Hogere grenswaaren Wet geluidshinder

Gedeputeerde Staten hebben ten behoeve van de aanleg van een rotonde in de Espelerweg op de kruising met Nieuwlandlaan/Piet Moddermanhage te Emmeloord, op verzoek van de gemeente Noordoostpolder het ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, lid 2 en 3, van de Wet geluidhinder vastgesteld, voor de verhoging van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting met 2 dB van 10 bestaande woningen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf 20 februari tot en met 3 april 2020 digitaal raadpleegbaar via deze pagina.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij: Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Download

Open de bestanden bij deze ter inzage

pdf - 1.61 MB
Open de pdf