Ontwerp-Subsidieregeling groene daken en gevels 2021

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat de ontwerp-nadere regels voor de aanleg van groene daken en gevels (Subsidieregeling groene daken en gevels 2021) vanaf 18 december 2020 tot en met 29 januari 2021 ter inzage ligt. Door de klimaatverandering verandert onze fysieke leefomgeving. Het wordt bijvoorbeeld steeds warmer, de droge periodes worden droger en de natte periodes juist veel natter. Deze subsidieregeling richt zich op de aanleg van groene daken en gevels in stedelijk gebied. Naast het beperken van wateroverlast, draagt de regeling bij aan het vergroten van de biodiversiteit/vergroening en levert een bijdrage aan het beperken van de CO2 uitstoot. De provincie wil de Flevolanders ondersteunen bij het realiseren van duurzame initiatieven.

Ter inzage

De nu voorgelegde nadere regels op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF) maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd en welke voorwaarden verbonden worden aan de aanleg van een groen dak en/of een groene gevel. De ontwerp-Subsidieregeling groene daken en gevels 2021 kunt u vanaf 18 december 2020 t/m 29 januari 2021 digitaal raadplegen op deze webpagina. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal in te zien, dan kunt u contact opnemen met ons subsidiebureau via 0320-265213.  

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘Zienswijze Subsidieregeling groene daken en gevels 2021’. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Subsidieregeling groene daken en gevels 2021’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Wilt u nadere informatie over het ontwerp-Subsidieregeling groene daken en gevels 2021 wilt, stuur dan een mail naar ons subsidiebureau subsidieaanvragen@flevoland.nl. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een “antwoordnota”. De antwoordnota wordt over de post toegezonden aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.