Besluitenlijst 27 september 2022

1. Bestuursakkoord Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het bestuursakkoord Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI) aan te gaan met het Interprovinciaal Overleg en de andere Nederlandse provincies.
 2. De portefeuillehouder te mandateren om in het BAC mobiliteit afspraken te maken over eventuele aanpassingen van de tekst van het akkoord, voor zover deze niet tot verzwaring van de doelstelling en afspraken leiden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten sluiten een bestuursakkoord Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI) met het Interprovinciaal Overleg en de andere Nederlandse provincies. Dit doen Gedeputeerde Staten omdat ze het belangrijk vinden om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken bij de aanleg en het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Meer samenwerking, kennisdeling en afstemming van inkoopvoorwaarden dragen hier aan bij.

2. Ondertekening MRA convenant Toekomstbestendig Bouwen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het convenant Toekomstbestendig Bouwen Mandaat verlenen aan gedeputeerde J. de Reus om namens Gedeputeerde Staten dit convenant te ondertekenen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten het convenant Toekomstbestendig Bouwen van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) te ondertekenen. Vertrekpunt van het convenant is de ambitie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten onderdeel te maken van de grote woningbouwopgave. Door ondertekening geeft provincie Flevoland aan het belang van integraal, duurzaam bouwen te ondersteunen.

3. Antwoorden statenvragen - VVD - Toezichtstrategie stikstof

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 25 augustus 2022 over toezichtstrategie stikstof.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 25 augustus 2022 heeft de VVD schriftelijke statenvragen gesteld over toezichtstrategie stikstof. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 20 september 2022.

4. Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2023 – 2027, Meerjarenprogramma Beheer en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur 2023 (MBVI) en PMIRT subsidies

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2023-2027.
 2. Geheimhouding op te leggen op de Maatregelenlijst beheer, onderhoud en vervanging infrastructuur 2023-2027 (eD 3007717) op grond van artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur.
 3. Het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur 2023 vast te stellen (MBVI 2023).
 4. In 2023 het volgende krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van projecten die binnen het programma Mobiliteit en Ruimte vallen en opgenomen zijn in de maatregelenlijst van het MBVI 2023:
  • € 22.199.267 t.b.v. ontwikkelinvesteringen wegen en vaarwegen. Voor de uitvoering worden bijdragen door derden ontvangen voor een bedrag van € 32.856.108 (grotendeels project N307 Roggebot en de Hogering)
 5. Het vastgestelde MBVI 2023 ter kennisname als bijlage bij de Programmabegroting 2023 te verzenden aan Provinciale Staten.
 6. De subsidieplafonds vast te stellen voor 2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de ‘Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer’, conform bijgaande bijlage.

Samenvatting

GS hebben het Meerjarenprogramma en de Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2023-2027 vastgesteld. In deze periode wordt een groot aantal maatregelen uitgevoerd aan de Flevolandse infrastructuur.

5. Voortgang personenvervoer per spoor in Flevoland

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De eindrapportage 'QuickScan Lelystad-Zuid' vast te stellen.
 2. De Gedeputeerde mobiliteit de opdracht te geven om met andere partijen als Rijk en spoorsector overeenstemming te krijgen over het starten van de verkenningsfase.
 3. Met partijen uit het IPO en de MRA te pleiten voor maatregelen om het afschalen van de dienstregeling van de NS te beperken.
 4. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de voortgang van verschillende dossiers over het personenvervoer per spoor in Flevoland.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de uitkomsten uit het QuickScan onderzoek naar de haalbaarheid van een treinstation bij Lelystad Zuid vastgesteld. Het station past bij de ambitie van de gemeente Lelystad om de komende jaren verder te groeien. De Gedeputeerde Mobiliteit heeft de opdracht gekregen om met de Rijksoverheid en de spoorsector (NS en ProRail) te spreken over een vervolgonderzoek. Daarnaast lichten Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten in over de voortgang van verschillende ambities ten aanzien van het personenvervoer per spoor in Flevoland. Het gaat daarbij vooral over de verbinding tussen Almere en Utrecht en aanpassingen aan de spoorinfrastructuur op de Flevolijn en de Hanzelijn (Almere – Zwolle).

6. Antwoorden statenvragen - CDA - Problemen met vervangend busvervoer Lelystad - Dronten

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA van 16 september 2022 over problemen met vervangend busvervoer Lelystad – Dronten.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 16 september 2022 heeft de Statenfractie van het CDA vragen gesteld over problemen met vervangend busvervoer Lelystad – Dronten. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 20 september 2022.

7. Antwoorden statenvragen - PvdD - Bascul Technofestival

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J. en Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de PvdD van 30 augustus 2022 over Bascul Technofestival.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 30 augustus 2022 heeft de Statenfractie van de PvdD vragen gesteld over Bascul Technofestival. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 27 september 2022.

Download

Besluitenlijst 27 september 2022

pdf - 118,01 kB
Open de pdf