Besluitenlijst 5 april 2022

1 Extra onderstation Liander ten behoeve van Lelystad.

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A./Reus de, J.

Beslispunten:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde locaties A en B voor een extra onderstation van Liander ten behoeve van Lelystad, en daarbij een voorkeur uit te spreken voor locatie A.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten om akkoord te gaan met de realisatie van een extra onderstation ten behoeve van Lelystad. Daarbij is uitgesproken dat zij akkoord zijn met een locatie in Lelystad én Dronten, waarbij een voorkeur is uitgesproken is voor de eerstgenoemde locatie.

2 Bestuursovereenkomst nieuwe ontsluitingsweg Urk

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

 1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd met de gemeenten Urk en Noordoostpolder over de planvoorbereidingsfase van de nieuwe ontsluitingsweg Urk.
 2. Provinciale Staten te informeren over deze bestuursovereenkomst via een mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met de inhoud van de bestuursovereenkomst nieuwe ontsluitingsweg Urk. Deze overeenkomst is samen met de gemeenten Urk, Noordoostpolder en de provincie opgesteld en bevat afspraken over onder andere de scope, organisatie en financiële dekking van het project. Van de totale kosten van € 31 mln. zal de provincie € 23,25 miljoen voor haar rekening nemen (75%). De gemeente Urk draagt € 5,5 miljoen bij en de gemeenten Urk en Noordoostpolder samen € 2,25 mln. De nieuwe ontsluitingsweg wordt een provinciale weg. Omdat delen van de Staartweg, Urkerweg en Domineesweg na de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg een andere functie krijgen zullen deze worden overgedragen van de provincie aan de gemeente Urk. De ondertekening van de overeenkomst markeert de start van de planvoorbereidingsfase van het project. Tijdens de planvoorbereiding worden nog veel zaken verder worden uitgezocht zoals bijvoorbeeld het exacte tracé van de ontsluitingsweg. Bewoners en belanghebbenden zullen in deze fase nadrukkelijk worden betrokken. De verwachting is dat zonder tegenslagen de nieuwe ontsluitingsweg in 2027 gereed kan zijn.

3 Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) te Marknesse

Portefeuillehouder:

Reus, J. de / Smelik, C.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om vast te stellen en ter inzage te leggen het ontwerp Partiële herziening van het Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum te Marknesse, het bijbehorende milieueffectrapport en de reactienota kennisgeving.
 2. De portefeuillehouder milieu te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen op het milieueffectrapport en de portefeuillehouder ruimte tot het doen van redactionele wijzigingen op de partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben in verband met de verplaatsing van het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de ontwikkeling van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) naar Marknesse een voorstel voor wijziging van het Omgevingsprogramma Flevoland naar Provinciale Staten gezonden. Parallel aan de voorgestelde beleidswijziging bereidt de gemeente Noordoostpolder een bestemmingsplan voor. Ten behoeve van beide procedures is een milieueffectrapport opgesteld. Hiermee ligt aan beide besluiten dezelfde informatie ten grondslag. Na vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland, naar verwachting in april 2022, ligt het ontwerp van deze beleidswijziging gedurende zes weken ter inzage. De exacte periode wordt afgestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. De definitieve wijziging van het Omgevingsprogramma Flevoland zal vervolgens in het najaar ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

4 Antwoorden statenvragen - PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA, DENK, D66, SGP - Opvang vluchtelingen

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA, DENK, D66 en SGP van 3 maart 2022 over de opvang van vluchtelingen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 3 maart 2022 hebben de PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA, DENK, D66 en SGP schriftelijke statenvragen gesteld over de opvang van vluchtelingen. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 29 maart 2022.

5 Onderwerp: Antwoorden statenvragen - VVD - Onderzoek agrosector

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 28 februari 2022 over onderzoek agrosector.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 3 maart 2022 heeft de VVD schriftelijke statenvragen gesteld over onderzoek agrosector. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 29 maart 2022.

6 Uitvoering amendement energieweerbaarheid en motie energiearmoede

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegd plan van aanpak ter uitvoering van het amendement energieweerbaarheid en de motie energiearmoede.
 2. Provinciale Staten hierover te informeren via bijgaande mededeling.

Samenvatting:

Provincie Flevoland heeft een opdracht versterkt aan TNO om te onderzoeken hoe een actiepakket energieweerbaarheid eruit kan komen te zien. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie en amendement vanuit Provinciale Staten.

7 Verdeling Impulsgelden landschapskunst

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

 1. De beschikbare middelen voor de Impuls landschapskunst als volgt te verdelen: - Aardzee € 235.000 - De Groene Kathedraal € 50.000 - Observatorium € 40.000 - Sealevel € 175.000 en de betreffende eigenaren te informeren over deze verdeling.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat: - aan de uitvoeringsreserve Fonds culturele ontwikkeling een bedrag van € 250.000 wordt onttrokken;
 • dit bedrag wordt ingezet voor de Impuls landschapskunst;
 • Provinciale Staten, via de vastgestelde besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten verdelen de provinciale middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de Impuls landschapskunst als volgt over de vier geselecteerde landschapskunstwerken: Aardzee € 235.000, De Groene Kathedraal € 50.000, Observatorium € 40.000 en Sea Level € 175.000.

8 Aanbieding voortgangs- en monitoringsrapportage Flevolandse aanpak Stikstof aan PS

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De voortgangs- en monitoringsrapportage stikstof editie maart 2022 ter kennisname aan PS aan te bieden.

Samenvatting:

Bij de vaststelling van de Flevolandse Aanpak Stikstof (FAS) in het voorjaar van 2021 is toegezegd dat Provinciale Staten jaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang en monitoring van het dossier stikstof. Deze rapportage geeft daarmee inzicht in de voortgang en stand van zaken van de stikstofaanpak in Flevoland.

9 Herbenoeming leden Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF)

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met de herbenoeming van de volgende leden van het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF) van 27 mei 2020 tot 27 mei 2024:

 • a) de heer Halbesma als onafhankelijk voorzitter;
 • b) de heer Speur namens ROVER afdeling Flevoland.

2. In te stemmen met de herbenoeming van de heer Kromwijk als vertegenwoordiger van reizigersorganisatie ROVER in het ROCOVF van 1 november 2019 tot 1 november 2023.

3. De heer Scholtemeijer als vertegenwoordiger van de studenten/scholieren te benoemen als lid van het ROCOVF van 23 maart 2022 tot 23 maart 2026.

4. In te stemmen om twee leden per respectievelijk 1 mei 2022 en 1 juni 2022 niet meer te herbenoemen.

5. De opzegging van het lidmaatschap van een ROCOVF-lid te aanvaarden.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een drietal leden van het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF) herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten een nieuw ROCOVF-lid benoemd voor een periode van 4 jaar als vertegenwoordiger van de doelgroep scholieren/studenten.

10 Incidentele subsidie waterschap 2022-2023 Actieplan Biodiversiteit

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

 1. Aan het waterschap Zuiderzeeland voor de periode 2022 – 2023 een incidentele subsidie van maximaal € 300.000 te verlenen voor de uitvoering van maatregelen ter versterking van de biodiversiteit in periode 2022 – 2023, met het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2023 voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen;
 2. Met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland af te zien van de verplichting dat het Waterschap na afloop van de periode een verplichte accountantsverklaring overlegt.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben aan het waterschap Zuiderzeeland een subsidie verstrekt van maximaal € 300.000 voor de versterking van de biodiversiteit. Het waterschap zet minimaal een vergelijkbaar bedrag in. Bij dijken, waterlopen, oevers, zuiveringen en gemalen houd het waterschap rekening met de leefomgeving van planten en dieren. Hierbij werken ze samen met gebiedspartners. Zo zorgen we ervoor dat de biodiversiteit versterkt. Voor gemeenten is een vergelijkbare subsidie beschikbaar, aan gemeente Almere en Noordoostpolder is deze al verstrekt.

11 Zienswijze waterbeheerprogramma 2022-2027

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De bijgevoegde zienswijze op het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Zuiderzeeland vast te stellen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze gestuurd naar Waterschap Zuiderzeeland naar aanleiding van het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027, de kracht van water. In de zienswijze wordt waardering uitgesproken voor het resultaat. Gedeputeerde Staten kijken uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking in de zorg voor water als basis van ons leven en de natuur.

12 Zienswijze begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Portefeuillehouder:

Smelik, C.W.

Beslispunten:

 1. Provinciale Staten voor te stellen in de zienswijze kenbaar te maken in te stemmen met de begroting 2023;
 2. Provinciale Staten voor te stellen in de zienswijze kenbaar te maken in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in hun zienswijze in te stemmen met zowel de ontwerpbegroting 2023 als met de tweede begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

13 Antwoorden statenvragen - PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP - Schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J. en Reus, J. de

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP van 21 maart 2022 over schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 21 maart 2022 hebben PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP schriftelijke statenvragen gesteld over schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 29 maart 2022.

14 Antwoorden statenvragen - PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP - Aanvullende vragen schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J. en Reus, J. de

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP van 22 maart 2022 over aanvullende vragen schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 22 maart hebben de PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP schriftelijke statenvragen gesteld over aanvullende vragen schorsen of vernietigen bestemmingsplan Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 29 maart 2022.

15 Verlenging Natura 2000 beheerplan Wieden- Weerribben

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met de verlenging van het nu geldende Natura 2000 beheerplan Wieden- Weerribben met maximaal zes jaar door de Gedeputeerde Staten van Overijssel, voor zover het betreft het op het grondgebied van Flevoland liggende Vollenhovermeer.
 2. In te stemmen om het Natura 2000 beheerplan Wieden- Weerribben binnen de looptijd van de verlenging te vervangen.
 3. In te stemmen met het opstellen van een addendum voor het Natura 2000 beheerplan Wieden-Weerribben voor onder andere de grote karekiet.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft ingestemd met de verlenging van het Natura 2000 beheerplan Wieden- Weerribben door Gedeputeerde Staten van Overijssel met maximaal zes jaar. Het Vollenhovermeer, gelegen op het grondgebied van de provincie Flevoland, vormt een onderdeel van de Wieden. Het Natura 2000 beheerplan zal binnen de looptijd van de verlenging worden vervangen. Voor herstelmaatregelen voor de grote karekiet zal een addendum worden opgesteld en aan het huidige Natura 2000 beheerplan worden toegevoegd.