Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming voor het vissen met staande netten op schubvis in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 17 mei 2023, met kenmerk 3118665, een ontwerpbesluit hebben vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 19 mei 2023 tot en met 28 juni 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Download

Ontwerpbesluit

pdf - 183,52 kB
Open de pdf