Ontwerp-wijzigingen beheerplan Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met door provincie Overijssel vastgestelde ontwerp van paragraaf 5.4.20 (Natuurbeheer: rietlandbeheer) van het Natura 2000-beheerplan De Wieden en Weerribben. Het Vollenhovermeer, gelegen op het grondgebied van provincie Flevoland, vormt een onderdeel van De Wieden. De reden voor de wijzigingen is een uitspraak van de Raad van State van 4 december 2019 (zaaknummer 201800770/2/R2), waarin werd gesteld dat de voorwaarden voor rietbeheer (paragraaf 5.4.20) niet allemaal voldoende duidelijk waren.

Ter inzage

De ontwerp-wijzigingen liggen 6 weken ter inzage met ingang van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 2020. De ontwerp-wijzigingen kunt u inzien via overijssel.nl/wiedenweerribben of in het provinciehuis van Overijssel. Adres: Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Zienswijze indienen

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen van het beheerplan. De gewijzigde onderdelen zijn in het plan blauw gemarkeerd. Het indienen van een zienswijze kan digitaal via inspraaknatura2000@overijssel.nl of schriftelijk via een brief naar Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu: 038 - 499 85 00.

Meer informatie

Op woensdag 5 februari 2020 wordt van 16 uur tot 20 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in Café-Restaurant ‘De Otterskooi’, Dwarsgracht 54 in Giethoorn. U heeft dan de gelegenheid om uw vragen te stellen. Vooraf aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig.