Ontheffing Wet natuurbescherming voor het verstoren van nesten van de huismus en gierzwaluw en het vernielen van voortplantingsplaatsen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 24 november 2023 een ontheffing (kenmerk 3186279) hebben verleend aan Woonpalet te Zeewolde voor het opzettelijk storen van de gierzwaluw en huismus en voor het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. In verband met het uitvoeren van planmatig onderhoud en isolatie van woningen en het vervangen van dakgoten aan 4 wooncomplexen in Zeewolde.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 27 november 2023 tot en met 8 januari 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

pdf - 132,97 kB
Open de pdf
Download

Bijlage 1

pdf - 448,73 kB
Open de pdf
Download

Ecologisch onderzoek en activiteitenplan

pdf - 10,03 MB
Open de pdf