Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering voor Baas Groep B.V. Enserweg 4 te Ens

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 30 juni 2021 (tevens verzenddatum) een vergunning aan Baas Groep B.V. Enserweg 4 te Ens hebben geweigerd, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265. Tevens is het besluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter Inzage Is gelegd hiertegen beroep Instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek Indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 698.55 kB
Open de pdf