Besluitenlijst 8 maart 2022

1. Beantwoording Statenvragen - PvdD - Energiedoelstelling

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren van 2 februari 2022 over energiedoelstelling.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 2 februari 2022 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de energiedoelstelling. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 15 februari 2022.

2. Overdracht (vaar)wegendelen gemeente Lelystad

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst over te dragen (vaar)wegdelen provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stemmen in met de overdracht van gedeelten van de provinciale (vaar)wegpercelen naar de gemeente Lelystad en het in eigendom ontvangen van een perceelgedeelte van de gemeente Lelystad. Afspraken over deze overdracht hebben provincie en gemeente Lelystad vastgelegd in de Overeenkomst over te dragen (vaar)wegdelen provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

3. Statenvragen - GroenLinks - Stikstofrechten

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 1 februari 2022 over stikstofrechten. 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 1 februari 2022 heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over stikstofrechten. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 maart 2022.

4. Statenvragen - PvdD, 50PLUS - Dood zeearend door windmolen 

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren en 50PLUS van 4 februari 2022 over dood zeearend door windmolen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 4 februari 2022 hebben de Partij voor de Dieren en 50PLUS gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld over dood zeearend door windmolen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 maart 2022.

5. Erkenning nieuwe wildbeheereenheden

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Erkenning van de Wildbeheereenheid Oostelijk Flevoland, Wildbeheereenheid Zuidelijk Flevoland en Wildbeheereenheid Noordoostpolder.

Samenvatting:

Recent zijn de Wildbeheereenheid Oostelijk Flevoland, Wildbeheereenheid Zuidelijk Flevoland en Wildbeheereenheid Noordoostpolder opgericht. De wildbeheereenheden hebben de rechtsvorm van een Vereniging. Op 22 februari 2022 hebben de wildbeheereenheden GS verzocht om erkenning. Op basis van een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de vigerende Omgevingsverordening heeft GS besloten de drie wildbeheereenheden te erkennen. Hiermee is het maximale aantal wildbeheereenheden dat op grond van de vigerende Omgevingsverordening mogelijk is bereikt.

6. Interbestuurlijk toezicht taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2021

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de taakstelling voor de tweede helft van 2021 inzake de huisvesting vergunninghouders door de Flevolandse gemeenten.
 2. Vast te stellen dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de tweede helft van 2021 adequaat hebben uitgevoerd.
 3. Vast te stellen dat de gemeente Almere haar taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de tweede helft van 2021 redelijk adequaat heeft uitgevoerd.
 4. Het actieve toezicht op de gemeente Almere voort te zetten.
 5. Het actieve toezicht op de gemeenten Dronten en Lelystad te beëindigen.
 6. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de stand van zaken op dit dossier.

Samenvatting:

Elke gemeente moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorzien van een passende woning. Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taakstelling voor de tweede helft van 2021 hebben gerealiseerd. Daarom zijn zij beoordeeld als adequaat. De gemeenten Dronten en Lelystad hebben zich gehouden aan de gemaakte afspraken en hebben geen achterstanden meer, daarom wordt het actieve toezicht opgeheven. De gemeente Almere eindigde het tweede halfjaar van 2021 voor de derde keer met een achterstand. Daarom is de gemeente Almere beoordeeld als redelijk adequaat en blijft het actieve toezicht gehandhaafd.

7. Opdracht aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) voor 2022

Portefeuillehouder:

Smelik, C.W.

Beslispunten:

 1. Het Uitvoeringsprogramma 2022 van de OFGV vast te stellen;
 2. Het Uitvoeringsprogramma 2022 van de OFGV ter kennisname aan PS aan te bieden;
 3. De jaaropdracht voor 2022 aan de OFGV vast te stellen voor een bedrag van € 3.771.657;
 4. In aanvulling op de reguliere jaaropdracht voor 2022 in te stemmen met een structurele uitbreiding van toezicht en handhaving door de OFGV met ingang van 1 maart 2022 voor een bedrag van € 203.000 per jaar en éénmalig € 30.000 in 2022 voor opstartkosten beschikbaar te stellen;
 5. De jaaropdracht voor 2022 aan de NZKG vast te stellen voor een bedrag van € 405.818.

Samenvatting:

Het overgrote deel van de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) voor Flevoland wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). Voor de uitvoering van deze taken in 2022 hebben Gedeputeerde Staten opnieuw formeel opdracht aan beide omgevingsdiensten verstrekt.

8. Onderwerp: Deltaplan Noordelijk Nederland Deel B

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen van Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland, inhoudende een verdiepend onderzoek naar de brede effecten van een betere verbondenheid van noordelijk Nederland met de rest van het land.
 2. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de uitkomsten van Deel B.
 3. De colleges van B&W van Almere, Lelystad, Dronten, Urk en Noordoostpolder te informeren over de uitkomsten van deel B.

Samenvatting: Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennis genomen van het verdiepend onderzoek naar de effecten van snellere spoorverbindingen naar Noord Nederland, waaronder de Lelylijn. Dit onderzoek wordt gedeeld met Provinciale Staten en de betrokken Flevolandse gemeenten. Op basis van dit onderzoek zullen rijk en regio op korte termijn afspraken maken over de vervolgstappen.