Voorgenomen besluit tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk

Gedeputeerde Staten maken bekend zij naar aanleiding van een verzoek daartoe van de gemeente Lelystad, voornemens zijn de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) te wijzigen door gebruik te maken van het instrument herbegrenzing. Aanleiding hiervoor is de realisatie van een tankstation langs de Bijlweg (N307). Burgemeester en Wethouders  maken bekend dat zij gelet op bovenstaande voornemens zijn in te stemmen met een afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Voordat Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een definitief besluit nemen stellen zij belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze over de voorgestelde herbegrenzing aan hen kenbaar te maken.

Ter inzage

Het voorgenomen besluit tot herbegrenzing ligt, tezamen met de NNN-kaart en het voorgenomen besluit van de gemeente Lelystad tot afwijking van het vigerende bestemmingsplan, vanaf 5 februari tot en met 18 maart 2020 voor een ieder ter inzage in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad en in het gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad. De stukken kunnen op deze plaatsen tijdens kantooruren worden ingezien. Voor het inzien buiten kantooruren kan telefonisch via 0320 - 265 213 een afspraak worden gemaakt. De NNN-kaarten zijn tevens in te zien via deze webpagina.

Zienswijzen

Belanghebbenden worden tot en met 18 maart 2020 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot deze herbegrenzing van de NNN of de afwijking van het bestemmingsplan in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.

Download