Besluitenlijst 6 december 2022

1. Woo-verzoek inzake asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie omtrent asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad., heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Bataviastrand zwemlocatie (zwemzone op huidige locatie watersportstrand)

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Bataviastrand aan te melden als potentiële zwemlocatie vanaf januari 2023 voor de periode van twee jaar.
 2. In te stemmen met het doen van onderzoek (o.a. opstellen zwemwaterprofiel) naar het verkrijgen van de status van officieel zwemwaterlocatie voor watersportstrand Bataviastrand, bij instemming op beslispunt 1.
 3. Een aanvraag in te dienen bij RWS om de begrenzing van het huidige kite-gebied nabij Bataviastrand in het verkeersbesluit aan te passen en een zwemzone te integreren bij instemming op beslispunt 1.
 4. In te stemmen met een investering van € 80.000 en de dekking daarvan ten laste te brengen van het restant-krediet dat beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van het Bataviastrand.
 5. In te stemmen met de bijgevoegde PS-mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben gezien gebruik in de praktijk besloten een deel van het watersportstrand Bataviastrand aan te melden als potentiële zwemwaterlocatie voor de periode van twee jaar (2023 en 2024). Op deze wijze wordt voldaan aan de Europese Zwemwaterrichtlijn en de daaruit voortkomende wet- en regelgeving. Zonering in tijd en ruimte is nodig om veilig te kunnen zwemmen en watersporten èn watersportevenementen te kunnen organiseren. Onderzoek, monitoring gedurende 2 jaar en uitvoering van de benodigde beheermaatregelen op en rondom Bataviastrand als potentiële zwemwaterlocatie zijn benodigd op weg naar een officiële zwemlocatie status.

3. Antwoorden statenvragen - CDA - Proefbedrijf ERTMS op de Hanzelijn

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA over proefbedrijf ERTMS op de Hanzelijn.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 31 oktober 2022 heeft de Statenfractie van het CDA vragen gesteld over proefbedrijf ERTMS op de Hanzelijn. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 29 november 2022.

4. Herbenoeming Commissieleden Bezwarencommissie

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De heren Boot, Eurlings en Verstege te herbenoemen voor vier jaren.
 2. Kennis te nemen van het beëindigen van de zittingsperiode van vier jaren van mevrouw Grit per 31-12-22.
 3. In te stemmen met verzoek om tussentijds beeindigen zittingsperiode van mevrouw Rink.

Samenvatting

Leden van de bezwarencommissie mogen maximaal 2 maal vier jaar zitting hebben in de bezwarencommissie. Vanwege het eindigen van de vier jaar periode van drie leden van de bezwarencommissie worden deze leden herbenoemd voor hun tweede termijn van vier jaar.

5. Aanvraag flexibele schil middelen regeling 2023 en 2024

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegde subsidieaanvraag voor de regeling van het Ministerie Binnenlandse Zaken betreffende Regionale Flexpools voor de periode 2023 en 2024.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de subsidieaanvraag betreffende de regionale Flexpools versnelling woningbouw. Vanuit het Rijk wordt een beroep gedaan om zo snel mogelijk meer te bouwen; meer dan gepland en meer dan de capaciteit van het bestaande ambtelijk apparaat kan verwerken. Met de middelen uit de regionale flexpools kunnen gemeenten en provincies specifieke expertise inhuren om knelpunten rondom planvorming, bestemmingsplannen en vergunningverlening voor woningbouw op te lossen. In de voorliggende tweede tranche van de regeling is expliciet de relatie gelegd met betaalbaar wonen en woonzorgvisies.

6. Benoeming lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Gedeputeerde G. van Gaal te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
 2. Het eerdere besluit van 18 juli 2019 tot benoeming van een lid van het Algemeen Bestuur (2454569) in te trekken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de vertegenwoordiging benoemd voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Aanleiding hiervoor is de benoeming van een nieuw lid van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en het toekennen van de portefeuille ‘omgevingsdiensten’ aan gedeputeerde G. van Gaal

7. Wijziging subsidiebeschikking Verbouwing Buurthuis De Marke Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het verzoek van de stichting Buurthuis de Marke in te willigen om de looptijd van de subsidie en daarmee de verantwoordingsdatum voor de realisatie van de verbouwing van Buurthuis De Marke te wijzigen.
 2. Daarbij de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 toe te passen.
 3. Hiertoe de gewijzigde subsidiebeschikking met kenmerk 3026942 vast te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de stichting Buurthuis de Marke uitstel te verlenen voor de verantwoording van de eerder verleende subsidie voor de realisatie van de verbouwing van Buurthuis De Marke tot 1 juli 2024.

8. Begrotingswijziging cultuur 2022

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten: 

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de raming op begrotingsonderdeel Fonds Culturele Ontwikkeling (28) en de bijbehorende reservemutatie wordt geactualiseerd
  • Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 2.  De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, Inhoudende dat:
  • De van het ministerie van BZK ontvangen SPUK culturele voorzieningen ad € 300.654 wordt geraamd
  • Deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor schadecompensatie Coronaschade bij culturele instellingen in de periode juni tot en met december 2020
  • Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De raming op begrotingsonderdeel 4.2.1 Cultuur / Cultureel evenement (25) wordt verhoogd met 90.000, te dekken uit het oormerk Cultuurnota in de Brede bestemmingsreserve
  • Hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 11 november 2020
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de uitkering die de provincie van het Rijk heeft gekregen om culturele instellingen te compenseren voor hun coronaschade in de periode juni 2020 tot en met december 2020 voor dit doel beschikbaar te stellen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten de programmering van het Flevolands Fonds voor Culturele ontwikkeling aangepast aan de actuele inzichten over de inzet voor de komende jaren.

9. Vaststelling Tarieven 2023 concessie IJsselmond en stadsdienst Lelystad

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het tarief voor reizen met de OV-Chipkaart en de in de bus te verkopen ritkaartjes in de concessie IJsselmond en Lelystad per 1 januari 2023 te indexeren met de Landelijke Tariefindex (LTI) 2023 van 7,24%.
 2. De regionale abonnementen van het Tarievenhuis Oost (concessie IJsselmond) per 1 januari 2023 te indexeren met de LTI 2023 van 7,24%.
 3. Het RRReis Altijd Vrij abonnement uiterlijk per 1 januari 2023 te accepteren op de stadsdienst Lelystad.
 4. De tarieven van de abonnementen die alleen geldig zijn in de concessie Lelystad, te weten Altijd Vrij Lelystad, Altijd Vrij Lelystad Scholier en Dalvrij Lelystad 65+, per 1 januari 2023 te indexeren met de LTI 2023 van 7,24%.
 5. De tarieven voor de Walibi retourtickets voor de Walibi Expres (lijn 247) na indexatie met de LTI 2023 vast te stellen op € 6,50 voor reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65-jaar en ouder en € 10,00 voor de overige leeftijden.
 6. De voorwaarden van de Meermanskaart aan te passen om groepsreizen met het openbaar vervoer te stimuleren.
 7. De financiële gevolgen van de tariefvaststelling openbaar vervoer tarieven 2023 te verwerken in het PMIRT.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben besloten om de openbaar vervoertarieven in de concessies IJsselmond en Lelystad per 1 januari 2023 overeenkomstig de landelijke lijn met 7,24% te indexeren. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2023 de voorwaarden van de meermanskaart aangepast waardoor deze beschikbaar is voor een bredere groep reizigers en het groepsreizen met de bus wordt gestimuleerd. En ten slotte zal het RRReis Altijd Vrij abonnement vanaf uiterlijk 1 januari 2023 ook geldig zijn op de stadsbussen in Lelystad waardoor reizigers optimaal profiteren van dit nieuwe abonnement.

Download

Besluitenlijst 6 december 2022

pdf - 124,85 kB
Open de pdf