Besluitenlijst 12 juli 2022

1. Wob/Woo verzoek - Ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.
 3. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) inwerking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Verzoek zal op basis van vernieuwde wetgeving behandeld worden.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van Ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Subsidieverlening - 2022-2023 - BDeko - Robuuste aardappelen Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Een incidentele subsidie van maximaal € 85.684 te verlenen aan de vereniging Bdeko voor het uitvoeren van het project robuuste aardappelrassen op grond van artikel 4.23, derde lid sub d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 2. In te stemmen met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening 2012 (ASF) en daarbij af te wijken van het bepaalde in artikel 6 onder b van de ASF.
 3. De subsidie ten laste te brengen van het budget Landbouw Meerdere Smaken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Bdeko voor het uitvoeren van het projectplan Robuuste aardappelen Flevoland vanuit het programma Landbouw Meerdere Smaken. Het project Robuuste aardappelen Flevoland heeft het doel om de nationale en internationale aardappelketen kennis te laten maken met robuuste aardappelrassen en doorontwikkeling van deze rassen te stimuleren. Het project draagt op deze wijze bij aan de doelen van Landbouw Meerdere Smaken.

3. Meerjarenbegroting MRA

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In het kader van ‘wensen en opvattingen m.b.t. de concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2021-2024’ bijgevoegd statenvoorstel vast te stellen.
 2. Daarin op te nemen de volgende wensen en opvattingen waarbij de provincie:
  • a. instemt met de looptijd van deze Meerjarenbegroting en overgangsperiode;
  • b. het bestuur van de MRA verzoekt meer zekerheid te bieden over de gehanteerde inflatiepercentages gedurende deze Meerjarenbegroting en de gevolgen voor de bijdragen van de MRA-leden;
  • c. de verwachting heeft dat de energietransitie meer aandacht zal vragen dan in de Meerjarenbegroting is geraamd en het bestuur van de MRA wordt gevraagd dit aspect beter te onderbouwen.
  • d. het MRA bestuur vraagt tot een betere onderbouwing en beoogde resultaten van de sterke toename van het aanjaagbudget nieuwe integrale programma’s of activiteiten (zie overige uitgaven) voor de periode 2023 – 2024.
 3. Als deelregio een gezamenlijke reactie te sturen aan het MRA-bestuur en in deze reactie aan te geven dat de deelregio Flevoland kan instemmen met de concept Meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024 met de hiervoor genoemde wensen en bedenkingen.

Samenvatting

De Metropoolregio Amsterdam heeft een concept-Meerjarenbegroting 2021-2024 opgesteld. Aan de deelnemers van het netwerk wordt nu gevraagd om deze te bespreken met raden en staten om wensen en opvattingen naar voren te brengen. Op basis van deze reacties wordt vervolgens een definitieve Meerjarenbegroting opgesteld met als doel vaststelling in de Algemene Vergadering in november 2022.

4. Woo-besluit inzake gebiedsprocessen stikstofproblematiek

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de gebiedsprocessen met stikstof vraagstuk in de Provincie, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens.

5. Definitieve vaststelling tweede en derde wijziging van de 'Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’

Portefeuillehouders

Reus, J. de en Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De tweede en derde wijziging van de 'Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’ definitief vast te stellen.
 2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de tweede en derde wijziging van de 'Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport', kortweg Luchthavenfonds, definitief vastgesteld. Hiermee is een extra budget van € 650.000,- toegevoegd aan het Luchthavenfonds, waarvan € 400.000,- geoormerkt voor projecten die de biodiversiteit in het gebied vergroten.

6. Antwoorden statenvragen - JA21 - Meerdere colleges van GS spreken zich uit tegen landelijke stikstofplannen

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over meerdere colleges van GS spreken zich uit tegen landelijke stikstofplannen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 20 juni 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over meerdere colleges van GS spreken zich uit tegen landelijke stikstofplannen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 5 juli 2022.

7. Huurkwijtschelding 2021 Stichting Erfgoedpark Batavialand

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Aan Stichting Erfgoedpark Batavialand kwijtschelding te verlenen van de huursom voor 2021 ten bedrage van € 260.000,-, ter compensatie van de gederfde inkomsten vanwege de maatregelen omtrent COVID-19.
 2. De begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen waarbij een onttrekking van € 260.000 vanuit de Brede Bestemmingsreserve wordt geraamd, ter dekking van de lagere huuropbrengst vanuit Stichting Erfgoedpark Batavialand;
 3. Provinciale Staten daarover te informeren middels het sturen van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

GS besluit tot het gedeeltelijk kwijtschelden van de huur voor Batavialand, in het kader van de coulanceregeling met betrekking tot corona. Het gaat hierbij om de maanden dat Batavialand gesloten is geweest voor bezoekers door de verplichte lock downs.

8. Interbestuurlijk toezicht invulling zorgplicht afvalwater Oosterwold

Portefeuillehouders

Smelik, C.W. / Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Vaststellen dat de gemeente Almere in Oosterwold onvoldoende invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater als bedoeld in art. 10.33 Wet milieubeheer.
 2. Opstarten van interbestuurlijk toezicht (IBT), zoals bedoeld in art. 124 lid 1 Gemeentewet, bij gemeente Almere op niveau Fase 3 van de ‘Beleidskaders generieke instrumenten interbestuurlijk toezicht Flevoland’ inzake invulling zorgplicht afvalwater Oosterwold door de gemeente.
 3. Vaststellen dat het waterschap in Oosterwold lozingen van niet goed werkende individuele behandeling van afvalwater (IBA) op het oppervlaktewater niet handhaaft in Oosterwold en dat dit samenhangt met het niet invullen van de gemeentelijke zorgplicht door Almere.
 4. Het formeel opstarten van interbestuurlijk toezicht (IBT), zoals bedoeld artikel 60, lid 2 van de Waterschapswet, bij het waterschap Zuiderzeeland op niveau Fase 3 van de ‘Beleidskaders generieke instrumenten interbestuurlijk toezicht Flevoland’, inzake toezicht op en handhaving van lozingen op het oppervlaktewatersysteem in Oosterwold.
 5. De huidige ‘Samenwerkingsovereenkomst Water in Oosterwold 2021-2024’ in afwijking van het besluit van 11 mei 2021, met kenmerk #2784354 niet te ondertekenen.
 6. De gemeente Almere en het waterschap Zuiderzeeland met bijgevoegde brieven te informeren over het IBT-proces en welke stappen de provincie hierin zet en wat van de besturen verwacht wordt en de portefeuillehouders te machtigen om redactionele wijzigingen door te voeren naar aanleiding van de bestuurlijke overleggen.
 7. Provinciale Staten middels bijgevoegde mededeling te informeren.

Samenvatting

In de afgelopen maanden hebben diverse bewoners van Oosterwold direct en indirect -via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- bij de provincie aandacht gevraagd voor het dossier afvalwater in Oosterwold. Naar aanleiding van deze signalen hebben Gedeputeerde Staten hun rol in dit dossier heroverwogen. Het niet invullen van de gemeentelijke zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold betekent dat de gemeente Almere momenteel een door de wetgever toegekende taak niet of onvoldoende vervuld. Dit heeft tot gevolg dat de provincie in het kader van ‘taakverwaarlozing’ moet optreden. Op grond van de huidige stand van zaken start de provincie actief toezicht bij de gemeente Almere. Dit houdt in dat er op korte termijn een bestuurlijk overleg met de gemeente wordt gepland om afspraken te maken over de te nemen acties en termijnen. Het actieve toezicht wordt pas beëindigd indien de gemeente invulling heeft gegeven aan haar wettelijke zorgplicht.

Naast de gemeente heeft ook het waterschap met betrekking tot het afvalwater in Oosterwold wettelijke taken. Zo dient het waterschap toe te zien op de lozingen op het oppervlaktewater en zo nodig handhavend op te treden. Tegelijkertijd is het waterschap ook afhankelijk van de gemeente. Wanneer de gemeente haar zorgplicht voor het afvalwater invult hoeft het waterschap geen lozingen te handhaven. In Oosterwold zal de gemeentelijke zorgplicht op een robuuste wijze ingevuld moeten worden. Dit om te voorkomen dat nogmaals een soortgelijke situatie ontstaat.

Gedeputeerden Staten verwachten van het waterschap dat zij zorgdragen voor de waterkwaliteit in Oosterwold, en daartoe onder meer goed monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt. Zij vragen het waterschap Zuiderzeeland om de gemeente en ook de provincie te adviseren over de verschillende oplossingsrichtingen en eventuele tijdelijke beheersmaatregelen in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit.

9. Ondersteuning indienen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis nemen van de aanpassingen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) inzake invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de toelichting daarop;
 2. Indiening van het NSP bij de Europese Commissie te ondersteunen, met daarbij het voorbehoud dat Provinciale Staten de benodigde middelen beschikbaar stellen.
 3. Met bijgevoegde mededeling Provinciale Staten informeren over het definitieve NSP.

Samenvatting

Nadat eind december het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) is aangeboden aan Brussel en er een consultatieronde heeft plaats gevonden, is nu het definitieve Nationaal Strategisch Plan beschikbaar. Dit plan betreft het Nederlandse aanbod voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het plan is overeind gebleven en het college van Gedeputeerde kan indienen van dit plan door het ministerie van LNV ondersteunen.

10. Provinciaal Klimaatplan Flevoland

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de uitwerking van een Provinciaal Klimaatplan Flevoland (hierna PKF).
 2. Provinciale Staten middels bijgevoegde nota te verzoeken in te stemmen met de voorbereiding van een PKF met bijgevoegde hoofdstukindeling als leidraad.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een Provinciaal Klimaatplan Flevoland voor te bereiden, waarin zal worden uitgewerkt hoe de provincie wil bijdragen aan de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in Flevoland. Provinciale Staten wordt ook gevraagd zich uit te spreken over de kaders die zij verbinden aan het Provinciaal Klimaatplan.

11.Toezichtstrategie Stikstof

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De toezichtstrategie Stikstof vast te stellen.
 2. In te stemmen met een structurele uitbreiding van toezicht en handhaving bij de OFGV met ingang van 1 september 2022 voor een bedrag van € 227.180,- per jaar onder voorwaarde van positieve besluitvorming in de zomernota 2022 over aanvullend budget in aanvulling op de reguliere jaaropdracht voor 2022 aan de OFGV.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de Toezichtstrategie Stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is opdracht verleend voor de uitvoering van vastgestelde strategie.

12. Voorgenomen herbegrenzing NNN ten behoeve van de realisatie van het verlengen van de Poseidonweg in Lelystad

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het voornemen uit te spreken voor een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) overeenkomstig het instrument 'herbegrenzen om andere dan ecologische redenen' ten behoeve van de verlenging van de Poseidonweg in Lelystad.
 2. Het voornemen uit te spreken voor een herbegrenzing van het NNN overeenkomstig het instrument ‘herbegrenzen om andere dan ecologische redenen’ als reservering ten behoeve van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen Zuiderpark in Lelystad.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om in te stemmen met een verzoek om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de verlenging van de Poseidonweg wordt 0,44 ha in de directe nabijheid van het plangebied als NNN herbegrensd. Tevens wordt 1,6 ha als NNN begrensd als reservering voor toekomstige compensatieopgaven. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 augustus 2022 een zienswijze indienen.

13. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - Kosten provincie m.b.t. dossier Meta

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS over kosten provincie m.b.t. dossier Meta.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 4 juli 2022 heeft de Statenfractie van 50PLUS vragen gesteld over kosten provincie m.b.t. dossier Meta. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 juli 2022.

14. Antwoorden statenvragen - JA21 - Vergunning beweiden natuurvee Oostvaardersplassen

Portefeuillehouders

Rijsberman, M.A. en Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over vergunning beweiden natuurvee Oostvaardersplassen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 3 juni 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over vergunning beweiden natuurvee Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 juli 2022.

15. Antwoorden statenvragen - JA21 - Voornemen van GS om met het Rijk over haar opgaven voor Flevoland te gaan praten

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over het voornemen van GS om met het Rijk over haar opgaven voor Flevoland te gaan praten.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 4 juli 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over het voornemen van GS om met het Rijk over haar opgaven voor Flevoland te gaan praten. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 juli 2022.

16. Aanhouden beslissingen op bezwaarschriften (3 bezwaren) POP3 openstelling fysieke investeringen voor agrarisch ondernemingen

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het door de Commissie bezwaar en beroep Flevoland uitgebrachte advies naar aanleiding van het door adviesbureau Subvention ingediende bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om subsidie voor het project ‘verkorten keten met nieuwe eigen teelt van zoete bataten/aardappelen’, aan te houden.
 2. Het door de Commissie bezwaar en beroep Flevoland uitgebrachte advies naar aanleiding van het adviesbureau Subvention ingediende bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om subsidie voor het project ‘versterking positie primaire producet door nieuwe teelt, oogst en verwerking’, aan te houden.
 3. Het door de Commissie bezwaar en beroep Flevoland uitgebrachte advies naar aanleiding van het Adviesbureau Flynth ingediende bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om subsidie voor het project ‘Duurzaam biologisch voor bodem en water’:
  • a. Aan te houden voor zover dit advies betrekking heeft op de vergewisplicht;
  • b. Over te nemen voor zover dit advies betrekking heeft op de schijn van partijdigheid van de externe adviescommissie.
 4. Naar aanleiding van het advies van de Commissie bezwaar en beroep over de schijn van partijdigheid van de externe adviescommissie, in te stemmen met het instellen van een nieuwe externe adviescommissie die tot taak krijgt om alle aanvragen die in het kader van de openstelling zijn ingediend nogmaals te beoordelen en daarover advies aan u uit te brengen.
 5. De beslissing op de bezwaren zijn in afwachting van de adviezen van de in te stellen nieuwe externe adviescommissie in overleg met bezwaarmakers aan te houden.
 6. Na ontvangst van het advies van de nieuwe adviescommissie een beslissing te nemen op de bezwaren.
 7. De drie betrokken aanvragers/bezwaarmakers van deze procedure op de hoogte te stellen en te verzoeken akkoord te gaan met het aanhouden van de beslissingen op bezwaar.

Samenvatting

Bij besluit van 8 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten de volgende maatregel van het Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (hierna ‘POP3’) opengesteld: ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Flevoland, 2021'. Gedurende de openstellingsperiode zijn 52 aanvragen ingestuurd. Deze aanvragen zijn voor advies neergelegd bij een adviescommissie. Van de ingediende aanvragen zijn er 22 door Gedeputeerde Staten gehonoreerd. Van de aanvragen die zijn afgewezen, hebben partijen drie bezwaren ingediend bij Gedeputeerde Staten. Deze bezwaarschriften zijn voor advies neergelegd bij de commissie bezwaar en beroep Flevoland. Deze commissie heeft advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Het besluit op bezwaar wordt door Gedeputeerde Staten aangehouden met instemming van de drie bezwaarmakers, totdat aanvullend advies is ontvangen.

17. Voortgangsrapportage Floriade-Flevo Campus december 2021 - juni 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De voortgangsrapportage gebiedsprogramma Floriade-Flevo Campus december 2021 - juni 2022 vast te stellen en met bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten aan te bieden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage gebiedsprogramma Floriade-Flevo Campus over de periode december 2021 tot juni 2022 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden. In deze voortgangsrapportage zijn de provinciale inbreng en haar activiteiten over deze periode voor de Floriade Expo 2022 opgenomen.

18. 15e voortgangsbericht windenergie

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het 15e voortgangsbericht windenergie.
 2. Het voortgangsbericht met een mededeling naar Provinciale Staten te sturen.

Samenvatting

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten bij motie verzocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang en de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met dit 15e voorgangsbericht (over het 1e en 2de kwartaal van 2022) geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie.

19. Uitvoering Actieplan geluid - realisatie kort geluidscherm Marknesse

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de realisatie van een 130 meter lang en 3 meter hoog geluidscherm langs de Marknesserweg ter hoogte van de kruising met de Oosterringweg.
 2. De financiële gevolgen van de investering te verwerken in de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ter uitvoering van het Actieplan geluid 2018-2023 besloten om langs de Marknesserweg nabij de rotonde met de Oosterringweg een kort geluidscherm te realiseren om de hoge geluidbelasting van 5 woningen aan de Dokter M. Rijkenhof te reduceren.

20. Geluidkaarten provinciale wegen 2022

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Vaststellen van de Geluidkaarten 2022 van de drukst bereden provinciale wegen en deze aan te bieden aan de Centrale voorziening geluidgegevens van het ministerie Infrastructuur en Water;
 2. Vaststellen van Geluidkaarten 2022 voor alle wegen en deze beschikbaar te stellen op de provinciale website.
 3. In te stemmen met het doen van een mededeling aan Provinciale Staten over de vaststelling van de geluidkaarten provinciale wegen 2022.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de geluidbelasting van het verkeer op de provinciale wegen in beeld gebracht. De opgave van het aantal geluidbelaste woningen en (ernstig) gehinderden vanwege de drukst bereden wegen wordt gerapporteerd aan het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Deze opgave en de opgave van de geluidbelasting van alle wegen is digitaal beschikbaar in de vorm van een internetviewer. De kaarten van alle wegen dienen mede als basis voor het nieuwe Actieplan geluid die in 2024 zal worden opgesteld.

21. Toewijzen verzoek gedogen opslaan van ingezamelde li-ion batterijen in 4 opslagcontainers ten behoeve van Van Peperzeel B.V.

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Het verzoek toe te wijzen om een gedoogbeschikking af te geven aan Van Peperzeel B.V. waarbij gevraagd is om de termijn van de lopende gedoogbeschikking te verlengen met betrekking tot het opslaan van ingezamelde li-ion batterijen in 4 opslagcontainers op het buitenterrein van Van Peperzeel B.V. in strijd met de vigerende omgevingsvergunning tot uiterlijk april 2023.

Samenvatting

Van Peperzeel B.V. heeft een verzoek ingediend om de gedoogtermijn nogmaals te verlengen tot uiterlijk april 2023. Dit in verband met de opgestarte procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning met (onder andere) als doel om de gedoogde situatie te legaliseren, namelijk het tijdelijk opslaan van meer dan de maximaal vergunde hoeveelheid lithium en lithium-ion batterijen. Gedeputeerde Staten hebben o.a. vanwege het evenredigheidsbeginsel onder strikte voorwaarden en omdat gemeente Lelystad en de Veiligheidsregio geen bezwaren hebben met dit verzoek ingestemd.

22. Zienswijze bestemming jaarrekening resultaat 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 OFGV

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en het voorstel resultaatsbestemming 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV);
 2. Aan Provinciale Staten voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming 2021 van de OFGV;
 3. Aan Provinciale Staten voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde 3e wijziging van de begroting 2022 van de OFGV.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te dienen over de bestemming van het rekeningresultaat 2021 en de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2022 van de OFGV.

23. Beschikking subsidievaststelling 2021 Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) jaarplan 2021

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De boekjaarsubsidie aan FBE voor het jaar 2021 conform vast te stellen op een bedrag van € 200.000.
 2. In te stemmen met het vormen van een voorziening van € 26.000 voor het Faunabeheerplan.

Samenvatting

De boekjaarsubsidie aan FBE voor het jaar 2021 is conform de verlening vastgesteld op een bedrag van € 200.000. Op basis van artikel 21 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en artikel 4:71 van de Algemene Wet Bestuursrecht dient Gedeputeerde Staten te besluiten over het vormen van fondsen en reserveringen. Het vormen van een voorziening valt hieronder.

24. Ontwerp Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het ontwerp Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 vast te stellen;
 2. Het ontwerp Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022 -2028 ter inzage te leggen;
 3. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling van het ontwerp door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het ontwerp Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022- 2028 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit de Wet Natuurbescherming. In het beheerplan beschrijft de provincie welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de beoogde effecten van die maatregelen zijn. Het ontwerp Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 vervangt het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen uit 2013 dat in 2019 verlengd is. Het plan wordt acht weken ter inzage gelegd zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen.

25. Vaststellen 4e voorgangsrapportage uitvoering beleidskader beheer Oostvaardersplassen & Uitvoering beheerplanmaatregelen Natura 2000 Oostvaardersplassen 2021.

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de vierde voortgangsrapportage stand van zaken beleidskader beheer Oostvaardersplassen over de periode juli 2021 - juni 2022.
 2. In te stemmen met de voortgangsrapportage ‘Uitvoering beheerplanmaatregelen Natura 2000 Oostvaardersplassen 2021’
 3. De voortgangsrapportages ter informatie te delen met Provinciale Staten middels bijgevoegde mededeling

Samenvatting

Met de voortgangsrapportage stand van zaken beleidskader beheer Oostvaardersplassen periode juli 2021-juni 2022 en de voortgangsrapportage uitvoering beheerplanmaatregelen Natura 2000 Oostvaardersplassen 2021 worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang en uitgevoerde werkzaamheden die hebben plaatsgevonden.

26. Subsidie beheerkosten 2022 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Een boekjaarsubsidie van € 123.732 te verlenen aan de TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2022 en daarbij toepassing te geven aan de hardheidsclausule, omdat de aanvraag tot subsidie te laat is ingediend.

Samenvatting

In 2018 heeft de provincie Flevoland de besloten vennootschap TMI Proof of Conceptfonds opgericht. Deze vennootschap verstrekt financiering in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen aan innovatieve Flevolandse midden- en kleinbedrijven om zo innovatie in een vroege fase van ontwikkeling mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een subsidie te verstrekken aan TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. ter dekking van een deel van de verschuldigde beheervergoeding om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk van de fondsmiddelen beschikbaar blijven voor het verstrekken van financieringen.

27. Green Deal Eiwitrijke Gewassen

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Deel te nemen aan de Green Deal ‘Eiwitrijke gewassen’

Samenvatting

De provincie Flevoland heeft samen met 56 andere partijen tijdens een evenement op de Floriade de Green Deal Eiwitrijke Gewassen ondertekend.

28. Verzoek uitstel indienen jaarstukken 2021 Zeewolde

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Instemmen met het verzoek van Zeewolde om de jaarstukken 2021 later in te dienen dan de wettelijke indientermijn van voor 15 juli 2022 (uiterlijk 14 oktober 2022).

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Zeewolde om de jaarstukken 2021 later dan 15 juli a.s. aan GS te mogen aanleveren. Dit in verband met een nog op te stellen addendum bij de jaarstukken inzake de financiële gevolgen van het niet doorgaan van een datacenter in Zeewolde. Uitstel is verleend tot uiterlijk 14 oktober 2022.

29 Onderwerp: Antwoorden statenvragen - JA21 - Bezoekersaantallen van grote projecten in Flevoland

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over bezoekersaantallen van grote projecten in Flevoland.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 24 juni 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over bezoekersaantallen van grote projecten in Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 juli 2022.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 215,70 kB
Open de pdf