Besluitenlijst 26 april 2022

01 Ondertekening convenant INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de ondertekening van de overeenkomst inzake de uitvoering van het INTERREG VI A programma Deutschland-Nederland 2021-2027.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot het aangaan van de overeenkomst INTERREG VI A Deutschland-Nederland voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Deze overeenkomst beschrijft onder andere de onderlinge verhoudingen tussen de INTERREG-partners en de samenstelling en taken van het Comité van Toezicht en de diverse stuurgroepen.

02 Definitieve besluitvorming Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2022

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De derde wijziging van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT-regeling Flevoland) definitief vast te stellen.

2. Op grond van artikel 1.3 van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland het volgende openingsbesluit te nemen: De nadere regels open te stellen:

a. Gedurende de periode 12 april 2022 van 09:00 uur tot en met 13 september 2022 17:00 uur voor aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten vast te stellen op € 509.333,-.

b. Gedurende de periode 1 juni 2022 09:00 uur tot en met 13 september 2022 17:00 uur voor aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten vast te stellen op € 1.188.444,-

c. Waarbij voor zowel onder a. als b. geldt dat de aanvragen moeten passen binnen één of meerdere Kennis- en Innovatieagenda’s: - KIA Energie en Duurzaamheid - KIA Gezondheid en Zorg - KIA Landbouw, Water en Voedsel - KIA Veiligheid - KIA Sleuteltechnologieën - KIA Maatschappelijk Verdienvermogen.

3. De formats van de projectplannen voor haalbaarheid en R&D samenwerkingsprojecten vast te stellen.

4. Het voor de uitvoering van de MIT-regeling benodigde budget van maximaal € 1.777.777, waarvan € 80.000 is gelabeld voor de uitvoering van de regeling, beschikbaar te stellen aan Horizon.

5. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:

- de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te beschikken specifieke uitkering ad € 977.777 in het begrotingsjaar 2022 als baat (en tegelijkertijd als last) wordt geraamd ter uitvoering van de MIT-regeling Flevoland 2022;

6. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de derde wijziging de 'Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland' vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de innovatie bij Flevolandse ondernemers binnen de kennis- en innovatieagenda’s bevorderen. Het MIT loket voor de haalbaarheidsprojecten opent op 12 april 2022 en het loket voor R&D samenwerkingsprojecten opent op 1 juni 2022.

03 MIT vierde wijziging

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De vierde wijziging van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT-regeling Flevoland) vast te stellen waarmee de DE-minimisverordening als weigeringsgrond wordt geschrapt.

2. Deze wijziging met terugwerkende kracht vanaf 12 april 2022 in werking te laten treden.

3. Bij het vaststellen van deze vierde wijziging inspraak achterwege te laten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de vierde wijziging de 'Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland' vastgesteld. Dit betreft een technische wijziging die met terugwerkende kracht in gaat op 12 april 2022. Met deze wijziging komt de weigeringsgrond indien er niet wordt voldaan aan de De-minimisverordening te vervallen.

04 Zienswijze ontwerp programmabegroting Het Flevolands Archief 2023 – 2026

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. Provinciale Staten voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2023 - 2026 van RHC Het Flevolands Archief.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling RHC Het Flevolands Archief.

05 Condities rijk-regio-samenwerking Flevoland

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. In te stemmen met bijgevoegd voorstel voor condities die de provincie in acht zou moeten nemen bij gesprekken met het rijk over een langjarige rijk-regio samenwerking, en Provinciale Staten te vragen om deze condities te onderschrijven als kaders om mee te geven aan GS.

2. De condities nog nader af te stemmen met de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland, om richting Rijk gezamenlijk, als één overheid, te kunnen optrekken.

Samenvatting:

Provinciale Staten worden gevraagd om kaders aan te geven op basis waarvan gedeputeerde Staten gesprekken kunnen aangaan om met het rijk te komen tot intensivering van de samenwerking tussen rijk en regio ten behoeve van de ontwikkelopgaven van Flevoland.

06 Keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks

Portefeuillehouder:

Smelik, C.W.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks.

2. In te stemmen met doorgeleiding van de keuzenotitie naar Provinciale Staten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben de keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Op dit moment vindt het evaluatietraject plaats van de Omgevingsvisie. De keuzenotitie heeft tot doel om de vraag te beantwoorden: ‘is er aanleiding om de Omgevingsvisie zoals vastgesteld in 2017 te actualiseren? En zo ja: hoe dan?’. De keuzenotitie wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Wanneer Provinciale Staten zich uitspreekt dat zij de visie wil aanpassen dan wordt er hiervoor een startnotitie gemaakt. De startnotitie wordt dan voor de zomer 2022 aan Provinciale Staten aangeboden ter besluitvorming.

07 Ondersteuning activiteiten team Economie door middel van formatie-uitbreiding (ter dekking van projectaanstelling) afdeling Strategie en Beleid

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De gemandateerde begrotingswijziging B en C (te verwerken als categorie C) vast te stellen, inhoudende dat: • aan de bestemmingsreserve Economisch Programma een bedrag van € 50.000 in 2022, € 85.000 in 2023 en € 35.000 in 2024 wordt onttrokken ter dekking van de lasten die verbonden zijn aan additionele personele ondersteuning van activiteiten op het gebied van datacenters, strategische netwerken en Horizon; • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

2. Daarop volgend de formatie van de afdeling SenB (cluster Economie) voor de duur van 2 jaar (01-06-2022 tot 01-06-2024) uit te breiden met 1,0 fte (36 uur, schaal 10, functiecode 3248C10 “regisseur/verbinder”).

Samenvatting:

GS heeft budget beschikbaar gesteld ten behoeve van ondersteuning van het team Economie vanwege een verhoogde tijdelijke capaciteitsvraag op een aantal strategische thema’s.

08 Subsidieverlening 2022 Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) 

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Aan de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) voor het jaar 2022 op grond van artikel 4:23, derde lid sub d van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele subsidie van € 200.402 te verstrekken voor uitvoering van het Energieloket Flevoland in 2022.

2. daarbij de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening 2012 toe te passen om – in afwijking van het bepaalde in artikel 6 onder b van de ASF – de kosten te subsidiëren die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de Natuur- en Milieufederatie een incidentele subsidie te verlenen ten behoeve van de uitvoering van het Energieloket in 2022.

09 Projectplan Waterwet Dijkreconstructie Almere Duin Zuid

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Goedkeuring te verlenen aan het door het Waterschap Zuiderzeeland vastgestelde projectplan Waterwet Dijkreconstructie Almere Duin Zuid.

2. Te constateren dat Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld dat er geen noodzaak is voor het opstellen van een milieueffectrapportage.

3. Te constateren dat voor een aantal milieueffecten is bepaald dat nader onderzoek plaats dient te vinden en mogelijk hiervoor mitigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Samenvatting:

In het kader van de gebiedsontwikkeling Almere kustzone Poort/DUIN vindt een reconstructie van de IJmeerdijk plaats. Hiermee wordt het mogelijk om bebouwing binnen de kernzone van de waterkering te realiseren en kan een duinlandschap worden aangelegd. Gedeputeerde Staten hebben het door Waterschap Zuiderzeeland hiertoe vastgestelde projectplan Waterwet ‘Dijkreconstructie t.b.v. Almere DUIN Zuid’, goedgekeurd.

10 Warmtenet Zeewolde – Harderwijk; hergebruik restwarmte datacenter

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de ontwikkeling van het warmtenet Zeewolde – Harderwijk en deze te delen met Provinciale Staten;

2. Vast te stellen dat op basis van het ontwikkelingsplan voldoende aanleiding is voor een vervolg;

3. Nu geen nader besluit te nemen over het vervolg, maar dit te laten aan de nieuwe colleges in de gemeenten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de stand van zaken van de ontwikkeling van het warmtenet Zeewolde – Harderwijk en delen die informatie met Provinciale Staten.

11 Voorgenomen herbegrenzing NNN ten behoeve van de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC)

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Het voornemen uit te spreken van een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) overeenkomstig het instrument 'herbegrenzen om andere dan ecologische redenen' voor de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC).

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om in te stemmen met een verzoek om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse gaan 5,6 ha van de NNN verloren. Als gevolg hiervan zal in de directe nabijheid van het plangebied 8 ha als NNN worden herbegrensd. Belanghebbenden kunnen tot en met 8 juni 2022 een zienswijze indienen.

12 Vaststellen antwoordbrief aan Stikstofgroep Landbouw Flevoland inzake hun brief over het stopzetten van het gebiedsproces stikstof

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De ‘Uitgaande brief aan Stikstofgroep Flevoland – reactie op brief van 8 april 2022’ vast te stellen en te verzenden en te verzenden aan de Stikstofgroep Landbouw Flevoland.

2. De mededeling waar de antwoordbrief een bijlage bij is vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben een brief ontvangen van de ‘Stikstofgroep Landbouw Flevoland’. Ze pauzeren hun deelname aan het gebiedsproces voor stikstof in de Noordoostpolder totdat de provincie aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. Gedeputeerde Staten stelt een reactiebrief brief vast en stuurt ook een afschrift naar Provinciale Staten.

Download

Besluitenlijst 26 april 2022

pdf - 124,67 kB
Open de pdf