Natuurbeheerplan Flevoland 2022

Op 4 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2022 vastgesteld.

Toelichting

In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor het beheer van natuurgebieden en landschapselementen en voor het agrarische natuurbeheer inclusief groenblauwe diensten. Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2022 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan 2020). Deze wijzigingen zitten allen in de digitale kaarten. Het beleid en de criteria zijn ongewijzigd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • De natuurbeheertypenkaart is geactualiseerd
  • De Markerwadden zijn aan de kaart toegevoegd
  • De Burchttocht is aan de kaart toegevoegd
  • Ontvreemde terreinen van Stichting Flevolandschap zijn verwijderd
  • Landgoed Roggebotstaete is geactualiseerd
  • Zilverstrand is geactualiseerd
  • Landgoed De Lindenhof is geactualiseerd
 • De ambitiekaart is bijgewerkt
  • Ambities in natuurontwikkeling van Stichting Flevolandschap zijn toegevoegd
  • Technische fouten in de ambitie laag zijn gerepareerd

Het Natuurbeheerplan verandert niets aan de planologische status van de gebieden. Agrariërs en andere beheerders van de aangewezen gebieden kiezen zelf of ze gebruik willen maken van de subsidieregeling. Na definitieve vaststelling is het Natuurbeheerplan Flevoland geldig met ingang van 1 januari 2022.

Ter inzage

Het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland ligt vanaf 14 mei 2021 tot en met 25 juni 2021 voor een ieder ter inzage in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. De stukken kunnen hier tijdens kantooruren worden ingezien. De kaarten van het Natuurbeheerplan zijn tevens in te zien via deze webpagina.

Zienswijze

Belanghebbenden worden tot en met 25 juni 2021 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.

Download

Open het Natuurbeheerplan 2022

pdf - 400.26 kB
Open de pdf