Besluitenlijst 29 maart 2022

1. Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak Lelystad Airport Businesspark fase 2.

Portefeuillehouder:

Reus, J. de en Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende plan van aanpak voor Lelystad Airport Businesspark fase 2.
 2. De benodigde capaciteit en middelen in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en het plan van aanpak.

Samenvatting:

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben geconstateerd dat een gezamenlijke en langjarige inzet van partijen van belang is om een betekenisvolle kwalitatieve impuls te geven aan de ontwikkeling van de tweede fase van Lelystad Airport Businesspark. Provincie en gemeente gaan een samenwerkingsovereenkomst aan om gezamenlijk de juiste richting en strategie te bepalen voor de ontwikkeling van een uniek vestigingsmilieu nabij Lelystad Airport.

2. Aanpassing zonbeleid en -regelgeving en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. Het Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland in ontwerp vast te stellen.
 2. Bijgaand Statenvoorstel vast te stellen waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om:
 • a. de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland in verband met de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie Zon in ontwerp vast te stellen en deze ter inzage te leggen;
 • b. de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland in ontwerp vast te stellen en deze ter inzage te leggen;
 • c. geen advies uit te brengen over het voorgenomen Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland.

3. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen op de ontwerpen van het omgevingsprogramma, de verordening en het openstellingsbesluit.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor Ontwerp Aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon naar Provinciale Staten gezonden.

3. Intrekken beschikking subsidieverlening Duurzaam dak Tjalk 33 7 Lelystad

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. De verleende beschikking van 5 maart 2021, een subsidie van € 792,50 die verstrekt is voor het plaatsen van zonnepanelen, in te trekken.
 2. De al uitbetaalde subsidie terug te vorderen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten een toegekende subsidie op grond van de Nadere regels ‘’Van Asbest naar Duurzaam Dak’’ in te trekken. Ook hebben zij besloten de al uitbetaalde subsidie van de betrokkene terug te vorderen. Gedeputeerde Staten zijn hiertoe overgegaan omdat de zonnepanelen al waren geplaatst voordat de aanvraag om subsidie was ingediend. In de Nadere regels is expliciet opgenomen dat dit niet mag.

4. Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vast te stellen bestaande uit;  

 • Een deel 1: Doelen & Criteria; 
 • Een deel 2: De digitale kaarten op natuurbeheerplan.flevoland.nl;

2. Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 ter visie te leggen;

3. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling van het ontwerp door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden. Het gaat over het beheer van natuurgebieden en landschapselementen en over agrarisch natuurbeheer inclusief groenblauwe diensten. Ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan Flevoland 2022) is het Natuurbeheerplan geactualiseerd. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland in te dienen.

5. Coulanceverlening en subsidievaststelling WijLand Festival 2021

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. Aan de Stichting XL Festival coulance te verlenen door de in 2021 verleende subsidie van € 25.000 vast te stellen op een bedrag van € 11.953, zijnde de noodzakelijke en daadwerkelijke kosten die de instelling naar rato van de provinciale subsidie heeft gemaakt en het teveel ontvangen voorschot ad. € 10.547 terug te vorderen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten coulance te verlenen aan de Stichting XL Festival voor het niet geheel uitvoeren van hun activiteiten en het niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat de subsidie voor WijLand Festival 2021 wordt vastgesteld op € 11.953.

6. Subsidieverlening Batavialand - jaarplan 2022

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. Aan Stichting Erfgoedpark Batavialand, voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, een exploitatiesubsidie te verlenen van € 1.620.106 voor de uitvoering van museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Stichting Erfgoedpark Batavialand, voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, een exploitatiesubsidie te verlenen van € 1.620.106 voor de uitvoering van museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer. Batavialand voldoet aan de gestelde eisen om deze subsidie te ontvangen. Met deze subsidie wordt Batavialand in staat gesteld om in 2022 uitvoering te geven aan de provinciale opdracht voor wat betreft wettelijke provinciale taken en provinciaal beleid op het gebied van cultuur en erfgoed.