Besluitenlijst 22 november 2022

1. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - Mogelijk alsnog moeten betalen kwijtgescholden huur Batavialand

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J. / Rijsberman, M.

Beslispunten

  1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS over mogelijk alsnog moeten betalen kwijtgescholden huur Batavialand.
  2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 12 oktober 2022 heeft de Statenfractie van 50PLUS vragen gesteld over mogelijk alsnog moeten betalen kwijtgescholden huur Batavialand. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 november 2022.

2. Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

  1. De Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2022 vast te stellen.
  2. Provinciale Staten te informeren door middel van de rapportage en bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2022 vast te stellen en Provinciale Staten hierover te informeren. Sinds 2019 wordt jaarlijks de Voortgangsrapportage met Provinciale Staten gedeeld. Dit jaar is het vierde opeenvolgende jaar dat dit gebeurt. De rapportage biedt uitgebreid inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de Flevolandse energietransitie en de resultaten van provinciaal energiebeleid. Ook dit jaar is er sprake van een toename in de productie van hernieuwbare energie in Flevoland.

3. Brief voortstuwers

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland over het voornemen om in het gebied Noordwest Schokland geen voortstuwers te plaatsen.

Samenvatting

Nvt.

Download

Besluitenlijst 22 november 2022

pdf - 111,62 kB
Open de pdf