Besluitenlijst 24 mei 2022

1 Wob verzoek Omroep Flevoland - Vergunningen Van Peperzeel

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

2. De documenten uitgesteld openbaar maken per post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting:

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Vergunning omtrent bedrijf Peperzeel, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2 Antwoorden statenvragen - CU, CDA, SGP, SP, D66, GL, PVV, PvdD - Dienstregeling en petitie buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de ChristenUnie, CDA, SGP, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdD van 28 april 2022 over de dienstregeling en petitie buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 28 april 2022 hebben de ChristenUnie, CDA, SGP, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over de dienstregeling en petitie buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 17 mei 2022.

3 5e Openstelling Biodiversiteit POP3+ in het kader van vismigratie

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De maatregel 'Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS' uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (P0P3) open te stellen voor het indienen van subsidieaanvragen die bijdragen aan verbetering van mogelijkheden voor vismigratie, in de periode van maandag 6 juni 2022, 9.00 uur tot vrijdag 8 juli 2022, 17.00 uur;

2. Voor deze openstelling de ingediende subsidieaanvragen te beoordelen op basis van het geografische selectiecriterium;

3. Het subsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 900.000, waarvan 50%, zijnde € 450.000 uit het Europese Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gedekt wordt. De overige 50% zal vanuit andere Nederlandse overheden dienen te worden bijgedragen.

4. Provinciale Staten te informeren over de openstelling door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen in de periode maandag 6 juni 2022 van 9:00 uur tot en met vrijdag 8 juli 2022 tot 17:00 uur de POP3-maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap’ open voor het indienen van subsidieaanvragen. De maategel wordt opengesteld voor de stimulering van herstel- of inrichtingsmaatregelen voor de verbetering van vismigratie in de KRW-aangewezen wateren van Flevoland. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 900.000 en bestaat voor 50% uit Europese middelen. De andere helft dient te komen uit bijdragen van Nederlandse overheden en dienen aanvragers zelf mee te brengen. De te verlenen subsidie per ingediend project bedraagt minimaal € 250.000, waarbij een maximale subsidiepercentage van 100% van de subsidiabele kosten van toepassing is.

4 Subsidieverlening gemeente Almere en gemeente Dronten in het kader van Flexibele middelen versnelling woningbouw

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. Aan Gemeente Almere een subsidie van € 390.000 beschikbaar te stellen en aan Gemeente Dronten een subsidie van € 353.719 beschikbaar te stellen conform de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw voor het versnellen van woningbouwprojecten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend aan gemeente Dronten van € 353.719 en een subsidie verleend aan gemeente Almere van € 390.000 conform de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw. Met deze beschikking worden de prestatieafspraken uit de Regeling Specifieke Uitkering Versnelling Woningbouw doorgelegd aan de betreffende gemeenten en ontvangen zij middelen die gericht zijn op het verhelpen van specifieke kennis- of capaciteitsknelpunten in de voorfase van woningbouwprojecten.

5 Bijdrage aan de reis en het verblijf van het Kyiv Liatoshynsky Classical Music Ensemble in Flevoland

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. Het Kyiv Liatoshynsky Classical Music Ensemble namens de Provincie Flevoland uit te nodigen voor het verzorgen van een aantal concerten in Flevoland.

2. Budget van € 25.000 euro beschikbaar te stellen om het Kyiv Liatoshynsky Classical Music En-semble naar Flevoland te laten komen. En mandaat aan gedeputeerde Rijsberman te geven om subsidie toe te kennen aan het ensemble c.q. penvoerder, nadat daartoe een aanvraag is ingediend, onder de ontbindende voorwaarde dat het ensemble toestemming krijgt om naar Flevoland te komen.

3. Daarbij ook mandaat aan de portefeuillehouder te verlenen om met toepassing van artikel 22, vierde lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 deze subsidie direct vast te stellen.

Samenvatting:

GS heeft besloten het Kyiv Liatoshynsky Classical Music Ensemble uit te nodigen voor een verblijf van 10 dagen in Flevoland. Zij zullen een tour maken en concerten geven om op deze wijze aandacht te geven aan het conflict in Oekraïne. De gemeenten Almere en Lelystad ondersteunen met een adhesiebetuiging. Zowel de genoemde gemeenten als de provincie verstrekken een bijdrage om de reis en verblijfkosten in Flevoland te bekostigen.

6 Convenant Nedersaksisch

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. Te besluiten om als partij te willen toetreden tot het Convenant Nedersaksisch.

2. Een verzoek tot toetreding tot het Convenant Nedersaksisch te richten aan het samenwerkingsverband Nedersaksisch.

3. Het verzoek van de gemeente Urk in te willigen om haar te ondersteunen in haar wens om toe te treden tot het convenant Nedersaksisch.

4. Bijgevoegde mededeling over het besluit van Gedeputeerde Staten te verzenden aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek van de gemeente Urk om hen te steunen bij toetreding tot het Convenant Nedersaksisch in te willigen door zelf ook te willen toetreden tot het Convenant. Gedeputeerde Staten hebben daarom een brief met steunverklaring en verzoek tot toetreding verzonden aan de convenantpartners. Het Urker dialect is een levend voorbeeld van het Nedersaksisch en onderdeel van het Flevolands erfgoed. Met het toetreden tot het Convenant Nedersaksisch wordt dit erkend en wordt de stimulering van de taal bevordert.

7 Vaststellingsovereenkomsten Regiotaxi Flevoland 2020

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst Regiotaxi Flevoland 2020 voor vervoerder Taxicentrale Witteveen B.V. om de gehanteerde berekeningswijze voor de toegekende COVID-19 vergoeding vast te leggen.

2. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst Regiotaxi Flevoland 2020 voor de uitvoerder van het callcenter Munckhof Taxi B.V. om de gehanteerde berekeningswijze voor de toegekende COVID-19 vergoeding vast te leggen.

3. De met Witteveen gemaakte afspraken over een strakkere sturing van het vervoer vast te leggen in bijgevoegde brief.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de overeenkomst voor het afronden van de tegemoetkoming tijdens Covid-beperkingen voor Regiotaxi Flevoland vast te stellen. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt voor het continueren en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Regiotaxi Flevoland.

8 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage fase 3"

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage fase 3".

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage fase 3". De zienswijze betreft de ontsluiting voor het verkeer van de uitbreidingswijk en de toekomst van de provinciale Espelerweg.

9 Nadere regels omtrent ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J. en Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Bijgevoegde ‘Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ vast te stellen met als doel maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan het welzijn en/of de participatie van Oekraïense vluchtelingen in Flevoland.

2. Daarbij te bepalen dat ook een subsidie van € 25.000 direct wordt vastgesteld.

3. Bij het vaststellen van deze ‘Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ inspraak achterwege te laten.

4. Toe te staan dat aan Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (handelsnaam: Flever) in afwijking van het geldende provinciale inkoopbeleid buiten concurrentie (dus: enkelvoudig onderhands) opdracht wordt verstrekt om -onder meer- werkzaamheden te verrichten in het kader van de ‘Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’.

5. De directeur van Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling:

a. te machtigen om namens Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen die via het meldpunt ‘Flevoland helpt Oekraïne’ zijn ingediend, te toetsen op compleetheid;

b. te machtigen om namens Gedeputeerde Staten subsidieaanvragers in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn niet complete aanvragen, aan te vullen;

c. toe te staan submachtiging te verlenen aan medewerkers die hiërarchisch aan hem ondergeschikt zijn;

d. de rol van adviseur te laten vervullen bij de inhoudelijke toetsing van ingediende subsidieaanvragen aan de ‘Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ en daarbij te bepalen dat het advies door de directeur, dan wel een door de directeur speciaal daarvoor aangewezen medewerker, via subsidieaanvragen@flevoland.nl aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden.

6. De directeur met portefeuille Veiligheid en diens formele plaatsvervanger mandaat te verlenen om na ontvangst van het door Flever uitgebrachte advies namens Gedeputeerde Staten te besluiten op ingediende aanvragen om subsidie.

7. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat: • de raming op begrotingsonderdeel #40996 Oekraïne noodfonds wordt verhoogd met • € 500.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede bestemmingsreserve;

  • hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten van 31 maart 2022;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ‘Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ vastgesteld. Op grond van deze Nadere regels is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het welzijn van Oekraïense vluchtelingen in Flevoland. Aanvragen om subsidie kunnen via het meldpunt ‘Flevoland helpt Oekraïne’, https://flevolandhelptoekraine.nl bij Flever worden ingediend.

10 Vaststellen Instellingsbesluit voor een doelenbank inzake de legalisatie van de PAS-melders

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Het ‘Instellingsbesluit voor doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-melders provincie Flevoland’ vast te stellen.

2. De ‘Mededeling vaststellen instellingsbesluit voor een doelenbank inzake de legalisatie van de PAS-melders’ vast te stellen en aan PS te verzenden.

Samenvatting:

In 2019 is het Programma Aanpak Stikstof vernietigd. Bedrijven die een melding hebben gedaan onder dit programma zijn sindsdien illegaal. Het Rijk wil deze bedrijven legaliseren, maar deze legalisatie verloopt langzaam. Provincie Flevoland wil dit versnellen en zal hiervoor zelf stikstofruimte zoeken. Om deze stikstofruimte op te slaan en uit te geven wordt een stikstofbank ingesteld.

11 Antwoorden statenvragen - 50PLUS - transparantie en bestuurlijk beleid t.b.v. bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS ingediend op 16 april en ontvangen op 19 april 2022 over transparantie en bestuurlijk beleid t.b.v bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten. Samenvatting: Op 19 april 2022 heeft de Statenfractie van 50PLUS schriftelijke vragen gesteld over transparantie en bestuurlijk beleid t.b.v. bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 17 mei 2022.

Download

Besluitenlijst 24 mei 2022

pdf - 142,83 kB
Open de pdf