Besluitenlijst 18 januari 2022

1. Financiële afwikkeling meerwerken realisatie innovatiepaviljoen Food Forum

Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met twee aanvullende opdrachten aan Strukton Worksphere met een totale waarde van € 278.506
 2. Kennis te nemen van de conclusie dat op het verleende krediet een netto overschrijding is ontstaan van circa € 484.478, inclusief het effect van het voorgaande beslispunt.
 3. Kennis te nemen van de verwachting dat deze overschrijding geheel of gedeeltelijk kan worden inverdiend door onderuitputting in de besteding van de € 10 miljoen provinciale cofinanciering en een exploitatie van Food Forum die minder verliesgevend wordt dan aanvankelijk geprognosticeerd;
 4. In te stemmen met de voortgangsrapportage Floriade en Flevo Campus, waarin ook de kredietoverschrijding is toegelicht.
 5. Provinciale Staten te informeren over de voortgangsrapportage en de kredietoverschrijding via bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de overschrijding van het bouwkrediet van Food Forum met € 484.478 en de verwachting dat deze overschrijding geheel of gedeeltelijk kan worden inverdiend door onderuitputting in de besteding van de € 10 miljoen provinciale cofinanciering en een exploitatie van Food Forum. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de voortgangsrapportage gebiedsprogramma Floriade-Flevo Campus over de periode april t/m november 2021 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden. In deze voortgangsrapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de provinciale inbreng over deze periode voor de Floriade Expo 2022 en de voorliggende kredietoverschrijding.

2. (Her)benoeming en ontslag leden van de AdviesCommissie Schade Grondwater voor de gezamenlijke provincies

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Voor de AdviesCommissie Schade Grondwater:
  • a. Commissielid de heer ir. H. Prak eervol ontslag te verlenen;
  • b. De heer dr.ir. W.J. de Lange te benoemen als commissielid met als expertise geohydrologie;
  • c. De volgende commissieleden te herbenoemen:
   • De heer ing. J.M. Geluk als voorzitter;
   • De heer mr. G.J.M.M. Tax als plaatsvervangend voorzitter;
   • De heer ir. H.J. Everts als lid; • De heer dr. ir. J.C. van Dam als lid.
 2. De commissieleden per 1 januari 2022 te (her)benoemen voor een periode van maximaal 4 jaar.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de heer W.J. de Lange benoemd als lid van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG), voor een periode van maximaal vier jaar, met ingang van 1 januari 2022. Aan de heer H. Prak is eervol ontslag verleend. Vier andere commissieleden zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar. De ACSG is ingesteld door alle provincies en heeft een adviserende taak bij schadeverzoeken in verband met grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water op basis van de Waterwet.

3. Toekomstbestendige gezondheidszorg: Statenvoorstel bijdrage van de provincie aan Zorgtafel

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met bijgaand Statenvoorstel waarin opgenomen de volgende beslispunten:
  • De bijdrage aan de Zorgtafel Flevoland voor de periode maart 2022- maart 2024 te continueren. - Daartoe een bedrag van € 350.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve (oormerk Krachtige samenleving / Zorgtafel) en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Krachtige samenleving.
  • De 2e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.
 2. De herziene programmering voor het programma Krachtige Samenleving vast te stellen.
 3. Met het oog op beslispunt 2 de gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de raming op begrotingsonderdeel 40800 Krachtige Samenleving en de bijbehorende reservemutatie wordt geactualiseerd;
  • hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten van 9 september 2020;
 4. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland doen een voorstel aan Provinciale Staten om een extra budget van € 350.000 ter beschikking te stellen voor ondersteuning en doorontwikkeling van de regionale Zorgtafel Flevoland voor de periode van maart 2022-maart 2024.

4. Antwoorden statenvragen - ChristenUnie - Vervuild slib bij aanleg Marker Wadden

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de ChristenUnie van 25 november 2021 over vervuild slib bij aanleg Marker Wadden.
 2. In te stemmen me bijgaande antwoordbrief aan de staten

Samenvatting 

Op 25 november 2021 heeft de ChristenUnie statenvragen gesteld over vervuild slib bij aanleg Marker Wadden. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 december 2021.

5. Antwoorden statenvragen - JA21 - Storten vervuild slib Marker Wadden

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 26 november 2021, ontvangen op 29 november 2021 over storten vervuild slib Marker Wadden.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 26 november 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over storten vervuild slib Marker Wadden. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 december 2021.

6. Antwoorden statenvragen - PVV - Vervuild slib bij aanleg Marker Wadden

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PVV van 24 november 2021 over vervuild slib bij aanleg Marker Wadden.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 24 november 2021 heeft PVV schriftelijke statenvragen gesteld over vervuild slib bij aanleg Marker Wadden. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 december 2021.

7. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - Vragen n.a.v. interpellatiedebat datacenter Zeewolde

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS van 9 december 2021 over vragen n.a.v. interpellatiedebat datacenter Zeewolde.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 9 december 2021 heeft 50PLUS schriftelijke statenvragen gesteld over vragen n.a.v. interpellatiedebat datacenter Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 december 2021.

8. Vaststelling machtiging- en mandaatbesluit uitbesteding WA- claims afdeling Infrastructuur aan NODR

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Bijgevoegd machtiging- en mandaatbesluit vast te stellen waarmee aan de statutair bestuurder (directeur) van de Nederlandse Organisatie voor Debiteurenbeheer & Rechtsvordering B.V. (hierna: NODR) en bij afwezigheid diens formele plaatsvervanger, mandaat wordt verleend om namens Gedeputeerde Staten de benodigde besluiten in het kader van de uitvoering van de WA-claims van de afdeling Infrastructuur te nemen;
 2. Het bestuurlijk mandaat tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een verzoek tot schadevergoeding zoals opgenomen onder artikel 4 lid 3 onder o van het algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017 in te trekken;

Samenvatting

Uit het oogpunt van efficiency is gewenst dat de door de afdeling Infrastructuur van de provincie Flevoland ontvangen schadeclaims inzake wettelijke aansprakelijkheid die onder het eigen risico van de verzekeraar blijven, worden uitgevoerd door de NODR. Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

9. Vierde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met een verlenging van de werkingsduur van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2022 van 6 maanden tot en met 30 juni 2022.
 2. In te stemmen met een aantal technische wijzigingen in de nadere regels.
 3. De vierde wijziging van de nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2022 te publiceren in het Provinciaal Blad. 

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 te wijzigen en de openstelling te verlengen tot en met 30 juni 2022. Hiermee kunnen ondernemers in Flevoland het komende half jaar ook nog gebruik maken van de regeling. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten om een aantal tekstuele correcties te verrichten in de nadere regels.

10. Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs en Arbeidsmarkt Amsterdam Lelystad Airport 2022-2026

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met deelname van de provincie Flevoland aan de Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs en Arbeidsmarkt Amsterdam Lelystad Airport 2022-2026.
 2. In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt Amsterdam Lelystad Airport met een periode van vier jaar te verlengen. Daarvoor is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de periode 2022-2026. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid voor doorontwikkeling van de huidige samenwerking. Doorontwikkeling zal onder meer plaatsvinden door op meer thema’s samen te werken en met nieuwe samenwerkingspartners.

11. Eerste kwartaalrapportage MKB Schakelteam

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de eerste kwartaalrapportage Q4 2021 van het MKB Schakelteam Flevoland.
 2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

De provincie Flevoland heeft, samen met 27 partners, in november 2020 een MKB-deal toegekend gekregen van het ministerie van EZK. Op 1 september 2021 is het MKB Schakelteam gestart om ondernemers (2-10 werknemers) bij al hun (crisis)vraagstukken te ondersteunen en adviseren. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de eerste kwartaalrapportage van het MKB Schakelteam (Q4 2021) en deze rapportage naar Provinciale Staten gestuurd.

12. Verwijsbepaling MaaS-waardige OV-concessies

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het opnemen van de verwijsbepaling ‘MaaS-waardige OV-concessies’ in de openbaar vervoer concessies IJsselmond en Lelystad per 1 januari 2022. De vervoerbedrijven OV Regio IJsselmond en Arriva per brief te informeren over dit besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met de opname van MaaS-waardige bestekseisen per 1 januari 2022 in de lopende OV- concessies in Flevoland, te weten de concessies IJsselmond Lelystad en Airport Express. Hiermee kunnen aanbieders van MaaS (Mobility as a Service)-platforms onder dezelfde voorwaarden openbaar vervoer in hun aanbod naar reizigers opnemen.

13. Vaststelling derde wijziging Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De derde wijziging van de ‘Nadere Regels Van asbest naar duurzaam dak 2019-2021 Provincie Flevoland’ vast te stellen, waardoor de looptijd van deze regeling gewijzigd wordt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2021 naar 1 april 2019 tot en met 31 december 2022;
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de raming op begrotingsonderdeel 5.1 Regionale energiestrategie wordt verhoogd met € 338.628 in 2022;
  • hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 19 december 2018, #2322087;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.
 3. Daarbij inspraak achterwege te laten omdat sprake is van een spoedeisend belang.

Samenvatting

Op 14 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten de ‘Nadere Regels Van asbest naar duurzaam dak 2019-2022 Provincie Flevoland’ vastgesteld. Hiermee blijft het voor Flevolandse particulieren en ondernemers ook in 2022 mogelijk om bij Gedeputeerde Staten subsidie aan te vragen voor de sanering van het asbest op hun dak om er vervolgens zonnepanelen op te leggen. Met de derde wijziging kan tot en met 31 december 2022 een aanvraag worden ingediend.

14. Afwijzen verzoek gedogen voor eerder starten met werkzaamheden verleende ontgrondingenvergunning ten behoeve van Kwekerij Baas in Ens

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Het verzoek af te wijzen om een gedoogbeschikking af te geven voor Kwekerij Baas in Ens, waarbij gevraagd is om de bezwaartermijn van zes weken niet in acht te nemen voor de verleende ontgrondingenvergunning.

Samenvatting

Namens Kwekerij Baas BV is een verzoek ingediend om te gedogen om direct gebruik te mogen maken van de verleende ontgrondingsvergunning en te starten met de werkzaamheden. Gedeputeerde Staten hebben vanwege de onomkeerbaarheid van de werkzaamheden van een dergelijke vergunning en de rechtsbescherming van eventueel derde partijen met dit verzoek niet ingestemd. De wetgever heeft namelijk bepaald dat met een ontgronding mag worden begonnen nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.

15. Besluit op bezwaar MOB inzake Hoogweg Paprikakwekerijen BV

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift van MOB met betrekking tot de afwijzing van het handhavingsverzoek inzake Hoogweg Paprikakwekerijen BV ongegrond te verklaren, onder toevoeging van de nadere motivering op basis van het door AAB NL uitgevoerde nadere onderzoek, zoals opgenomen in het besluit op bezwaar.

Samenvatting

Direct publiceren. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het door de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) ingediende bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek inzake Hoogweg Paprikakwekerijen BV ongegrond te verklaren en het besluit nader te motiveren.

16. Onttrekking reserve personeel 2021 en verder

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het feit dat door de algemeen directeur met een aantal werknemers mobiliteitsafspraken zijn gemaakt
 2. Kennis te nemen van het feit dat voor een aantal werknemers de raming voor WW-lasten in de periode 2021-2025 zijn geactualiseerd.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudend dat: aan de reserve personeel een bedrag van € 984.200 wordt onttrokken over de periode 2021-2022, dit bedrag wordt ingezet voor de kosten van WWuitkeringen, overname van personeel, tijdelijke bovenformativiteit, kosten voor transitie, in- en externe mobiliteit en langdurig ziekteverzuim.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft besloten tot een onttrekking van in totaal € 984.200 aan de reserve personeel voor de periode 2021-2022 te ramen, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid, interne- en externe mobiliteit en kosten voor de afvloeiing van (oud)medewerkers van de provincie Flevoland.

17. Verzoek onttrekking reserve Informatievoorziening

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de lasten voor IV-projecten
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudend dat: aan de reserve Informatievoorziening een bedrag van € 1.100.000 wordt onttrokken;

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft besloten tot een onttrekking van € 1.100.000 aan de egalisatiereserve Informatievoorziening, ter dekking van de lasten voor Informatievoorzieningsprojecten in 2021.

18. Definitief Normenkader Rechtmatigheid 2021

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het definitieve "Normenkader Rechtmatigheid 2021" vast te stellen;
 2. Het definitieve "Normenkader Rechtmatigheid 2021" ter kennisname aan te bieden bij Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben op 18 januari 2022 de definitieve “Normenkader Rechtmatigheid 2021” vastgesteld. Het Normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van het Normenkader ondersteunt de accountant Provinciale Staten in haar controlerende rol.

19. Wensen en bedenkingen inzake Initiatiefvoorstel Jongerenraad

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Instemmen met bijgevoegde mededeling voor PS, met daarin opgenomen de wensen en bedenkingen van GS inzake het Initiatiefvoorstel Jongerenraad.

Samenvatting

Tijdens het Provinciaal Jeugddebat Flevoland, op 1 december 2021, hielden de jongeren een pleidooi voor het instellen van een Jongerenraad in Flevoland. De Statenleden die aanwezig waren bij het Jeugddebat vinden dit een goed plan. Zij hebben besloten de wens voor het oprichten van een jongerenraad concreet te maken door het opstellen en indienen van het Initiatiefvoorstel Jongerenraad. Op grond van artikel 143a lid 4 van de Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten hun wensen en bedenkingen naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel ter kennis brengen van uw Staten. Bijgevoegde mededeling bevat deze wensen en bedenkingen. Gelet hierop verzoekt het college van Gedeputeerde Staten de Staten om deze mededeling te betrekken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel in de vergadering van Provinciale Staten op 26 januari 2022. De kern van de wensen en bedenkingen is dat het college van Gedeputeerde Staten positief staat ten opzichte van het initiatiefvoorstel. Het college geeft een aantal wensen en bedenkingen mee. Dit zijn: 

 1. Het college vindt participatie, en dus ook participatie door jongeren erg belangrijk;
 2. Geef het college de tijd en ruimte om, samen met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de jongeren, met een goed uitvoeringsplan te komen, zodat dit initiatief bestendig is voor de lange termijn. Aandachtspunten bij dit uitvoeringsplan zijn onder andere:
  • a) De status van de participatie door de jongerenraad,
  • b) De scope van onderwerpen waar de jongerenraad zich mee zal bezighouden,
  • c) de ondersteuning,
  • d) koppeling met andere initiatieven,
  • e) de financiering.
Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 153,91 kB
Open de pdf