Wet natuurbescherming: ontheffing vernietiging roestplaats van de kerkuil Schokkerringweg te Schokland

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming op 5 november 2019 hebben besloten om in het kader van de Wet natuurbescherming ontheffing te verlenen voor het vernietigen van een vaste verblijfplaats van de kerkuil aan de Schokkerringweg 12 te Schokland.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 november 2019 tot en met 18 december 2019 ter inzage op deze webpagina en in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch via 0320 - 265 488 een afspraak worden gemaakt.

Bezwaar

Gedurende een termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Download

Open de documenten

pdf - 199.88 kB
Open de pdf