Kennisgeving Ontwerp besluit beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur, ontwerp Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet

Provincie Flevoland is van plan drie beleidsregels te wijzigen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 6 september 2022, een besluit (#2855346) vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Wijzigingen

Wijziging Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel Natuur

Met de komst van de Omgevingswet vervallen enkele artikelen, een aantal artikelen zijn toegevoegd en zijn enkele artikelen vernummerd. Tot slot zijn de volgende beleidslijnen in de beleidsregel opgenomen:

  • Beleidslijn sluiten jacht bij strenge weeromstandigheden 2018;
  • Beleidslijn bijvoeren grote grazer Oostvaardersplassen 2019.

Wijziging Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet vervallen enkele artikelen, een aantal artikelen zijn toegevoegd en terminologie is gewijzigd. Beleid was op sommige punten verouderd en is naar de huidige praktijk gewijzigd. Verder vindt er een bevoegd gezag verschuiving plaats met betrekking tot de ontgrondingen.

Wijziging Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland

Op dit moment zijn de spelregels van de Natuurnetwerk Nederland als bijlage opgenomen van het Omgevingsprogramma. Er is gekozen om de spelregels als beleidsregel vast te stellen. In de nieuwe beleidsregel is de terminologie en inhoudelijk het een en ander gewijzigd. Inhoudelijke wijzigingen hebben vooral een verduidelijkend karakter. Er wordt bijvoorbeeld expliciet aangegeven dat het instrument herbegrenzing kan worden ingezet bij ‘individuele ontwikkelingen in en nabij gebieden die zijn begrensd als NNN, op lokaal niveau met een individueel belang en met beperkte invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van de betreffende NNN-gebieden’. Verder is de procedure kort en bondig herschreven, de mogelijkheid voor een privaatrechtelijke overeenkomst is kort en bondiger geformuleerd en is de rol van de omgevingsdienst opgenomen.

Reageren

Het ontwerp besluit beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur, ontwerp Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet en ontwerp Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland kunt u bekijken op deze webpagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Reactie geven voor 27 oktober

Reageren kan tot en met 26 oktober 2022. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur, Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet en Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp besluit beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur, Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet en Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via telefoonnummer 0320 – 265 265.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 280,24 kB
Open de pdf