Kennisgeving planologische procedure Rondweg Lelystad-Zuid

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat met ingang van 7 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Uitgangspuntennotitie en Participatieplan Rondweg Lelystad-Zuid ter inzage liggen. Een ieder kan tijdens deze periode hierop reageren door het indienen van een zienswijze. Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten de stukken voor inspraak voor te leggen.

Aanleiding

Door de toenemende drukte op de huidige wegen in en rond Lelystad ontstaan er problemen in de verkeersdoorstroming die leiden tot verkeersonveilige situaties. Naar verwachting neemt het aantal verkeersbewegingen verder toe door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Warande en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen een nieuwe Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen om:

  • problemen in de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te voorkomen;
  • te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de zuidwestkant van Lelystad.

De weg loopt vanaf aansluiting 9 op de A6 tot en met de huidige Westerdreef. In september 2021 is een voorkeursoplossing vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Start planologische procedure

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad gaan uit van de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat er een projectbesluit wordt voorbereid. De uitgangspunten van het projectbesluit zijn vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat op welke wijze het milieueffectrapport (MER) zal worden opgesteld. Als blijkt dat een passende beoordeling nodig is, zal deze deel uitmaken van het MER. De Uitgangspuntennotitie markeert de start van de planologische procedure voor de Rondweg Lelystad-Zuid. Gedeputeerde Staten van Flevoland is bevoegd gezag voor deze procedure. Met dit bericht informeren provincie en gemeente de omgeving over hoe zij de verkennings- en de planuitwerkingsfase voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid gaan aanpakken en hoe belanghebbenden een bijdrage kunnen leveren.

Zienswijze indienen

U kunt de documenten inzien op deze webpagina en op de website van gemeente Lelystad: www.lelystad.nl. Op verzoek kan een fysiek exemplaar van de notities worden opgevraagd via rondweglelystadzuid@flevoland.nl. U kunt van 7 september tot en met 19 oktober 2022 reageren op de stukken. De inspraak is onder andere bedoeld om een ieder de gelegenheid te bieden (aanvullingen op) alternatieven en oplossingen aan te dragen. Daarbij is het mogelijk om een onafhankelijke adviseur te raadplegen.

De provincie Flevoland vraagt de Commissie voor de Milieueffectrapportage om advies over de reikwijdte en detailniveau voor op te stellen milieueffectrapport. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve projectbesluit over de Rondweg Lelystad-Zuid.

Reageren

U dient uw reactie bij voorkeur schriftelijk in te dienen door deze te sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of digitaal via rondweglelystadzuid@flevoland.nl onder vermelding van ‘Planologische procedure Rondweg Lelystad-Zuid’ en voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats. Wilt u mondeling reageren, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met één van de omgevingsmanagers van het project Rondweg Lelystad-Zuid via telefoonnummer 0320-265 566.

Download

Patricipatieplan Rondweg Lelystad Zuid

pdf - 907,98 kB
Open de pdf
Download

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rondweg Lelystad Zuid

pdf - 4,59 MB
Open de pdf
Download

Uitgangspuntennotitie Rondweg Lelystad Zuid

pdf - 3,90 MB
Open de pdf