubenadering voor de implementatie van de Wet open overheid in te stellen.

10 Gunning openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht 2023-2035

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht 2023-2025 voor de periode 11 december 2022 tot uiterlijk 31 december 2035 te gunnen aan [Inschrijver A] op basis van de inschrijving van [In-schrijver A] kenmerk xxxxx, d.d. xxxxx en het daarbij behorende gunningsbesluit en de concessie-beschikking vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.

2. De inschrijvingen van [Inschrijver B] en [Inschrijver C] af te wijzen en de daarbij behorende afwijzingsbrieven vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.

3. Mandaat te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om de gunningsbrief, de concessiebeschikking en de afwijzingsbrieven namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen.

4. [Inschrijver A], [Inschrijver B] en [Inschrijver C] onder embargo telefonisch op de hoogte te stellen van het besluit tot gunning.

5. [Inschrijver A], [Inschrijver B] en [Inschrijver C] van het besluit tot gunning door middel van bijgaande brieven op de hoogte te stellen.

6. Bovengenoemde besluiten openbaar te maken vanaf 12 april 2022 15.30 uur, zodat de inschrijvers in staat worden gesteld hun personeel te informeren voordat het besluit in de pers verschijnt.

7. Voor de advisering over mogelijk ingediende bezwaarschriften tegen de afwijzingsbesluiten en tegen de besluiten die genomen kunnen worden in het kader van de uitvoering van de concessiebeschikking een gezamenlijke hoor- en adviescommissie in te stellen en hiervoor bijgevoegd Instellingsbesluit vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.

8. Mandaat te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om dit Instellingsbesluit ook namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen en bekend te maken.

9. Provinciale staten voor 12 april 2022 15.30 uur te informeren via een spoedmededeling.

Samenvatting:

Elke tien tot vijftien jaar wordt het regionale bus- en treinvervoer opnieuw aanbesteed. De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn op 31 augustus 2021 de aanbesteding van de gezamenlijke concessie IJssel-Vecht 2023-2035 gestart. Deze concessie gaat in december 2022 van start. Op 15 december 2021 hebben de provincies van drie OV-bedrijven een inschrijving ontvangen: Qbuzz, EBS en Keolis. De inschrijvingen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Op grond van de beoordeling heeft [Inschrijver A] de aanbieding gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding.