Ontwerp luchthavenregeling Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Ontwerpbesluiten

Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 8.64 Wet luchtvaart een ontwerp (pdf, 1,1 MB) luchthavenregeling voor het starten en landen van het terrein van het Koninklijk Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum aan de Voorsterweg 31 te Marknesse vastgesteld. Voor het gewijzigd gebruik van deze luchthaven hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming tevens een vergunning Wet natuurbescherming in ontwerp (pdf, 1,2 MB) vastgesteld.” In de ontwerp luchthavenregeling wordt het bestaand gebruik voor helikopters en onbemand lichte helikopters uitgebreid. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om voor verschillende onderzoeksprogramma’s onder andere te vliegen met lichte vaste vleugelvliegtuigen met een startgewicht tot 750 kg en voor vliegbewegingen buiten de daglichtperiode (tot maximaal 23:00 uur). Voor het gewijzigd gebruik van deze luchthaven hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming tevens een vergunning Wet natuurbescherming in ontwerp vastgesteld.

Ter inzage

De ontwerp luchthavenregeling met bijbehorende stukken en de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming zijn gedurende zes weken vanaf 17 september tot en met 29 oktober 2020 digitaal raadpleegbaar op deze webpagina.

Inspraakmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging tegen de ontwerp luchthavenregeling en de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.